Konferencja w KSSiP

21 kwietnia 2016 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyła się konferencja: „Droga aplikanta sędziowskiego do służby sędziowskiej- aplikacja sędziowska i co dalej?”

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN z dnia 26 kwietnia 2016 r.

W dniu 26 kwietnia 2016r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, liczące 85 członków, kierując się koniecznością zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych, podjęło uchwałę, w której stwierdziło, że zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu opublikowaniu. Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z Konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w toku postępowania.

 

 

Mediatorzy w obronie szacunku

Male nostro iure uti non deremus

MEDIATORZY W OBRONIE SZACUNKU DLA PRAWA I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Jako środowisko mediatorów, które od 27 lat - jak korzenie traw (wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi) buduje fundament państwa obywatelskiego, pomimo wielu przejawów niesprawiedliwego państwa które znamy z przeszłości, zachęcamy do budowania zaufania społecznego i do ochrony wartości dialogu.

STAJEMY SOLIDARNIE OBOK STOWARZYSZEŃ SĘDZIÓW: Iustitia, Themis, ProFamilia, Sędziów Rodzinnych w Polsce. Nie sprzeciwiamy się nikomu ani niczemu, ale DOMAGAMY SIĘ SZACUNKU DLA SĘDZIÓW I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - bo jest on również źródłem dobra i ochrony obywateli.

 

Czytaj więcej...

Uchwała Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 47 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 ze zm.) Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, mając na uwadze art. 8 Konstytucji RP stanowiący, że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio,  postanowiło podjąć uchwałę następującej treści:

Kolegium NSA apeluje o poszanowanie niezależności sądów i Trybunałów, które w demokratycznym państwie prawnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska, są władzą odrębną i niezależną od innych władz oraz stoją na straży praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne wielokrotnie w swoim orzecznictwie korzystały z bogatego dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego,

Czytaj więcej...

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie wypowiedzi rzecznik prasowego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek z 26 kwietnia 2016 r.

My Sędziowie, członkowie stowarzyszeń sędziowskich, kategorycznie sprzeciwiamy się określaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego jako “zespołu kolesi, którzy bronią status quo poprzedniej władzy”, a jego uchwały jako “szerzenia anarchii w kraju”.

Sformułowania te użyte przez Panią Poseł Beatę Mazurek - rzecznika prasowego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w wypowiedzi telewizyjnej z 26 kwietnia 2016 roku, godzą w powagę urzędu Sędziego Sądu Najwyższego, naruszają autorytet Sądu Najwyższego, a tym samym całego wymiaru sprawiedliwości i porządek prawny w Państwie.

Taka wypowiedź jest niedopuszczalna ( nie powinna mieć miejsca w przestrzeni publicznej), zwłaszcza ze strony Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Wzywamy do zaprzestania tego typu wypowiedzi, a tym samym do poszanowania standardów demokratycznego państwa prawa, którego fundamentem jest zasada trójpodziału władzy i ich równowagi (art. 10 ust 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej).

Zarządy:

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” 

Stowarzyszenia Sędziów Themis

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Przemówienie I Prezes Sądu Najwyższego z okazji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Spotykamy się w trudnych dla prawników czasach. Dlatego też proszę wybaczyć, że – rezygnując z wieloletniego obyczaju właściwego tego rodzaju zgromadzeniom – nie będę wygłaszał typowego przemówienia na temat judykatury TK oraz wzajemnych stosunków pomiędzy Trybunałem a reprezentowanym przeze mnie Sądem Najwyższym. Te kwestie schodzą dzisiaj na bok. W chwili bowiem, kiedy przychodzi nam mierzyć się z trudnymi wyzwaniami, trzeba przypominać o rzeczach podstawowych i sięgać do nagromadzonych doświadczeń, i na tej podstawie poszukiwać rozsądnych rozwiązań. I o tym powinniśmy w tym gronie dyskutować.

Czytaj więcej...

Zostań Członkiem Stowarzyszenia

 

Publikacje prasowe

W 2017 czeka nas reforma wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie boją się czystek

W środowisku sędziowskim coraz głośniej formułowane są obawy, że przed nami powtórka z 2007 r. O ile jednak wówczas chodziło tylko o dziewięć osób, o tyle teraz możemy mieć do czynienia z dużo większą skalą.

 

 

W Wielkiej Brytanii oblicza się, czy państwo stać na to, aby prowadzić jakiś proces. My jesteśmy tak bogaci, że możemy prowadzić spór o 10 zł, powołując biegłego, który wydaje opinię kosztującą 1,5 tys. zł - mówi sędzia Krystian Markiewicz.
Rozmowa z sędzią Krystianem Markiewiczem, nowym prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"
Marcin Pietraszewski: Jak pan ocenia to, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego? 
 
 

Zarząd Iustitii apeluje o przestrzeganie trójpodziału władz 

Uchwała Zarządu Iustitii z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie poszanowania zasady trójpodziału władzy w obszernym artykule o reakcji środowiska sędziowskiego na list MInistra Sprawiedliwości.

 

Radio i telewizja