Uchwała IX Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej

Apel o zachowanie etycznych postaw

Koleżanki i Koledzy prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek prokuratury, Instytutu Pamięci Narodowej!

Do najważniejszych ustawowych zasad ustroju polskiej prokuratury należy zakaz przynależności partyjnej prokuratorów oraz zakaz brania udziału w jakiejkolwiek działalności politycznej, a także obowiązek kierowania się zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli. Obliguje to nas do działania ponad wszelkimi politycznymi układami i oczekiwaniami. Zawód prokuratora to również pewne zobowiązanie. Zobowiązanie do bycia uczciwym, prawym, to jednocześnie poddanie się stałej ocenie nie tylko tych, z którymi spotykamy się w ramach swojej pracy, ale również znajomych, sąsiadów oraz szeregu anonimowych osób.

 

Nic nie może zdjąć z prokuratorów obowiązku pracy rzetelnej, obiektywnej i opierającej się wyłącznie na przepisach ustawowych, bezstronnej i wolnej od spełniania politycznych czy partyjnych oczekiwań. Takiej też prokuratury oczekuje społeczeństwo. Stąd krytyczne oceny wszelkich działań lub zaniechań, które sytuują polską prokuraturę w roli wykonawcy partyjnych programów i politycznych decyzji.

Olbrzymią większość środowiska stanowią prokuratorzy, którzy nie sprzeniewierzyli się zasadom obiektywizmu, niezależności, bezstronności i apolityczności, jednakże w chwili obecnej, z uwagi na istniejące uwarunkowania prawne i polityczne, prokuratura postrzegana jest jako instytucja pozbawiona społecznego zaufania. Jest krytykowana i lekceważona.

Pragniemy podkreślić, że jesteśmy prokuratorami Rzeczypospolitej Polskiej, a nie partii, rządów czy ministrów. Zdajemy sobie sprawę, że naturalną cechą ludzką jest doskonalenie się i dążenie do awansów. Nie może to jednak odbywać się za cenę rezygnacji z tożsamości zawodowej i z naruszeniem ludzkiej godności. Nigdy nie możemy zapominać o celach, jakie ma realizować Prokuratura - strzeżenia praworządności i czuwania nad ściganiem przestępstw. Nie można sprzeniewierzać się - w imię doraźnych korzyści - naszej etyce zawodowej, standardom wskazanym w Zbiorze Zasad Etyki Prokuratora, treści złożonego ślubowania prokuratorskiego. Twórzmy wszyscy Prokuraturę fachową obiektywną nie ulegającą wpływom, wolną od koniunkturalnych interesów politycznych, pracującą w duchu zaufania, koleżeństwa i wzajemnego szacunku, która rzetelnie i bezstronnie będzie realizować postawione przed nią przez prawo, zadania. Jesteśmy zobowiązani dbać i strzec prokuratorskiej niezależności przed naruszającymi tą wartość zachowaniami.

Wzywamy prokuratorów do konsolidowania, a nie antagonizowania środowiska zawodowego, zachowania godności i troski o dobre imię prokuratury, będących podstawą do uzyskania przez prokuraturę wizerunku właściwego dla praworządnego i niezależnego organu oddanego służbie sprawiedliwości w naszym państwie.

 

Poznań, dnia 23 czerwca 2007 roku

 

Uczestnicy IX Dorocznej Konferencji

Stowarzyszenia Prokuratorów

Rzeczypospolitej Polskiej