Rozstrzygnięcie plebiscytu na Obywatelskiego Sędziego Roku

W dniu 28 września b.r. odbyła się zorganizowana przez Fundację Court Watch konferencja "Sądy w społeczeństwie aktywnych obywateli". Przy tej okazji zostały ogłoszone wyniki plebiscytu na Obywatelskiego Sędziego Roku.

Plebiscyt zorganizowała fundacja Court Watch, zajmująca się monitoringiem działalności polskich sądów. Miał on wyłonić sędziego, który "skutecznie zmniejsza dystans między trzecią władzą a społeczeństwem oraz wyróżnia się reprezentowaniem punktu widzenia obywateli w sądownictwie”. Zwycięzcę wyłoniła kapituła złożona m.in. z rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Waldemara Żurka, rzeczniczki prasowej Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” sędzi Barbary Zawiszy oraz zarządu Court Watch.

Tytuł Obywatelskiego Sędziego Roku otrzymał sędzia Jarosław Gwizdak, prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód i członek katowickiego oddziału „Iustitii”, za „innowacyjny pomysł na edukację prawną maluchów z przedszkoli i wyjście naprzeciw niepełnosprawnym”.

Wyróżnienie otrzymali sędziowie Marta Szczocarz-Krysiak i Krystian Markiewicz, również z Oddziału Stowarzyszenia „Iustitia” w Katowicach, autorzy „Apteczki Prawnej - Lex bez łez”, poradnika przybliżającego młodzieży tematykę prawną.  Drugie wyróżnienie otrzymał sędzia Artur Ozimek, rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie i członek tamtejszego oddziału „Iustitii”.

Wyróżnionym gratulujemy.


Oczekiwanie na wyrok TK w sprawie Lex Biernacki

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący nowelizacji ustawy Prawo o u.s.p. Ogłoszenie wyroku odbędzie się 14 października. Zaskarżone przepisy dotyczą uprawnienia Ministra Sprawiedliwości do żądania przesłania mu akt każdej sprawy sądowej oraz pełnego dostępu do centralnych baz danych sądów i sądowych systemów informatycznych. Rozprawie przewodniczył prezes Trybunału Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był wiceprezes Trybunału Stanisław Biernat.

Przed rozprawą Stowarzyszenie „Iustitia” przesłała do Trybunału uzupełnienie zajętego wcześniej stanowiska, w którym znalazły się wyniki ankiety dotyczącej dostępu ministrów sprawiedliwości do akt spraw i systemów sądowych w krajach europejskich. Ankietę przeprowadzono podczas spotkania Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w Gdańsku. Odpowiedzi uzyskano z 27 państw europejskich. Podobne rozwiązanie, jak w Polsce istnieje jedynie w Albanii, chociaż i tam wizytatorzy z MS lub KRSS mogą uzyskać dostęp do akt tylko w związku z postępowaniem dyscyplinarnym sędziego i w tym celu muszą się stawić w sądzie. Stanowisko na stronie internetowej Stowarzyszenia.

50-lecie k.p.c. - doświadczenia i perspektywy

W dniu 18-20.09.2015 r. we Wrocławiu, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  odbył się Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, skupiony wokół hasła „50-lecie kodeksu postępowania cywilnego – doświadczenia i perspektywy”.

Pod tym linkiem można zapoznać się ze szczegółowym planem  wydarzenia: http://zkpc.prawo.uni.wroc.pl/

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję w sprawie mobbingu

KONFERENCJA STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH "IUSTITIA"

pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr.Adama Bodnara

„Mobbing, dyskryminacja, wypalenie zawodowe. Współczesne trendy zarządzania a organizacja pracy. Zagrożenia, perspektywy -  sygnalizacja.”

odbędzie się

         3 listopada 2015 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego

/Warszawa, ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5, Sala Zgromadzeń/

 

Czytaj więcej...

Przed rozprawą w Trybunale Konstytucyjnym

W dniu 1 października b.r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę (sygn. akt Kp 1/15) wszczętą na skutek wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a dotyczącą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji RP przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim przyznaje ona Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienie żądania przesłania mu akt każdej sprawy sądowej oraz pełny dostęp do centralnych baz danych sądów i sądowych systemów informatycznych.Kwestia ta była już wielokrotnie opisywana na naszej stronie.

Poniżej przestawiamy treść pisma, które „Iustitia” złożyła do TK, a które dotyczy wyników ankiety odnośnie dostępu ministrów sprawiedliwości do akt spraw i systemów sądowych w krajach europejskich.

Szerzej na ten temat w artykule w artykule sędziego Łukasza Piebiaka. 

 

Czytaj więcej...

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów w sprawie skargi konstytucyjnej na nowelizację u.s.p.

W związku z wyznaczonym na dzień 1 października 2015 r. terminem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny prezydenckiej skargi na ustawę nowelizującą prawo o ustroju sądów powszechnych (Lex Biernacki) przypominamy, że na dorocznym zjeździe w Gdańsku Europejskie Stowarzyszenie Sędziów podjęło w dniu 16 maja 2015 r. uchwałę kategorycznie sprzeciwiającą się udostępnianiu komukolwiek - w tym Ministrowi Sprawiedliwości - w jakiejkolwiek (czy to tradycyjnej czy elektronicznej) formie informacji znajdujących się w aktach spraw sądowych bez zgody sądu.

Poniżej przedstawiamy tekst uchwały w oryginale oraz w tłumaczeniu na język polski.

Czytaj więcej...