Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej z 25 kwietnia 2016r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej przyłącza się do wyrażanych przez wszystkie gremia prawnicze, w tym także Zgromadzenia Sędziów, apeli wzywających władzę wykonawczą i ustawodawczą do poszanowania Konstytucji RP i opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.

Zgromadzenie Sędziów zwraca uwagę, że obowiązek niezwłocznego opublikowania wyroku przez Prezesa Rady Ministrów wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 1484), ma charakter techniczny. Jego wykonanie nie może być uzależnione od oceny, że w przekonaniu podmiotu zobowiązanego do publikacji wyrok jest niezgodny z prawem. Ustawodawca konstytucyjny w art. 190 ust. 1 Konstytucji RP rozstrzygnął bowiem, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

Zgromadzenie zwraca również uwagę, że nie może być akceptowana na gruncie obowiązującego ładu konstytucyjnego sytuacja, w której na skutek odmowy opublikowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przez organ władzy wykonawczej, miałoby ono zostać pozbawione skutku. Dlatego Zgromadzenie deklaruje, że uznaje moc obowiązującą wyroku i wzywa sądy i inne instytucje stosujące prawo do jego respektowania.

Zgromadzenie wyraża również najwyższe zaniepokojenie działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości związanymi z radykalną zmianą sądownictwa powszechnego. Z ujawnionych dotychczas założeń wynika, że z dniem 31 grudnia 2016 r. wszyscy sędziowie zostaną odwołani z urzędu, co rodzi podejrzenie dążenia do obejścia mającej umocowanie w art. 180 Konstytucji RP zasady nieusuwalności i nieprzenoszalności sędziego. Zwraca też uwagę na niedopuszczalny tryb prowadzenia prac nad tak fundamentalną zmianą ustrojową - bez konsultacji ze środowiskiem i Krajową Radą Sądownictwa - konstytucyjnym organem, który stoi na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Zgromadzenie jednocześnie apeluje do sędziów uczestniczących w pracach nad przygotowywaniem tych regulacji, by nie legitymizowali swym działaniem wątpliwych konstytucyjnie planów władzy wykonawczej.

Postępująca marginalizacja Trybunału Konstytucyjnego stanowi zagrożenie dla państwa prawnego, a działania obecnej władzy grożą jego dalszą destrukcją.

Komunikaty

Media