Sędziowie Apelacji Szczecińskiej w sprawie TK oraz publicznych wypowiedzi dotyczących sądów

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 1 grudnia 2015 r.

Działając w trosce o zachowanie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego, trójpodziału władzy oraz niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, jako gwarancji praw i wolności obywateli, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, które godzą w podstawy ustroju naszego Państwa. Przejawy tych działań upatrujemy w naruszaniu zasad tworzenia prawa  przy nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, podejmowaniu decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji sądów i trybunałów oraz podważaniu autorytetu sędziów poprzez całkowicie bezpodstawne przypisywanie im kierowania się względami politycznymi przy wydawaniu orzeczeń sądowych.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej zwraca się z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Senatorów, aby pomni złożonego ślubowania na wierność Konstytucji, powstrzymali się od takich działań, które prowadzą do naruszenia zakazu ingerencji władzy ustawodawczej i wykonawczej w sferę orzeczniczą sądów i trybunałów oraz do podważania równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.