Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r.

slupskZgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku przyłączając się do licznych głosów środowisk prawniczych, wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami podejmowanymi przez organy władzy ustawodawczej i wykonawczej w stosunku do jednego z najważniejszych organów władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, oraz naruszeniami zasady trójpodziału władzy.

Działania takowe prowadzą nie tylko do deprecjonowania autorytetu Trybunału Konstytucyjnego, ale także całego Państwa i godzą w podstawy jego ustroju. Stanowią także niebezpieczny precedens nierespektowania norm konstytucyjnych przez najwyższych przedstawicieli Państwa, którzy powinni stać na straży Konstytucji.

 

Ustrój Państwa Polskiego opiera się na trójpodziale władzy tj. władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, wynikającym z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały, odrębne i niezależne od innych władz. Niezawisłość i niezależność organów sądownictwa jest jednym z filarów demokratycznego państwa, który jest gwarantem praw i wolności obywateli.

Ze zdumieniem przysłuchujemy się wypowiedziom najwyższych przedstawicieli władz państwowych, które deprecjonują orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, oraz podważają autorytet sędziowski, zarzucając sędziom wydawanie wyroków pod naciskiem politycznym. Jako jedni z przedstawicieli środowiska sędziowskiego oświadczamy, że takie opinie są nieprawdziwe i całkowicie nie do zaakceptowania.

Sprzeciwiamy się wypowiedziom osób publicznych oraz działaniom organów państwowych zmierzających do ograniczenia samodzielności władzy sądowniczej, przypominając, że zgodnie z art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  do sprawowania wymiaru sprawiedliwości powołane są wyłącznie sądy, a do badania zgodności aktów prawnych z Konstytucją - Trybunał Konstytucyjny, którego orzeczenia mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne (art. 188 i art. 190 ust. 1 Konstytucji R.P.).

Za niedopuszczalne traktujemy publiczne wyrażane stanowiska kwestionujące obowiązek przestrzegania przez organy władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej stanu prawnego stwierdzonego orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego.

Środowisko sędziowskie nie jest przeciwne zmianom, które mogłyby poprawić funkcjonowanie Państwa i jego organów, ale muszą one być zgodne z konstytucyjnymi standardami. Nie powinny one polegać na narzucaniu swej woli przez większość parlamentarną, a należy je wprowadzać przy uwzględnieniu szerokiego spectrum opinii, w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym, przy poszanowaniu ustanowionego przepisami Konstytucji hierarchicznego modelu źródeł prawa i respektowaniu orzeczeń sądowych.

Apelujemy zatem do przedstawicieli organów władzy państwowej, polityków i wszystkich osób zabierających głos publicznie w sprawach władzy sądowniczej  o zachowanie odpowiedzialnej postawy i wstrzemięźliwość w wyrażanych opiniach oraz do wszystkich decydentów o podejmowanie działań jedynie w granicach i na podstawie przepisów prawa.