Uchwała numer V Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie statusu prezesów sądów w Apelacji Katowickiej

UCHWAŁA NUMER V

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU

w sprawie statusu prezesów sądów w Apelacji Katowickiej

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej wzywa sędziów, którzy powołani zostali w Apelacji Katowickiej na stanowiska prezesów na podstawie szczególnej, sprzecznej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej regulacji zawartej w art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1452), by podczas najbliższych właściwych zgromadzeń lub zebrań sędziów w drodze głosowania poddali się weryfikacji środowiska sędziowskiego pod kątem ich akceptacji przez to środowisko, a w razie nieuzyskania takiej akceptacji – by podali się do dymisji.