Zebrania sędziów 20 kwietnia 2017 r.

W związku z komentarzami Ministra Sprawiedliwości, który zebrania w sądach wyznaczone na 20 kwietnia b.r. bezpodstawnie nazywa protestem sędziów informujemy, że zebrania te nie są formą akcji protestacyjnej. Są natomiast wynikiem uchwały podjętej w dniu 20 marca 2017r przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów i Przedstawicieli  Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Apelacyjnych, a więc najbardziej reprezentatywnego  organu samorządu sędziowskiego, skupiającego sędziów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych z całego kraju. Z mocy art. 13 ust. 5 ustawy o KRS może ono podejmować uchwały dotyczące problemów pojawiających się w działalności sądów powszechnych.

Uchwałą nr 1, (druga uchwała nr 1) z dnia 20  marca 2017 roku Zebrania Przedstawicieli zwróciły się do stowarzyszeń sędziowskich o utworzenie forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego (w skrócie FWS). Zwróciły się też do prezesów sądów powszechnych o zwołanie w dniu 20.04.2017, g. 12:00 zebrań sędziów tych sądów w celu wyboru swoich przedstawicieli do udziału w pracach FWS.

 

W odpowiedzi na powyższe uchwały

 

SSP IUSTITIA apeluje

do Prezesów wszystkich Sądów w Polsce o jej wykonanie, tj. o zwołanie zebrań sędziów na dzień 20 kwietnia 2017r. na godzinę 12:00, a gdyby Prezesi nie chcieli lub nie mogli tego zrobić, zwraca się do sędziów o zgłaszanie Prezesom na podstawie art. 36a § 2 usp wniosków o zwołanie zebrania

 

oraz apeluje

do wszystkich Sędziów

o udział w zebraniach sędziów zwołanych na dzień 20 kwietnia 2017r.. W przypadku, gdy macie Państwo w tym czasie wyznaczone rozprawy poddajemy pod rozwagę zarządzenie przerwy w rozprawach na 30-45 minut, celem uczestniczenia w zebraniu sędziów.

 

Uzasadnienie uchwały nr 1 szczegółowo wyjaśnia cel utworzenia FWS. Jest nim obowiązek realizacji zadań określonych w ustawie, do czego zobowiązane są także z mocy art. 36a § 3 usp zebrania sędziów danego sądu. Jedno z takich zadań nakłada na zebrania sędziów danego sądu treść art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o KRS, a mianowicie obowiązek wnoszenia pod obrady KRS spraw dotyczących sądownictwa, sędziów i asesorów. Jest to obowiązek, gdyż organy samorządu nie mogą milczeć dostrzegając problem rzutujący na działanie wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności zagrożenie dla niezawisłości sędziów lub niezależności sądów. Obowiązek ten może być wykonywany zarówno przez pojedyncze organy samorządu jak też przez większą ich liczbę równocześnie, zwłaszcza gdy wymaga tego waga podnoszonego problemu.

Procedowana w Sejmie ustawa o zmianie ustawy o KRS przewiduje likwidację Zebrania Przedstawicieli, które mogło spajać działania niższych szczebli samorządu sędziowskiego w sprawach istotnych dla całego środowiska, a rozwój sytuacji w naszym kraju wskazuje, że spraw takich może nie brakować. Dlatego pojawia się potrzeba skoordynowania działań poszczególnych ogniw samorządu. Wybrani przedstawiciele zebrań swoich sądów, kontaktując się pomiędzy sobą pozwolą połączyć pracę pojedynczych organów samorządu jakimi są zebrania sędziów, aby mogły one równocześnie omawiać, oceniać i w efekcie podejmować uchwały w sprawach, które nie dotyczą tylko jednego sądu. Przedstawicielom wybranym w dniu 20.04.2017 r., zostanie umożliwione nawiązanie kontaktu celem wspólnego uzgodnienia wszelkich zasad, warunków i potrzeb niezbędnych do zapewnienia działania FWS w zgodzie z wymogami prawa, aby nie narazić tego przedsięwzięcia ani osób w nim uczestniczących na zarzut działań nielegalnych bądź pozostających w sprzeczności z etyką sędziowską.

 Proponowany plan zebrań sędziów:

1. otwarcie zebrania przez Prezesa Sądu i przedstawienie jego planu;

2. odtworzenie przesłania byłego I Prezesa SN prof. Adama Strzembosza;

3. przedstawienie skutków rządowego projektu zmiany ustawy o KRS (link do porównania, link do omówienia skutków rządowych zmian);

4. wybór Przedstawicieli Zebrania na FWS oraz sędziego odpowiedzialnego za kontakty z mediami;

5. odtworzenie omówienia skutków zmian ustawy o KRS uznanego konstytucjonalisty prof. Ryszarda Piotrowskiego;

6. przeprowadzenie anonimowej ankiety skierowanej do wszystkich sędziów dotyczącej najważniejszych spraw sądownictwa;

7. zakończenie zebrania.

 

Filmy, do których linki umieszczono powyżej będą dostępne 20 kwietnia 2017r.

Wypełnione ankiety prosimy jak najszybciej przesyłać na adres: Biuro Krajowej Rady Sądownictwa, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa z dopiskiem "ankiety". Informacje o wybranych osobach prosimy jak najszybciej przesyłać na ten sam adres. Dalsze szczegóły dotyczące zebrań będą publikowane na stronie www.iustiitia.pl oraz www.krs.pl


Drukuj   E-mail