... oraz Apelacji Rzeszowskiej

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Rzeszowskiej z dnia 11 stycznia 2016 r.

Przyłączając się do licznych głosów środowisk prawniczych krytycznie oceniających ostatnie wydarzenia w przestrzeni publicznej, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Rzeszowskiej wyraża głębokie zaniepokojenie przyjętym trybem stanowienia prawa i jego jakością jako godzących w konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawnego. Równocześnie stanowczy sprzeciw budzą te wypowiedzi niektórych przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, które w nieuprawniony sposób podważają bezstronność i apolityczność sędziów. Jest to tym bardziej niepokojące, że tego rodzaju wypowiedzi padają z ust kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, podczas gdy ustrojowym obowiązkiem wszystkich władz jest umacnianie postaw obywatelskich przez krzewienie szacunku dla gwarancji wynikających z Konstytucji RP, opierających ustrój państwa na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Powyższe stanowi swoiste przyzwolenie na powszechną dewaluację sprawowanego przez sędziów urzędu, godzące w jego autorytet. Nie można też akceptować stanu polegającego na tym, że dopełnieniem zachowań lokującym władzę wykonawczą ponad władzą sądowniczą jest bez mała całkowite zaniechanie kontaktów kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z organami i sędziami sądów powszechnych. Dobitnym tego przykładem jest odstąpienie od informowania o zamierzeniach legislacyjnych dotyczących zapowiadanych zmian w obszarze sądownictwa powszechnego. Ta sytuacja budzi sprzeciw sędziów i w żaden sposób nie służy pełnieniu przez nich misji sprawowania wymiaru sprawiedliwości.