Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 stycznia 2018r.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz przedstawiciele Sądów Rejonowych Okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w związku z odwołaniem w trakcie kadencji sędziego Wojciecha Damaszko ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz sędziego Roberta  Bednarczyka  ze  stanowiska  wiceprezesa  tego  Sądu  wyrażają stanowczy  sprzeciw i dezaprobatę wobec działań Ministra Sprawiedliwości. Forma i sposób odwołania naruszaj elementarne zasady w tym zakresie przede wszystkim poprzez brak merytorycznego uzasadnienia tych decyzji nawet w oficjalnej informacji z dnia 19 grudnia 2017r. zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Godzi to ewidentnie w zasadę jawności życia publicznego i narusza podstawowe reguły kultury prawnej, nadto stoi w oczywistej sprzeczności z deklarowanymi przez władzę zasadami transparentności życia publicznego. Arbitralność tych decyzji i forma ich przekazania stanowią takie naruszenie dobrych obyczajów, przejawem lekceważenia i próbą poniżenia zarówno osób pełniących  funkcje prezesa  i wiceprezesa,  jak również władzy sądowniczej.

 

Zdecydowany sprzeciw budzi również postępowanie Ministra Sprawiedliwości, który obciąża odwoływanych w kraju prezesów odpowiedzialnością za spadek wyników pracy sądów, gdy właśnie to zaniechanie Ministra, który od dwóch lat blokuje obsadzenie zwolnionych etatów sędziowskich zarówno w sądach okręgowych jak i w sądach rejonowych jest przyczyną spadku efektywności pracy tych Sądów. Obarczanie odwołanych Prezesów odpowiedzialnością za pogorszenie wyników  i pozbawienie Ich możliwości polemiki z tymi niesprawiedliwymi i nieznajdującymi oparcia w faktach zarzutami stanowi wyraz manipulacji w celu niekorzystnego przedstawienia w oczach opinii publicznej wizerunku wymiaru sprawiedliwości. Podkreślenia wymaga, że to na Ministrze Sprawiedliwości spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia sprawnej pracy sądów w szczególności poprzez zagwarantowanie im właściwej obsady kadrowej.

Jednocześnie wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec równie arbitralnej formy powołania nowego prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze spośród 120 sędziów sądów okręgu jeleniogórskiego, bez konsultacji ze środowiskiem sędziowskim, bez jakiegokolwiek umotywowania wyboru kandydata, co czyni decyzję niejasną i niezrozumiałą.

Wyrażamy również dezaprobatę wobec postawy tych sędziów, którzy zgodzili się objąć funkcje sędziów odwołanych. Przyłączamy się do apelu sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyrażonego w Uchwale z dnia 19 grudnia 2017r. o zachowanie jedności w ocenie wartości składających się na etos zawodu sędziego oraz w ocenie osób naruszających te wartości. Apelujemy także o powstrzymywanie się od jakichkolwiek form współdziałania w procesie ograniczania niezależności  sądów i niezawisłości sędziów.

Zobowiązujemy Pana Prezesa Sądu Okręgowego do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i przesłania jej Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, I Prezesowi Sądu Najwyższego, prezesom sądów apelacyjnych oraz prezesom sądów rejonowych tutejszego okręgu.

Komunikaty

Media