Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Okręgowego w Szczecinie w sprawie TK

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie jako organ samorządu sędziowskiego czuje się w obowiązku wyrażenia stanowczego sprzeciwu wobec obserwowanych obecnie działań i wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz państwowych, godzących w fundamentalne gwarancje ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej poprzez podważanie niezależności Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłości sędziów tego organu.

Niezawisłość i niezależność sądów i trybunałów jest jednym z filarów demokratycznego państwa służących respektowaniu praw i wolności każdego obywatela.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Według art. 10 Ustawy Zasadniczej ustrój państwa opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

Ustrojowym obowiązkiem wszystkich władz, a zwłaszcza osób pełniących najwyższe funkcje państwowe, jest umacnianie postaw obywatelskich przez krzewienie szacunku dla tych gwarancji i odpowiedniej świadomości prawnej społeczeństwa.

Przez pryzmat aktów władz najwyższych kształtuje się bowiem szacunek do instytucji Państwa i procedur demokratycznych a lekceważenie prawa przez te organy ma szczególnie destrukcyjny wpływ na postrzeganie władzy i systemu prawa.

Wobec tego stanowczej uwagi wymagają sprzeczne z tymi wartościami, bezpośrednio godzące w autorytet orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego a nade wszystko zachęcające do nierespektowania prawa, wypowiedzi i decyzje przedstawicieli najwyższych organów państwowych, które podważają znaczenie prawne wyroków a często wręcz demonstrują wyższość władzy politycznej nad obowiązującym prawem.

Za niedopuszczalne traktujemy publicznie wyrażane stanowiska kwestionujące obowiązek przestrzegania przez organy władzy wykonawczej i ustawodawczej stanu prawnego stwierdzonego orzeczeniami Trybunału.

Za kolidujące z zasadą trójpodziału władzy uznajemy wypowiedzi sugerujące możliwość podporządkowania tego organu przez odpowiednie zmiany stanu prawnego czy wreszcie dopuszczające instrumentalne wykorzystanie prawa w celu osiągnięcia doraźnych celów w walce z oponentami politycznymi.

Wzgląd na elementarne wartości państwa prawa i wpływ działań publicznych na kształtowanie obywatelskiej świadomości prawnej w państwie o stosunkowo krótkiej tradycji w kształtowaniu nowoczesnej demokracji, wymaga szczególnej wstrzemięźliwości w prezentowaniu postaw aprobujących łamanie pryncypiów ustrojowych, czy też usprawiedliwiających sprzeczność z prawem aktów najwyższych organów państwowych działaniami przeciwników politycznych.

Apelujemy więc do przedstawicieli Narodu wybranych w demokratycznych wyborach o zachowanie odpowiedzialnej postawy wobec obowiązującego prawa, jako służącej Dobru Wspólnemu, które powinno być najwyższym aksjomatem wszelkiej działalności publicznej.

Komunikaty

Media