Wyniki ankiety "E-protokół a wymiar sprawiedliwości"

Interwencja "Iustitii" w obronie sędziego represjonowanego za odmowę orzekania

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", zgodnie z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP zawiadomił Krajową Radę Sądownictwa o prawdopodobnym naruszeniu niezawisłości sędziowskiej sędziego sądu rejonowego przez prezesa nadrzędnego wobec niego sądu okręgowego.

Sędzia sądu rejonowego, którego dotyczyła powyższa sytuacja, przed dniem 1 stycznia 2013 r. orzekał w sądzie zniesionym w ramach tzw. „reformy Gowina” i został przeniesiony do tzw. sądu przejmującego. Gdy w październiku 2013 r. ogłoszona została uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 r. (III CZP 46/13), stwierdzająca, że przenoszenie sędziów przewidziane w art. 75 § 3 usp w związku z art. 75 § 2 pkt 1 usp może być dokonywane tylko przez Ministra Sprawiedliwości, a nie przez podsekretarzy stanu, sędzia ów, podzielając pogląd Sądu Najwyższego, podobnie jak wielu innych sędziów zniesionych sądów powstrzymał się od orzekania. W dniu 10 października 2013 r. Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła zaś stanowisko podzielające pogląd Sądu Najwyższego i zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości o rozwiązanie problemu.

Czytaj więcej...

Oświadczenie Prezesa SSP "Iustitia" w sprawie wypowiedzi dyrektora departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości

W dniu 11 kwietnia 2014 r. w "Dzienniku Gazecie Prawnej" (dodatek "Prawnik") ukazał się wywiad z Dyrektorem Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemarem Szmidtem. W wywiadzie tym Pan Dyrektor stwierdził, że wśród sędziów delegowanych do ministerstwa są członkowie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Powyższe twierdzenie jest nieprawdziwe. Żaden z członków Zarządu "Iustitii" nie jest delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nadto Zebranie Delegatów Stowarzyszenia uchwałą z dnia 13 kwietnia 2013 r. zobowiązało członków Zarządu "Iustitii" do złożenia rezygnacji z funkcji w Zarządzie, jeśli w trakcie kadencji zgodziliby się na delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Maciej Strączyński

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

E- protokół a wymiar sprawiedliwości


W dniu 31 marca 2014 r. w sali głównej Sądu Najwyższego imienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego odbyła się uroczysta konferencja Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” poświęcona problematyce e- protokołu.

E - protokół od samego początku jego wprowadzenia ustawą z dnia 29 kwietnia 2010r. do postępowania cywilnego wzbudzał ogromne emocje. Okres trzyletniego funkcjonowania tej nowej instytucji w praktyce sądowej i projekt nowelizacji ustawy stał się inspiracją dla Stowarzyszenia Sędziów Polskich do oceny empirycznej. Sięgnięto do metody badań ankietowych nie tylko sędziów, ale i adwokatów. Wyniki ankiety stały się osią wokół, której w Zespole Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia” pod kierunkiem Przewodniczącej Hanny Kaflak- Januszko zrodziła się idea zorganizowania konferencji poświęconej kompleksowemu omówieniu instytucji e- protokołu i jego wpływu na wymiar sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Prośba o wsparcie dla chorego dziecka

Proszę o rozważenie przekazania 1 % podatku na mojego syna Andrzeja.

Syn znowu przebywa w szpitalu - jest to piąta hospitalizacja od jesieni. Andrzej powoli traci nabyte umiejętności, nie radzi sobie z przykurczami kończyn.

Informacje o możliwości wsparcia syna znajdują się na jego stronie internetowej http://www.andrzejekszekiel.pl/

Agnieszka Pieńkowska-Szekiel

Oddział "Iustitii" w Katowicach

II Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu Instytutu Allerhanda

Instytut Allerhanda zaprasza na II Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2014, który odbędzie się 20 maja w Warszawie.

Program podzielony jest na dwa bloki tematyczne:

 - ocena funkcjonowania dotychczasowych regulacji mediacyjnych i arbitrażowych; sukcesy i porażki roku 2013 w zakresie rozwiązywania sporów,

 - spory korporacyjne, również w perspektywie prawnoporównawczej (wystąpienie keynote lecture w języku angielskim).

Czytaj więcej...

"Iustitia" apeluje o pełny dostęp sędziów do programów prawniczych

Zespół ds. Informatyzacji Sądów „Iustitii” zwrócił się do Dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa w Krakowie o rozważenie możliwości zakupienia dla jednostek sądownictwa, oprócz oprogramowania oferowanego przez Wolters Kluwer Polska S.A. („Lex”), również oprogramowania z systemem informacji prawnej oferowanego przez C.H. Beck („Legalis”) i LexisNexis Polska („Lex Polonica”).

W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę ramową wyłącznie z jednym dostawcą takiego oprogramowania tj. Wolters Kluwer Polska S.A. („Lex”), pozbawiając tym samym sędziów i innych  pracowników sądownictwa istniejącej dotychczas w przeważającej części sądów możliwości dostępu do innych systemów informacji prawnej, a tym samym  do znacznej części dostępnej na rynku literatury prawniczej, tj. komentarzy do aktów prawnych, monografii i piśmiennictwa prawniczego, a także baz orzecznictwa sądowego.

Czytaj więcej...