Stowarzyszenia sędziowskie apelują do Prezydenta RP o spotkanie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Profamilia w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce  zwróciły się ze wspólnym apelem do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o niezwłoczne spotkanie w sprawie zmian sądownictwa.

List otwarty

stowarzyszeń sędziowskich do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Uchwalone w ostatnim tygodniu przez Parlament ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadzają daleko idące zmiany w mechanizmach działania konstytucyjnego organu państwa, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa oraz w wewnętrzne funkcjonowanie jednostek sądownictwa powszechnego.

Wszyscy podzielamy i każdego dnia staramy się urzeczywistniać konstytucyjną deklarację i normę prawa, iż Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Ta właśnie sfera – tego, co wspólne – powinna być dla nas Obywateli, mających przecież różne światopoglądy i preferujących różnorodne wartości, jednym z najistotniejszych pryncypiów. W tej przestrzeni odnaleźć można szczególną więź, która zobowiązuje nas wszystkich do dialogu o Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj tym dialogiem powinniśmy objąć zagadnienia przygotowywanej reformy ustroju wymiaru sprawiedliwości.

Osiągnięciem nowożytnych ustrojów demokratycznych jest oddzielenie spraw indywidualnych obywatela, w których z jego woli lub z woli państwa może orzekać niezawisły sędzia, kierując się normami prawa - od spraw wspólnych, regulowanych przez zbiorowość, która czyni to przez swoje polityczne wybory. To rozróżnienie jest istotą niezależnego wymiaru sprawiedliwości i urzeczywistnia niezawisłość sędziowską.  Uznajemy, że pozycja Krajowej Rady Sądownictwa w porządku konstytucyjnym powinna pozostać także wyznacznikiem prawa do sądu, prawa każdego z nas - Obywateli do sprawiedliwego rozstrzygnięcia jego indywidualnej sprawy przez niezawisły, pozbawiony nacisków i kompetentny sąd. Podobnie sposób funkcjonowania każdego z ustanowionych ustawą sądów nie może być skażony nawet cieniem podejrzenia o podporządkowanie polityczne. Doprowadzi to do zniweczenia zadania sądownictwa, jakim jest wymiar sprawiedliwości. Zabierze też wszystkim poczucie ochrony praw obywatelskich, stabilności i pewności prawa – a w konsekwencji spowoduje, iż orzeczenia sądowe w odbiorze wewnętrznym, jak i międzynarodowym nie będą postrzegane jako wyraz porządku prawnego, a tylko jak nic nie znaczące stany faktyczne.

Każda partia polityczna ma prawo do urzeczywistniania swojego programu społecznego i instytucjonalnego. Każdy program polityczny powinien jednak być otwarty na możliwość dyskusji oraz analizy skutków poszczególnych rozwiązań normatywnych, dokonywanych przez zainteresowane środowiska społeczne i zawodowe. W odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości takie programy nie powinny wyłaniać się z przekonania, że sfera polityczna może narzucać rozwiązania – także w organizacji i nadzorze administracyjnym – które mogą prowadzić do uzyskiwania oczekiwanych rozstrzygnięć.

Dziś, po zakończeniu prac legislacyjnych, które stworzą nowy byt ustrojowy Krajowej Rady Sądownictwa i dadzą Ministrowi Sprawiedliwości najszersze instrumentarium uprawnień wobec sądów w historii ustroju polskiego sądownictwa, apelujemy do Pana Prezydenta – mającego szczególny przywilej ostatecznej decyzji o kształcie prawa Rzeczypospolitej Polskiej – o wolę uszanowania pryncypiów trójpodziału władzy i ochronę niezależności sądownictwa. Prosimy o głęboki namysł i zważenie na niebezpieczeństwa jakie wiążą się z wdrożeniem przyjętych we wskazanych ustawach rozwiązań, czyniących kolejny krok w realizacji koncepcji tzw. jednolitości władzy państwowej. Koncepcji charakteryzującej ustroje, którym nie sposób przypisać cech demokratycznych.

Jako przedstawiciele Stowarzyszeń sędziowskich prosimy Pana Prezydenta o możliwość przedstawienia bezpośrednio podczas spotkania, którego Pan Prezydent byłby gospodarzem, argumentów i racji stanowiących sumę dyskusji, jakie w ostatnich miesiącach prowadziły nasze gremia wraz z prawnikami innych profesji.

Kierując się poczuciem odpowiedzialności za stan polskiej kultury prawnej oraz respektem i oddaniem dla demokratycznego porządku prawnego, przed decyzją o ewentualnym podpisaniu wskazanych ustaw, apelujemy o wysłuchanie głosu środowisk sędziowskich.   

 

W imieniu:

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych  w Polsce Pro Familia

Prezes SSP Iustitia

prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz