Zgromadzenia sędziów nadal protestują przeciwko ograniczaniu uprawnień sędziów rejonowych

W sprawie forsowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości kolejnych zmian u.s.p., które już są przedmiotem obrad sejmowej podkomisji (zobacz: "Burzliwe prace nad zmianami u.s.p.") "Iustitia" już się wypowiadała. Wydane zostały w tym przedmiocie opinie, a ostatnio Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę, która jest na naszej stronie opublikowana, wraz z opisem okoliczności, w jakich kontrowersyjny projekt powstał.

Obecnie do zajmowania stanowisk w tej kwestii przystąpiły organy samorządu sędziowskiego. Jako pierwsze wypowiedziało się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Białostockiego, a kilka dni później Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie. W dniu 13 października b.r. tej samej treści uchwałę przyjął organ samorządowy na szczeblu apelacyjnym - Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej.

Z kolei 27 października 2014 r. analogiczną uchwałę przyjęło Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Płockiego. 

Uchwały, jakie te gremia podjęły, są identycznej treści, różnią się tylko nazwą podejmującego organu.

Poprzednio w tym zakresie wypowiedziało się już Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Warszawskiej (uchwała tutaj). Mamy nadzieję, że również inne zgromadzenia zajmą stanowiska w tej bulwersującej środowisko sprawie. Oto treść trzech uchwał.

Uchwały

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej z 13 października 2013 r.

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu w Białymstoku z 6 października 2014 r.

Zgromadzenia Przedstawicieli Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie z 10 października 2014 r.

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu w Płocku z 27 października 2014 r.

 

Zebranie Przedstawicieli wyraża zaniepokojenie wobec planów Ministerstwa Sprawiedliwości, zmierzających do takiej zmiany ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, która ma na celu zmarginalizowanie roli sędziów sądów rejonowych w organach samorządu sędziowskiego.

Od 2012 r. zgromadzenia sądów okręgowych złożone są w połowie z sędziów sądu okręgowego, a w połowie z sędziów sądów rejonowych. Już po upływie dwóch i pół roku od wejścia w życie takich zasad, Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje  ponowną próbę przywrócenia sytuacji, w której sędziowie sądów rejonowych, stanowiący grupę liczniejszą dwuipółkrotnie od sędziów sądów okręgowych, mają mieć w zgromadzeniach reprezentację odpowiadającą dwóch trzecich liczby sędziów sądów okręgowych. Oznacza to, że głos sędziego sądu rejonowego będzie miał wagę odpowiadającą zaledwie jednej czwartej głosu sędziego sądu okręgowego.

Autorzy projektu nie potrafili rzetelnie uzasadnić potrzeby zmiany obecnego, tak krótko funkcjonującego stanu. Nie wskazali jakichkolwiek wydarzeń, które by przemawiały za drastycznym ograniczeniem praw sędziów sądów rejonowych w sędziowskim samorządzie. Może  zatem  chodzić  o  chęć  ogólnego  ograniczenia  głosu sędziów sądów rejonowych, w tym przy wyborach do KRS.

Warto przypomnieć, iż zgodnie z punktem III C 27 Opinii nr 10 (2007) Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) wydanej dla Komitetu Ministrów Rady Europy, a dotyczącej rady sądownictwa w służbie społeczeństwa, sędziowie zasiadający w radzie sądownictwa powinni być wybierani przez równych sobie, przy zastosowaniu metod gwarantujących jak najszerszą reprezentację władzy sądowniczej na wszystkich jej poziomach.

Nie ulega wątpliwości, że plan istotnego ograniczenia uprawnień samorządowych najliczniejszej grupy sędziów - sądów rejonowych - stanowi zaprzeczenie standardów europejskich w tym zakresie.