23 maja 2016r. - Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

                

 

 

Komunikat o treści stanowiska Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w przedmiocie projektu zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa.

I.                   SSP „Iustitia” popiera projektowaną demokratyzację zasad wyboru spośród sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa, czego konsekwentnie domagało się od dłuższego czasu. Wątpliwości może jednak budzić trafność sposobu określania okręgów wyborczych. Należy rozważyć inne możliwości ich ukształtowania, na przykład powiązanie terenu okręgu wyborczego z obszarem apelacji. Popieramy zakaz łączenia funkcji prezesa lub wiceprezesa sądu, z członkostwem w Radzie.

II.                SSP ,,Iustitia” negatywnie ocenia projekt powierzenia Prezydentowi wyboru kandydata, który zostanie powołany do pełnienia urzędu sędziego. Według Konstytucji Prezydent nie ma prerogatywy wyboru kandydatów na sędziów, a jedynie powierzono mu ceremonialny akt powołania. Procedura oceny osób zgłaszających się na wolne stanowisko sędziowskie jest szczegółowo unormowana w przepisach ustawy o KRS. Pozwala ona na dokonanie przez Radę wszechstronnej oceny wszystkich kandydatów, dokonanie wyboru najlepszego kandydata i zredukowania do minimum błędu w wyborze. Dodatkowym zabezpieczeniem jest możliwość odwołania się kandydata od negatywnej opinii do Sądu Najwyższego. Prezydent, w odróżnieniu od KRS, nie dysponuje procedurą ani narzędziami oceny merytorycznej przydatności do zawodu sędziego osób, które się o to ubiegają, może więc arbitralną decyzją zniweczyć słuszny wybór Rady, dokonany po wnikliwym zbadaniu sprawy, a od decyzji Prezydenta odwołanie nie jest już przewidziane.

III.             Stowarzyszenie ocenia negatywnie projekt przepisu o wygaśnięciu kadencji obecnych wybieranych spośród sędziów członków Rady. Rozwiązanie to nie daje się pogodzić z przepisem Konstytucji o czteroletniej kadencji sędziów wybranych na członków Rady.

 

Pełna treść opinii jest dostępna po kliknięciu w "czytaj więcej":

 

Czytaj więcej...

Spotkanie z RPO w ramach prac Porozumienia

W dniu 11 maja 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Porozumienia oraz Rzecznika Praw Obywatelskich – Pana Adama Bodnara. Spotkanie odbyło się w siedzibie RPO.

Obrady obejmowały prezentację projektu „Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów” oraz dyskusję ekspercką „Problematyka sankcji administracyjnych”. Sygnatariusze Porozumienia zadeklarowali chęć dalszego współdziałania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w obydwu obszarach.

Pan Rzecznik zadeklarował także wzięcie udziału w obchodach Dnia Wymiaru Sprawiedliwości 23 maja m.in. poprzez wpięcie tego dnia fioletowej wstążki jako symbolu solidarności ze środowiskiem sędziowskim. Obchody te odbywają się pod patronatem Porozumienia (na zdjęciu przedstwicielka SSP Iustitia podarwuje wstążkę Panu Rzecznikowi).

Ponadto podczas posiedzenia przyjęto drugą część pakietu stanowisk zawierających propozycje zmian mających na celu usprawnienie postępowań sądowych. Przyjęto wspólne stanowiska dotyczące 1) utworzenia sądowych wydziałów egzekucyjnych, 2) potrzeby stworzenia kompleksowej regulacji o biegłych sądowych, 3) przymusu adwokacko-radcowskiego, 4) udostępnienia danych z rejestru PESEL dla notariuszy, 5) wsparcia dla działań w zakresie edukacji prawnej.

Sygnatariusze postanowili także w sposób aktywny wymieniać między sobą informacje i doświadczenia dotyczące podejmowanych przez siebie przedsięwzięć w zakresie ostatniego z tematów – edukacji prawnej społeczeństwa.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 maja 2016 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu podziela stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono, że zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Ustawowym obowiązkiem Prezesa Rady Ministrów jest opublikowanie każdego ogłoszonego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, którego opublikowanie zarządził Prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej z 25 kwietnia 2016r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej przyłącza się do wyrażanych przez wszystkie gremia prawnicze, w tym także Zgromadzenia Sędziów, apeli wzywających władzę wykonawczą i ustawodawczą do poszanowania Konstytucji RP i opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.

Zgromadzenie Sędziów zwraca uwagę, że obowiązek niezwłocznego opublikowania wyroku przez Prezesa Rady Ministrów wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 1484), ma charakter techniczny. Jego wykonanie nie może być uzależnione od oceny, że w przekonaniu podmiotu zobowiązanego do publikacji wyrok jest niezgodny z prawem. Ustawodawca konstytucyjny w art. 190 ust. 1 Konstytucji RP rozstrzygnął bowiem, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

Czytaj więcej...

Nowe stanowiska przyjęte w ramach Porozumienia w dniu 20 kwietnia 2016r.

Sygnatariusze Porozumienie Samorządów Zawodowych i Organizacji Prawniczych podczas posiedzenia w dniu 20 kwietnia przyjęli kolejne wspólne stanowiska:

Stanowisko nr 5/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. kancelarii sędziego i przyszłego statusu asystenta sędziego

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych wskazuje na konieczność podjęcia prac ustawodawczych, które prowadzić będą do zasadniczej zmiany modelu organizacji pracy sędziego dzięki stworzeniu kancelarii sędziego.

Celem stworzenia kancelarii sędziego jest  usprawnienie przebiegu postępowań sądowych poprzez umożliwienie sędziemu poświęcenia czasu wyłącznie na czynności orzecznicze, wprost polegające na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, przy szerokim powierzeniu czynności z zakresu administracji sądowej i ochrony prawnej asystentom sędziego oraz referendarzom sądowym. Istotnym elementem nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości winna być wysoko wykwalifikowania i dobrze wynagradzana obsługa sekretarska, asystencka i referendarska.

Modelem pożądanym jest stała współpraca każdego sędziego z co najmniej jednym sekretarzem sądowym, asystentem sędziego oraz referendarzem sądowym.

Czytaj więcej...

Zostań Członkiem Stowarzyszenia

 

Publikacje prasowe

Suweren zadowolony, sąd skutecznie zastraszony

Raz za razem dochodzi do przekraczania cienkiej czerwonej linii rozgraniczającej nadzór administracyjny od niezawisłości. Na podzielone i skłócone środowisko sędziowskie padł blady strach. Strach ten nie powinien być jedynie udziałem sędziów, bowiem skutki złej reformy uderzą w całe społeczeństwo - pisze sędzia Jarosław Gwizdak.
 

 

W 2017 czeka nas reforma wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie boją się czystek

W środowisku sędziowskim coraz głośniej formułowane są obawy, że przed nami powtórka z 2007 r. O ile jednak wówczas chodziło tylko o dziewięć osób, o tyle teraz możemy mieć do czynienia z dużo większą skalą.

 

 

W Wielkiej Brytanii oblicza się, czy państwo stać na to, aby prowadzić jakiś proces. My jesteśmy tak bogaci, że możemy prowadzić spór o 10 zł, powołując biegłego, który wydaje opinię kosztującą 1,5 tys. zł - mówi sędzia Krystian Markiewicz.
Rozmowa z sędzią Krystianem Markiewiczem, nowym prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"
Marcin Pietraszewski: Jak pan ocenia to, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego? 
 
 

Radio i telewizja