Europejskie Stowarzyszenie Sędziów IAJ w sprawie rad sądowniczych

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów IAJ w dniu 20 maja 2006 r. w Wilnie jednogłośnie podjęło następującą Rezolucję:

1. Przyjmuje się, że powszechnie przyjęta zasada trójpodziału władzy oraz zasada niezależności władzy sądowniczej, stanowią gwarancję praw obywatelskich;

2.Przyjmuje się, że przestrzeganie powyższych zasad jest możliwe dzięki istnieniu niezależnych Rad Sądowniczych albo innych odpowiednich organów, których członkowie są wybierani przez ich członków.

3. We Francji członkowie Najwyższej Rady Sądowniczej (Conseil Supérieur de la Magistrature -C.S.M.) wybierani są w wyborach, w których bierne prawo wyborcze ma ogół sędziów i prokuratorów. Dzięki takiemu modelowi zasady o których mowa w pkt. 1. są we Francji przestrzegane.

4. Europejskie Stowarzyszenie Sędziów obserwuje we Francji dążenia do zmiany składu CSM w ten sposób, aby w skład Rady wchodziła większa liczba osób powoływanych przez władzę wykonawczą, co doprowadzi do naruszenia zasady równowagi władz.

5. Europejskie Stowarzyszenie Sędziów wyraża swój wielki niepokój takimi dążeniami, gdyż Najwyższa Rada Sądownicza lub inne odpowiednie organy, muszą być ciałami niezależnymi i autonomicznymi od innych władz. W innym razie, takie praktyki mogą doprowadzić do naruszenia niezawisłości sędziowskiej, a także do podważenia zaufania społecznego wobec wymiary sprawiedliwości.