Rezolucja stowarzyszenia MEDEL w sprawie sytuacji w Turcji

 

 

W związku z działaniami władz Turcji, zmierzającymi do istotnego ograniczenia praw i wolności obywatelskich oraz pogwałcenia zasady podziału władz i niezależności władzy sądowniczej,  międzynarodowe stowarzyszenie MEDEL, do którego należy także "Iustitia",  wydało rezolucję z dnia 5 marca, której treść prezentujemy poniżej.    

 

Rezolucja MEDEL z dnia 5 marca 2015 r.

w związku z wprowadzeniem w Turcji Ustawy o Bezpieczeństwie Publicznym

Od 20 lutego 2015 r. na forum Zgromadzenia Generalnego – tureckiego parlamentu trwa dyskusja dotycząca opracowanego przez rząd projektu Ustawy o Bezpieczeństwie Publicznym”. Pod pretekstem działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego i wzmożenia bezpieczeństwa obywateli rządząca Turcją Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) uczyniła kolejny krok w kierunku wprowadzenia w Turcji rządów autorytarnych.

Ustawa w proponowanym brzmieniu gwarantuje służbom policyjnym nieograniczone i nieproporcjonalne uprawnienia. Kontrole osobiste obywateli lub przeszukania samochodów będą przeprowadzane na podstawie ustnego zarządzenia, bez potrzeby uzyskania zgody sędziego lub prokuratora. Funkcjonariusze policji nabywają prawo zatrzymania obywatela na 24 godziny bez kontroli sądu. Okres zatrzymania może następnie zostać przedłużony do 48 godzin jeżeli policjant uzna, iż ma do czynienia z „przestępstwem zbiorowym”. Funkcjonariusze zyskują uprawnienia do przesłuchiwania sprawców i pokrzywdzonych w ich domach i miejscach pracy. Policja będzie posiadała uprawnienia do „usunięcia" osoby, która naraża na „niebezpieczeństwo” życie swoje lub innych osób nawet jeżeli jej działania nie stanowią przestępstwa, bez potrzeby zatwierdzenia tej czynności przez prokuratora i bez kontroli sądu. Udział w demonstracji z twarzą całkowicie lub częściowo zasłoniętą zagrożony będzie karą do czterech lat pozbawienia wolności.

Szefowie administracji (mianowani przez rząd) przejmą niektóre z uprawnień prokuratorów, jak np. wydawania policji poleceń wszczęcia i prowadzenia śledztw oraz ustalenia sprawców, a każdy z funkcjonariuszy publicznych, który nie wykona tych poleceń może zostać umieszczony w więzieniu na okres od trzech miesięcy do jednego roku. Służby wywiadowcze będą mogły podsłuchiwać i rejestrować rozmowy przez 48 godzin bez zgody i kontroli sądu.

W ciągu ostatnich lat Turcja zdaje podążać niebezpieczną drogę ku dyktaturze. W obszarze wymiaru sprawiedliwości coraz częstsze są podejrzenia ingerencji rządu w śledztwa dotyczące korupcji oraz przypadki arbitralnego przenoszenia sędziów. Teraz, po wprowadzeniu prawa, które koncentruje w jednym ręku władze ustawodawczą, wykonawczą i sądownicza, rząd turecki osiągnie kontrolę nad przestrzenią publiczną za pomocą sił policyjnych.

Prawdziwa Demokracja polega na ochronie mniejszości, pluralizmu w przestrzeni publicznej i absolutnej wolności słowa, wypowiedzi i demonstracji. Obecna ustawa w proponowanym brzmieniu stanowi poważne zagrożenie dla systemu demokratycznego i jako taka jest całkowicie niedopuszczalna i nieusprawiedliwiona. Siły bezpieczeństwa powinny służyć obywatelom, a nie kontrolować ich w interesie władzy.

W Turcji, jak w i w każdym innym miejscu na świecie, obrona wolności przed autorytaryzmem jest bitwą o zachowanie zdobyczy cywilizacji.

Popierając stanowisko Tureckiego Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów (YARSAV) – które jest jednym z najbardziej aktywnych głosów wzywających do trójpodziału władz, MEDEL:

- wyraża pełną solidarność z tureckimi sędziami i prokuratorami, którzy mimo wszystkich prób ograniczania ich działań, nie boją się walczyć z autorytarnymi inicjatywami władzy ustawodawczej i wykonawczej;

- żąda by rząd turecki i Zgromadzenie Generalne wycofali się z proponowanych zmian i respektowali podstawowe prawa fundamentalne;

- apeluje do Unii Europejskiej, Rady Europy i innych organizacji międzynarodowych, aby te wpływały na władze tureckie w celu pełnego przestrzegania przez nie praw człowieka.

 

5 March 2015

MEDEL RESOLUTION ON TURKEY'S NEW "SECURITY BILL"

Turkey's General Assembly has been discussing since February 20 the new "Security Bill" presented by the Government. Under the excuse of preserving public order and ensuring the safety of citizens, Turkey's ruling Justice and Development Party (AKP) has moved one step further into putting Turkey under an authoritarian regime.

The proposed bill grants unlimited and unbalanced power to police forces. Strip searches or car searches will be ordered verbally, with no intervention of Judges and Prosecutors. Officers will be able to keep citizens in custody for 24 hours without seeing a judge, period that can be extended up to 48 hours if the police deem that there is a "collective crime". Police officers will be able to take testimonies of witnesses and victims at their homes or offices. The police will have the authority to "remove" individuals who put their lives or life of others in "danger", even if these actions do not constitute a criminal offence, with no intervention of Prosecutors or judicial revision. Participating in a demonstration with the face covered fully or partly will be punished with up to four years in prison.

Administrative chiefs (who are appointed by the government) will assume some of the powers of Prosecutors, like being able to issue orders for the police to investigate a crime and find the culprits, and any public servant who does not comply with their orders can be jailed from three months to one year. Intelligence services will be allowed to wiretap conversations for 48 hours without any judicial intervention.

In the last years, Turkey seems to be following a dangerous path towards dictatorship. In the judicial area, suspicion of government interference in corruption investigations and arbitrary transfers of judges are more and more frequent. Now, after passing laws that concentrated legislative, executive and judicial powers in only one hand, the Turkish government is seeking to control the public space through police forces.

True Democracy lies on the protection of minorities, a plural public space and absolute freedom of speech, expression and demonstration. The bill now proposed constitutes a serious threat to any democratic regime and is totally unacceptable and unjustified. Security forces should serve citizens, not control them on the interest of governments.

In Turkey, as in any other place in the world, defending freedom against authoritarianism is a battle for civilisation.

Joining the Turkish Association of The Union of Judges and Prosecutors (YARSAV) - one of the most active voices claiming for the separation of powers - MEDEL:

- expresses full solidarity with the Turkish Judges and Prosecutors who, despite all the attempts to limit their action, do not fear to fight against the authoritarian initiatives of the Legislative and Executive Powers;

- demands that the Turkish Government and General Assembly step back and respect basic fundamental rights;

- appeals to the European Union, the Council of Europe and other international organisations to urge Turkish authorities to fully respect human rights.

 

 

5 mars 2015

RESOLUTION DE MEDEL SUR LE PROJET

DE «LOI SUR LA SECURITE» EN TURQUIE

L'Assemblée générale de la Turquie examine depuis le 20 février dernier le projet de loi sur la sécurité présenté par le gouvernement. Sous prétexte de préserver l'ordre public et d'assurer la sécurité des citoyens, le Parti turc pour la Justice et le Développement au pouvoir a franchi un pas supplémentaire précipitant la Turquie vers un régime policier.

La loi proposée accroît de manière illimitée et déséquilibrée les pouvoirs de la police. Les fouilles à corps et les perquisitions dans les voitures pourront être ordonnées sans intervention des juges et des procureurs. Les officiers de police pourront garder les citoyens en garde à vue pendant 24 heures sans voir un juge, période qui peut être étendue à 48 heures si la police estime qu'il s'agit d'un "crime collectif". Les policiers pourront recueillir les témoignages des victimes et des témoins à leur domicile ou sur leur lieu de travail. La police pourra éloigner des personnes qui mettent leur vie ou la vie d'autrui en danger, même si ces actions ne constituent pas une infraction et ce, sans contrôle des magistrats. Participer à une manifestation avec le visage totalement ou partiellement couvert sera puni d'une peine allant jusqu'à quatre ans de prison.

Les gouverneurs - qui sont nommés par le gouvernement - assumeront certaines des prérogatives des procureurs, tel que donner des instructions à la police pour enquêter sur un délit ou un crime et tout fonctionnaire qui n'exécutera pas ces ordres pourra être emprisonné pour une durée de trois mois à un an. Les services secrets seront autorisés à intercepter les conversations pendant 48 heures sans intervention judiciaire.

Ces dernières années, la Turquie semble glisser dangereusement vers la dictature. Dans le domaine judiciaire, la suspicion d'une intervention de l'exécutif dans les enquêtes sur les affaires de corruption s'accroît et les mutations arbitraires de juges sont de plus en plus fréquentes. Désormais, après avoir fait voter des lois concentrant les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire entre les mêmes mains, le gouvernement turc cherche à contrôler l'espace public à travers les forces de police.

La démocratie repose sur la protection des minorités, le respect du pluralisme dans l'espace public et la garantie des libertés d'expression et de manifestation. La loi actuellement proposée constitue un sérieux danger pour tout régime démocratique et est totalement inacceptable et injustifiée. Les forces de sécurité doivent être au service des citoyens et non les contrôler dans l'intérêt du gouvernement.

En Turquie comme partout dans le monde, défendre la liberté contre le totalitarisme est une lutte pour la civilisation.

En lien avec l'Association turque de l'Union des juges et procureurs (YARSAV) - l'une des principales voix en faveur de la séparation des pouvoirs - MEDEL :

- exprime sa solidarité totale avec les juges et procureurs turcs qui, en dépit de toutes les tentatives pour limiter leur action, combattent courageusement les initiatives autoritaires des pouvoirs législatif et exécutif ;

- demande que le gouvernement turc renonce à cette loi et respecte les droits fondamentaux ;

- appelle l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et toutes les organisations internationales à exiger des autorités turques le respect absolu des droits de l'Homme.