Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwały sędziów z Torunia oraz Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Stowarzyszenia Iustitia

UCHWAŁA ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU Z DNIA 22 STYCZNIA 2018 ROKU

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Toruniu wyraża głęboki sprzeciw i dezaprobatę wobec odwołania w czasie trwania kadencji Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu Andrzeja Kurzycha, któremu jednocześnie cofnięto delegację do orzekania w Sądzie  Okręgowym w Toruniu.           

Pan Sędzia cieszy się w środowisku uznaniem i szacunkiem. Wykazał się profesjonalizmem, a także zaangażowaniem w swojej pracy na stanowisku Prezesa, a wcześniej Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Toruniu. W ostatnim czasie podjął szereg działań zmierzających do poprawy działania Sądu, w tym Wydziału Gospodarczego, zaś Minister Sprawiedliwości nie oczekując na efekty tych działań, arbitralnie, nie zważając na głos środowiska, podjął decyzję, która nie może zostać zaakceptowana.

poniżej dalsza część uchwał

 

Sąd Rejonowy w Toruniu jest w trakcie daleko idących zmian organizacyjnych. W najbliższym czasie ma dojść do połączenia wydziałów cywilnych, zmiany ich siedzib i właściwości. Podobne zmiany czekają też inne wydziały. Wkrótce ruszy budowa nowego budynku Sądu Rejonowego w Toruniu, do którego zostanie on w całości przeniesiony. Prace z tym związane trwały kilka lat, przy aktywnym udziale Pana Prezesa. W tych okolicznościach decyzja Ministra Sprawiedliwości, o której zarówno Pan Prezes jak i my dowiedzieliśmy się ze strony internetowej, jawi się jako skrajnie nieodpowiedzialna. Jest krzywdząca nie tylko dla Pana Prezesa, którego spotkała zarazem szykana odwołania z delegacji do sądu wyższego rzędu ale przede wszystkim szkodliwa dla sądu, drugiego co do wielkości w województwie.    

Takie działania nie mieszczą się w ramach demokratycznego państwa prawnego i stoją w rażącej sprzeczności ze standardami współpracy między władzą wykonawczą i sądowniczą. Nowe przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych likwidują udział sędziów w procesie wyłaniania prezesów sądów i koncentrują w rękach Ministra Sprawiedliwości praktycznie pełnię władzy odnośnie ich powoływania i odwoływania. Źle wpisująca się w nie decyzja Ministra Sprawiedliwości nie może znaleźć uznania w oczach środowiska. Wprowadza stan, w którym pojęcie niezależności sądów stało się fikcją. Podobnymi decyzjami pozbawia się sędziów jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie sądów, obarczając jednocześnie odpowiedzialnością za ich sprawne działanie.

Otrzymując powołanie ślubowaliśmy służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dlatego też wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez władzę wykonawczą i ustawodawczą działań wobec wymiaru sprawiedliwości, które podważają zaufanie obywateli do instytucji Państwa i niszczą demokratyczny ustrój Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie apelujemy do naszych koleżanek i kolegów sędziów o głęboką rozwagę przy podejmowaniu ewentualnych decyzji objęcia funkcji, z której wbrew wszelkim standardom i ze szkodą dla Sądu został odwołany dotychczasowy Prezes Sądu Rejonowego w Toruniu.

 

 

UCHWAŁA NR 2 Z DNIA 18 STYCZNIA 2018 R. ZEBRANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH IUSTITIA

 

Zebranie Członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Oddział Toruńsko-Włocławskiego, wyraża głęboki sprzeciw i dezaprobatę wobec odwołania w czasie trwania kadencji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Toruniu Katarzyny Borowy i Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu Andrzeja Kurzycha, któremu jednocześnie cofnięto delegację do Sądu Okręgowego.

Pani Wiceprezes, pełniła od wielu lat swą funkcję w sposób budzący powszechną aprobatę w środowisku. Wykazała się najwyższym profesjonalizmem, a także zaangażowaniem w swojej pracy. Postrzegana jest przez sędziów jako osoba wysoce kompetentna, a za razem koleżeńska. Arbitralna decyzja Ministra Sprawiedliwości jest nie tylko krzywdząca dla Pani sędziego ale przede wszystkim szkodliwa dla sądu.

Również Pan Prezes cieszy się w środowisku powszechnym uznaniem i szacunkiem. Wsłuchiwał się w głos i racje wszystkich sędziów, zręcznie godził potrzeby sądu z potrzebami sędziów. W ostatnim czasie podjął szereg działań zmierzających do poprawy działania wydziałów gospodarczych i cywilnych, które w wyniku braków kadrowych, spowodowanych chorobami sędziów, osiągały słabsze wyniki. Minister Sprawiedliwości nie oczekując na efekty tych działań, arbitralnie, nie zważając na głos środowiska, podjął decyzję, która nie może zostać zaakceptowana. Takie działania nie mieszczą się w standardach demokratycznego państwa prawnego, zaś forma ich przekazywania (ogłoszenie na stronie internetowej) stoi w rażącej sprzeczności ze standardami współpracy między władzą wykonawczą i sądowniczą.

Nowe przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,  likwidują udział sędziów w procesie wyboru prezesów sądów i koncentrują w rękach Ministra Sprawiedliwości praktycznie pełnię władzy odnośnie powoływania i odwoływania prezesów sądów. Takie działania nie tylko nie mogą znaleźć uznania w oczach środowiska, ale wprowadzają stan, w którym pojęcie niezależności sądów stało się fikcyjne i pozbawia sędziów jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie sądów.

Niezależność sądów i niezawisłość sędziów gwarantują obywatelom prawo do bezstronnego wymiaru sprawiedliwości, do uczciwego procesu – nie są przywilejami osób sprawujących urząd sędziowski.  Ich ograniczanie stanowi złamanie podstawowych standardów ochrony prawnej obywateli w postaci prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem. Łamie to art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Pamiętając, że otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez władzę wykonawczą i ustawodawczą działań wobec wymiaru sprawiedliwości, które podważają zaufanie obywateli do instytucji Państwa i niszczą demokratyczny ustrój Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlatego też apelujemy do naszych koleżanek i kolegów sędziów o głęboką rozwagę przy podejmowaniu ewentualnych decyzji objęcia funkcji, z których wbrew wszelkim standardom zostali odwołani dotychczasowi Wiceprezes i Prezes toruńskich sądów.

Dodatkowo sprzeciwiamy się nieuzasadnionym merytorycznie decyzjom Ministra Sprawiedliwości odmawiającym kobietom sędziom zgody na dalsze pełnienie funkcji sędziego po osiągnięciu przez nie minimalnego wieku emerytalnego. Pomimo braku obiektywnych przesłanek - dobry stan zdrowia i wyrażona chęć dalszej pracy - Minister przenosi je w stan spoczynku. Działania takie pozbawiają nie tylko sądy okręgu toruńskiego, ale i cały wymiar sprawiedliwości ich bezcennej wiedzy i doświadczenia. Konsekwencje tego poniosą również obywatele, których sprawy zostaną przez to rozpoznane z opóźnieniem. Kobiety sędziowie nie mają takich samych praw jak inne kobiety w Polsce, które same mogą zdecydować czy chcą skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. Takie rozwiązanie należy traktować jako dyskryminację ze względu na wykonywany zawód, co jest sprzeczne z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Komunikaty

Media