Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Uchwała nr 1

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

z 22 stycznia 2018 roku 

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach wyraża sprzeciw wobec pozbawionego merytorycznego uzasadnienia odwoływania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, dokonywanego w formie naruszającej podstawowe zasady przyzwoitości i kultury prawnej.

 poniżej pozostałe uchwały (2-5)

 

Uchwała nr 2

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

z 22 stycznia 2018 roku 

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach protestuje przeciwko przekazywaniu przez Ministra Sprawiedliwości nierzetelnych informacji o efektywności pracy sędziów orzekających w pionie cywilnym Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach. W komunikacie prasowym Ministerstwa Sprawiedliwości z 10 listopada 2017 roku stwierdzono, że w pierwszym półroczu 2017 roku Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach zajął „dalekie miejsce pod względem wskaźnika opanowania wpływu spraw cywilnych”. Całkowicie pominięto przy tym okoliczności, które wpłynęły na gorsze wyniki statystyczne Sądu w tym zakresie – w okresie od listopada 2016 roku do sierpnia 2017 roku decyzjami Ministra Sprawiedliwości dwoje sędziów zostało przeniesionych do innych sądów, jeden sędzia był długotrwale nieobecny, a ilość spraw cywilnych wpływających do Sądu istotnie wzrosła.

 

Uchwała nr 3

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

z 22 stycznia 2018 roku

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach sprzeciwia się dokonywaniu zmiany ustaw regulujących ustrój oraz funkcjonowanie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, w zakresie, w jakim wprowadzane zmiany naruszają chronione Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zasady niezależności sądów i podważają gwarancje niezawisłości sędziowskiej.     

 

Uchwała nr 4

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

z 22 stycznia 2018 roku 

 Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach popiera postulaty Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, dotyczące podwyższenia wynagrodzeń pracowników administracyjnych sądownictwa, których wysokość jest rażąco niska w stosunku do znacznego zakresu ich obowiązków oraz wysokiej jakości świadczonej przez nich pracy.

 

 Uchwała nr 5

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

z 22 stycznia 2018 roku

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach zobowiązuje Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach do niezwłocznego opublikowania uchwał nr 1 – 4 na stronie internetowej Sądu oraz przesłania ich odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych, Prezesowi Sądu Okręgowego w Katowicach, Prezesom Sądów Rejonowych okręgu katowickiego oraz Ministrowi Sprawiedliwości.   

Komunikaty

Media