Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Dwie uchwały Zgromadzenia SO w Koninie

Zgromadzenie Sędziów Sądu Okręgowego w Koninie, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2016 r., przyjęło dwie uchwały związane z sytuacją wymiaru sprawiedliwości. Pierwsza z nich dotyczy kryzysu konstytucyjnego, w którym obecnie znalazła się Polska, a tym samym pozycji władzy sądowniczej, druga natomiast kwestii właściwego wynagradzania pracowników administracji sądowej, sygnalizowanej już wcześniej przez inne organa sądowe.

Zamieszczamy obydwie uchwały.

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie

z dnia 11 stycznia 2016 roku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami podejmowanymi przez organy władzy ustawodawczej i wykonawczej w stosunku do jednego z najważniejszych organów władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny.

Mające miejsce w ostatnim czasie działania Sejmu i Senatu oraz Prezydenta dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, w tym zwłaszcza sposób obsadzania jego składu oraz nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, stanowią niedopuszczalne przejawy łamania zasady trójpodziału władzy, prowadzące do faktycznego braku kontroli konstytucyjności aktów prawnych niższej rangi, a tym samym stanowiące poważne ryzyko niczym nie pohamowanego wprowadzenia do systemu prawnego norm niezgodnych z podstawowymi zasadami demokratycznego państwa prawa.

Działania takowe prowadzą nie tylko do deprecjonowania autorytetu Trybunału Konstytucyjnego, ale także całego Państwa i godzą w podstawy jego ustroju. Stanowią także niebezpieczny precedens nierespektowania norm konstytucyjnych przez najwyższych przedstawicieli Państwa, którzy powinni stać na straży Konstytucji.

Wszelkie działania przedstawicieli każdej z władz winny być dokonywane w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym, przy poszanowaniu ustanowionego przepisami Konstytucji hierarchicznego modelu źródeł prawa i respektowaniu orzeczeń sądowych.

Legalnie wybrana władza ma prawo dokonywać zmian, ale muszą one być zgodne z konstytucyjnymi standardami, przy poszanowaniu obowiązujących procedur, stanowiących emanację demokracji i będących przejawem praworządności.

 

*  *  *

 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie, solidaryzując się z działaniami podejmowanymi przez Zgromadzenia Ogólne Sędziów innych okręgów, wyraża niepokój w związku z utrzymującym się niskim poziomem wynagrodzeń pracowników sądowych.

Obecna wysokość uposażeń pracowników sądów powszechnych niewątpliwie nie stanowi wynagrodzenia adekwatnego do stawianych im wymogów, zarówno w zakresie posiadanych kwalifikacji, odpowiedzialności, jak i obciążenia obowiązkami, których zakres ulega ciągłemu poszerzeniu. Utrzymywanie płac na tak niskim poziomie od wielu lat z powodu oszczędności budżetowych skutkuje ich realnym obniżeniem w związku ze zjawiskiem inflacji, jest krzywdzące i nie znajduje obecnie żadnego uzasadnienia, prowadząc do pauperyzacji tej grupy zawodowej. Oczywistym jest, że dla prawidłowego wykonywania wymiaru sprawiedliwości konieczna jest profesjonalna kadra pracowników sądowych, bez których funkcjonowanie sądów nie byłoby możliwe. Właściwy poziom płac jest jednym z ważniejszych elementów zapewniających stabilizację i wpływających bezpośrednio na motywację pracowników, co z kolei znajduje odzwierciedlenie w sprawności sądów.

Na powyższe zwrócił także uwagę Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu postanowienia z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie P 44/13 wskazując, że wieloletni brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów i kuratorów sądowych budzi niepokój z punktu widzenia realizacji zasad i wartości konstytucyjnych.

W tym stanie rzeczy konieczne jest podjęcie realnych działań zmierzających do znaczącej poprawy sytuacji materialnej pracowników sądów na poziomie odpowiadającym potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie realizacji zadań powierzonych sądom powszechnym.

Komunikaty

Media