Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

... Okręgu Opolskiego...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Opolu

     Wyrażamy sprzeciw przeciwko wielokrotnemu naruszaniu przez przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej zasady trójpodziału i równowagi władz wynikającej z art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a przejawiającej się w odrębności i poszanowaniu władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Stwarza to zagrożenie dla podstawowych zasad porządku prawnego oraz praw i wolności obywateli. 

     Przejawem takich działań jest uchwalanie prawa z naruszaniem zasad dobrej legislacji, bezpodstawne obniżanie autorytetu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i rozpowszechnianie nierzetelnych informacji o pracy Trybunału Konstytucyjnego jak również podejmowanie działań godzących w odrębność sądów i trybunałów. Wyrażamy również zaniepokojenie w związku z ograniczaniem wolności mediów.

 

     Negatywnie oceniamy podejmowanie przez przedstawicieli władzy pospiesznych i radykalnych działań legislacyjnych bez poddania ich konsultacjom społecznym oraz mimo negatywnej oceny najwyższych autorytetów prawniczych, gdyż godzi to w podstawy i porządek demokratycznego państwa oraz podważa zaufanie obywateli do prawa i organów państwa.

Komunikaty

Media