Uchwały Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustaw zmieniających sądownictwo, sytuacji kobiet po 60 roku życia oraz postulatów płacowych pracowników sądów

Uchwała nr 1

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim krytycznie ocenia ostatnie nowelizacje Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz ustaw o Krajowej Radzie  Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, uznając je za sprzeczne z Konstytucją RP i zasadami demokratycznego państwa prawa. W szczególności za niekonstytucyjne uznać należy przerwanie kadencji I Prezes Sądu Najwyższego i członków KRS, sposób powoływania sędziów - członków KRS, oraz wyeliminowanie udziału sędziów w procesie odwoływania i powoływania prezesów sądów powszechnych. Wskazane zmiany prowadzą do nadania władzy wykonawczej i ustawodawczej pozycji dominującej nad sądami i podważają zasady ustroju Rzeczpospolitej Polskiej poprzez naruszenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zgromadzenie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim do przesłania  niniejszej uchwały Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, a także do opublikowania uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w  Piotrkowie Trybunalskim.

 

      Uchwała nr 2

Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. sprzeciwia się dowolnym decyzjom Ministra Sprawiedliwości, odmawiającym kobietom sędziom zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego po ukończeniu 60 lat. Zgodnie z art. 33 Konstytucji RP kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym, a w szczególności mają równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. Przepisy  upoważniające Ministra Sprawiedliwości do wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego przez kobietę, która ukończyła 60 lat, wprowadzone ustawą z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw stanowią przejaw dyskryminacji ze względu na płeć i są sprzeczne  z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Dyrektywą Rady 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia. W konsekwencji działania godzą w dobro wymiaru sprawiedliwości.

 

Uchwała nr 3

Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. przyłącza się do uchwały Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 roku, wyrażającej poparcie dla postulatów płacowych pracowników sądów. W związku z tym apelujemy do wszystkich podmiotów, stanowiących prawo i wykonujących prawo o podjęcie działań prowadzących do faktycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników sądów i doprowadzenie do sytuacji, w której wynagrodzenia tej grupy zawodowej będą wynagrodzeniami godziwymi.