Apel organizacji obywatelskich o wstrzymanie prac parlamentarnych nad ustawami o SN i KRS i rozpoczęcie prawdziwych konsultacji społecznych w tej sprawie

#WolneSadyWolneWyboryWolnaPolska

Jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wyrażamy stanowczy protest przeciwko przygotowywanym zmianom w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Protestujemy również przeciwko sposobowi prac nad tymi propozycjami. Reprezentujemy bardzo różne środowiska, ale łączy nas sprzeciw wobec nadużywania władzy przez obecną większość parlamentarną, która nie mając mandatu do zmiany Konstytucji próbuje dokonać tego za pomocą zwykłych ustaw.

Chcemy wspólnie zwrócić uwagę na trzy kwestie związane z wymienionymi projektami.

Po pierwsze, wszystkie dotychczas proponowane rozwiązania przerywają kadencję obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, a wybór nowych sędziów do KRS powierzają politykom. Takie rozwiązanie jest rażąco sprzeczne z Konstytucją. Zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 Konstytucji RP, sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa mogą być wybierani przez sędziów, a nie przez organy władzy ustawodawczej i wykonawczej. Propozycje „podzielenia się” sędziowskimi miejscami w KRS pomiędzy partiami są tak samo niezgodne z prawem, jak przejęcie tych miejsc przez jedno tylko ugrupowanie. To oznacza złamanie prawa. Przypominamy, że głównym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów - czyli m.in. ochrona sądów przed wpływami polityków. To zadanie będzie niemożliwe, jeśli to Sejm będzie decydował o wyborze sędziów do KRS.

Czytaj więcej...

Artyści w obronie wolnych sądów

 

Prokuratura chce wszcząć postępowanie karne wobec sędziego za wykonywanie obowiązków służbowych

Jak podaje portal internetowy tvnwarszawa, do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu sędzi, która przewodniczyła posiedzeniu aresztowemu.

Prokuratura Krajowa chce oskarżyć sędziego o niedopełnienie obowiązków służbowych i prowadzić wobec niego postępowanie karne. Wbrew wnioskowi Prokuratora Sąd ten odmówił zastosowania tymczasowego aresztu, ale wg relacji mediów decyzja ta zapadła po upływie 24 godzin od momentu wpływu wniosku do Sądu. 

W sprawie toczy się już postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego, ale mimo to Prokuratura chce postawić sędziego przed sądem karnym. 

Prezes Rady Ministrów nie może decydować o tym, które orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają opublikowaniu

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała na swojej stronie http://www.hfhr.pl treść postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 13 października 2016r. II Kp 1256/16, który rozpoznawał zażalenie na postanowienie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie o umorzeniu postępowania z dnia 27 kwietnia 2017r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych (V Ds 47/2016) z art. 231 §1 k.k.. 

Sprawa dotyczyła odmowy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z 9 marca 2016 r. (K 47/15) przez obecnego Prezesa Rady Ministrów. 

Prokuratura uznała, że czyn ten nie nosi znamion przestępstwa. 

Sąd w swoim postanowieniu wskazał, że zachowanie takie narusza interes publiczny, Prezes Rady Ministrów nie ma uprawnień do oceny prawidłowości orzeczenia z punktu widzenia przestrzegania norm proceduralnych, a jego obowiązkiem było niezwłoczne opublikowanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, przepisy w tym zakresie są jasne i nie budzą wątpliwości, zaś stanowisko Prokuratora było co najmniej przedwczesne. Dlatego Sąd uchylił decyzję Prokuratury i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. 

Z całością postanowienia i jego uzasadnienia można zapoznać się tutaj

Stanowisko Iustitii wobec projektu ustawy o Sądzie Najwyższym przygotowanego przez Pierwszego Prezesa SN

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z zaskoczeniem i rozczarowaniem przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym przedstawiony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf.

Zastrzeżenia budzi przede wszystkim sposób opracowania i zaprezentowania tego projektu. Jak wskazano w piśmie przewodnim skierowanym do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowienie prawa nie może odbywać się bez szerokich konsultacji społecznych oraz uwzględnienia głosu środowiska, którego dotyczą. Tymczasem projekt ten, zawierający szereg rozwiązań dotyczących sędziów sądów powszechnych, nie był z sędziami konsultowany. Nie może on być zatem uznany za głos środowiska sędziowskiego, lecz autorskie dzieło Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Ponadto z pisma przewodniego do projektu wynika, że przedłożona propozycja wychodzi naprzeciw programowi wyborczemu partii rządzącej oraz postulatom formułowanym publicznie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to co najmniej niezręczne i nie przystoi Sądowi Najwyższemu.

Zarząd sprzeciwia się rozwiązaniom zawartym w przedstawionym projekcie, które (podobnie jak w projekcie rządowym i prezydenckim) godzą w podstawowe zasady konstytucyjne.

Skrajnym tego przykładem jest propozycja wyboru ławników do projektowanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego przez Sejm, która narusza zasady odrębności władzy sądowniczej i trójpodziału władz. Jest to faktyczne zaprzeczenie idei poszerzenia udziału czynnika społecznego w sądownictwie, której Stowarzyszenie jest orędownikiem, na rzecz dalszego podporządkowania sądów władzy politycznej.

Proponowany zakres odpowiedzialności materialnej sędziów, także za nieprawomocne orzeczenia, stanowi zagrożenie dla szczególnie chronionej przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej niezawisłości sędziowskiej. Deklarowana ochrona pewności obrotu prawnego oraz powagi rzeczy osądzonej orzeczeń nie uzasadnia rozwiązań, które będą wywoływały efekt mrożący wśród sędziów.

Sprzeciw budzą te fragmenty projektu i jego uzasadnienia, które są nie do pogodzenia z zasadą laickości Państwa, na przykład możliwość wskazywania kandydatów na ławników w Izbie Dyscyplinarnej przez Kościół Katolicki oraz inne Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce.

Krytycznie należy też ocenić ukształtowanie instytucji Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej. Proponowany zakres jego kompetencji może prowadzić do podważenia pozycji i autorytetu konstytucyjnego organu, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z przykrością stwierdza, że przedstawiony projekt prowadzi do osłabienia pozycji ustrojowej sądów i sędziów zdefiniowanej w art. 173 i 178 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wsparcie udzielone asesorom sądowym przez SSP Iustitia zakończyło się sukcesem

W opublikowanym w dniu 4 listopada 2017 r. oświadczeniu SSP Iustitia zaproponowało Krajowej Radzie Sądownictwa rozważenie możliwości ponownego rozpatrzenia sprawy asesorów sądowych na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Podjęte przy aktywnym udziale SSP Iustitia rozmowy mające na celu rozwiązanie sytuacji asesorów sądowych, zakończyły się sukcesem i Krajowa Rada Sądownictwa po ponownym rozpoznaniu wniosków, uchyliła sprzeciw wobec 252 asesorów sądowych.

Rada skorzystała z przepisu art. 45 ust. 1 ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa, zgodnie z którym w przypadku ujawnienia nowych okoliczności dotyczących osoby wskazanej we wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego albo asesora sądowego, Rada może z urzędu lub na wniosek uczestnika postępowania ponownie rozpatrzyć sprawę.

Wyrażamy zadowolenie, że mogliśmy przyczynić się do rozpoczęcia służby w wymiarze sprawiedliwości świetnie przygotowanym do zawodu młodym prawnikom.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

http://www.krs.pl/pl/aktualnosci/d,2017,11/5089,decyzja-w-sprawie-asesorow

http://www.krs.pl/pl/aktualnosci/d,2017,11/5091,lista-asesorow-sadowych-wobec-ktorych-krajowa-rada-sadownictwa-na-posiedzeniu-17-listopada-2017-r-po-ponownym-rozpoznaniu-sprawy-uchylila-uchwaly-wyrazajace-sprzeciw-wobec-pelnienia-obowiazkow-sedziego

Publikacje prasowe

Prezesi sądów na Śląsku odwołani faksem

Masowa wymiana prezesów sądów w apelacji katowickiej. Minister Sprawiedliwości odwołał prezesa i wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz prezesów jedenastu sądów niższego szczebla - dziesięciu na Śląsku i jednego w Warszawie.

 

Oto najlepiej zarabiający urzędnik? Dostaje więcej niż prezydent czy premier

Łukasz Piebiak, czyli wiceminister sprawiedliwości, może liczyć na pensję w wysokości ponad 25 tys. zł miesięcznie. Wynagrodzenie pana wiceministra jest zbliżone do wynagrodzenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, niemal trzykrotnie wyższe od sędziego sądu rejonowego i ponaddwuipółkrotnie wyższe od sędziego sądu okręgowego – przyznał Krystian Markiewicz.

 

Pracownicy sądownictwa protestowali przed Sejmem

Bez wątpienia pracownicy sądów nie są odpowiednio wynagradzani i ich sytuacja finansowa jest bardzo zła - podkreślił Bartłomiej Przymusiński

 

 

Radio i telewizja

Onet Rano.: Krystian Markiewicz

Onet Rano. – program nadawany na żywo, dostarczający widzom poranną porcję wiedzy, z którą warto zacząć dzień.

Program w zastępstwie Jarosława Kuźniara poprowadził Robert Feluś. Jego gościem był Krystian Markiewicz.

Program wyemitowano 11 października 2017 roku.