Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na stanowisko sędziego

Postanowieniem z 22 czerwca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda odmówił powołania 10 kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego, Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Decyzji swojej Prezydent RP w żaden sposób nie uzasadnił. Zgodnie z Konstytucją RP Prezydentowi nie przysługuje prerogatywa oceny i wyboru kandydatów na sędziów. Rola głowy państwa ogranicza się do ceremonialnego aktu powołania. Procedura oceny osób zgłaszających się na wolne stanowiska sędziowskie została szczegółowo uregulowana w przepisach ustawy o KRS. Biorą w niej udział m. in. zasiadający w Radzie: przedstawiciel Prezydenta RP, posłowie, senatorowie, Minister Sprawiedliwości, sędziowie. Prezydent RP w odróżnieniu od Rady nie dysponuje procedurą ani narzędziami oceny merytorycznej przydatności do zawodu sędziego. Decyzja Prezydenta nie znajduje oparcia w przywołanym w treści postanowienia art. 179 Konstytucji. Działanie takie stanowi powtórzenie niebezpiecznego dla ogółu obywateli precedensu, zmierzającego do wyłaniania sędziów na podstawie niejasnych kryteriów. Powoduje, że proces nominacji sędziowskich staje się mniej transparentny i bardziej podatny na wpływy polityczne.

Opinia "Iustitii" do ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (projekt z dnia 31 marca 2016 roku). Opinia została opracowana przez członków Zespołu ustrojowego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Konferencja naukowa dotycząca wykonywania zawodów prawniczych w obliczu reform

W dniu 20 czerwca 2016 r. odbyła się w  Lublinie Ogólnopolska Konferencja „Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform” zorganizowania przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Katedrę Teorii Organizacji i Kierownictwa UMCS w Lublinie. Podczas szerokiej debaty odbywającej się w trzech panelach  (notariat i komornicy , sędziowie i prokuratorzy, adwokatura i radcowie prawni), zaprezentowane zostało aktualne  spojrzenie na kwestię roli i statusu osób wykonujących zawody zaufania publicznego i  planowane kierunki  zmian legislacyjnych.

Na konferencji Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” reprezentowała  członek zarządu – sędzia Małgorzata Anna Dziemianowicz, która wygłosiła referat zatytułowany ”Problemy wymiaru sprawiedliwości z punktu widzenia sędziego”.

Opinia "Iustitii" do ustawy z 10 czerwca 2016 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o zawodzie lekarza, prawach pacjenta i innych ustaw

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do ustawy z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Opinia została opracowana przez członków Zespołu karnego, a następnie w dniu 21 czerwca 2016 r. przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017

poPorozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych (którego Iustitia jest członkiem) przyjęło stanowisko w sprawie środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017. W stanowisku podkreślono m.in., że sygnatariusze Porozumienia podejmowali dotychczas szereg działań edukacyjnych kierowanych głównie do młodzieży szkolnej. Jednakże najbardziej wszechstronnym, ale i efektywnym sposobem prowadzenia edukacji prawnej będzie jednak wspólna i skoordynowana działalność. Osiągnięcie tak określonego celu nie będzie jednakże możliwe bez nakładów finansowych, choćby na stworzenie materiałów dydaktycznych w formule najtrafniej dobranej do oczekiwanych efektów

poniżej pełny tekst stanowiska

Czytaj więcej...

Opinia „Iustitii” o projekcie zmian w sprawie wysokości wynagrodzenia mediatorów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do projektu z dnia 25 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora, w tym stałego mediatora, w postępowaniu cywilnym. Opinia została opracowana przez członków  Zespołu cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Zostań Członkiem Stowarzyszenia

 

Publikacje prasowe

kmSędziowie nie dorabiają

Chcielibyśmy mieć w SN Maradonę i Pele, a płacić im jak piłkarzom w drugiej lidze. Trochę zdrowego rozsądku by się przydało - zaleca Prezes Iustitii Krystian Markiewicz.

 

alCena odwagi

Sędziowie nie mogą się bać, że za decyzje procesowe niewygodne dla polityków może spotkać ich kara dyscyplinarna. Politycy zaś muszą pamiętać, że słabość władzy sądowniczej może obrócić się przeciwko nim samym - pisze sędzia Aneta Łazarska. 

 

prezesObawiamy się nieprzemyślanych zmian w wymiarze sprawiedliwości

 

Duża część projektowanych obecnie zmian to jest próba zanegowania roli wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Także roli sędziów i prokuratorów, obniżenia ich rangi. To odbije się na jakości naszego wymiaru sprawiedliwości - Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w wywiadzie, który ukazał się w kwartalniku KRS oraz

na http://www.kancelaria.lex.pl/ 

 

Radio i telewizja

Cezary Skwara w magazynie "Blisko Ludzi" TVN24  

o problemach związanych z uzyskiwaniem opinii biegłych w sprawach sądowych.