Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w dniu 4 stycznia 2008 roku podjęło poniższą uchwałę:

Popieramy uchwałę KRS oraz uchwały Zarządów Oddziałów SSP „IUSTITIA” w Tarnobrzegu, Gdańsku, Poznaniu, Olsztynie i Bydgoszczy dotyczące wynagrodzeń sędziowskich i domagamy się od władzy ustawodawczej i wykonawczej niezwłocznego podjęcia działań skutkujących podwyżką wynagrodzeń sędziowskich.

Sędziowie-trzecia władza, elita zawodów i tylko niespełna dziesięć tysięcy osób piastujących tę funkcję. Wymagania w stosunku do nas są duże: sędzia musi być nieskazitelnego charakteru, godnie zachowywać się w urzędzie i poza nim, nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, nie może ( praktycznie) podejmować dodatkowego zatrudnienia, nie ma prawa do premii i nagród ( za wyjątkiem nagrody jubileuszowej), nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia za dyżury aresztanckie i dyżury związane z sądami 24 godzinnymi, nie ma prawa do strajku, musi być apolityczny,

Sędziowie spełniają te wymagania. Pracują ciężko i uczciwie, o wiele dłużej niż czterdzieści godzin tygodniowo, gdyż poświęcają pracy soboty, niedziele i noce, pisząc uzasadnienia, przygotowując się do sesji, dyżurując. Za swą sumienną i odpowiedzialną pracę, obowiązkowość, zdyscyplinowanie i zaangażowanie otrzymują wynagrodzenie poniżające i urągające godności urzędu. Za grudzień 2007 r. sędzia Sądu Okręgowego z ponad dwudziestoletnim stażem otrzymał wynagrodzenie netto w kwocie 4643,04 zł, a sędzia Sądu Rejonowego z siedmioletnim stażem w kwocie 3623,80 zł. Kwota bazowa dla wynagrodzeń sędziowskich wynosi od 2006 r. zaledwie 1459,84 zł., społeczeństwo zaś odczytuje, że nasze wynagrodzenia stanowią wielokrotność średniej krajowej.

Bez nas państwo funkcjonować nie może, a Konstytucja zapewnia nam wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu. Pytamy więc, dlaczego Rzeczpospolita tak nisko nas ceni? Dlaczego zarabiamy niewiele więcej niż średnia krajowa, dlaczego to właśnie dla nas spośród całej sfery budżetowej nie ma pieniędzy i dlaczego obniżka składki rentowej w 2007 i 2008 r. w sumie o 5% nie spowodowała wzrostu naszych płac? Czy dlatego, że cierpliwie i spokojnie czekamy na lepsze dla nas czasy? Czy w demokratycznym państwie prawa tylko tym żyje się lepiej, którzy uciekają się do strajku? Uważamy, skoro jesteśmy trzecią władzą, że nasze wynagrodzenia winny pozostawać w korelacji do wynagrodzeń przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej. Tymczasem wynagrodzenia parlamentarzystów i członków

 

rządu ciągle rosną, a wynagrodzenia sędziów od kilku lat pozostają na tym samym poziomie.

Ostatni rok bardzo jaskrawo pokazał, że oczekiwanie na zrozumienie ze strony władzy ustawodawczej i wykonawczej jest naiwnością. Dlatego też nadszedł najwyższy czas aby głośno mówić o naszych wynagrodzeniach i doprowadzić do ich podwyższenia. Powinniśmy podjąć zdecydowane kroki aby w końcu i nami decydenci się zainteresowali, tak jak zainteresowali się nauczycielami, policjantami i lekarzami. Środki masowego przekazu zalewają nas informacjami o wzroście pensji w kraju, o planowanych na 2008 r. ich podwyżkach, o tym jak gospodarka się rozwija, a ludziom żyje się lepiej. Dlaczego więc nam, sędziom żyje się coraz gorzej?

Popieramy stanowiska Zarządów Oddziałów SSP „IUSTITIA” i KRS i zapewniamy, że przyłączymy się do każdej dopuszczalnej prawem akcji protestacyjnej.”

Uchwała ta została przesłana Prezydentowi RP, Premierowi, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Ministrowi Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa.

Przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego Sędziów

Prezes Sądu Okręgowego Marianna Cichocka