Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z 21 czerwca 2018 r.

 

 Zgromadzenie Przedstawicieli  Sędziów  Apelacji Wrocławskiej:

 

1. wyraża sprzeciw wobec:

- powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich zgody;

- niedopuszczalnej i nieodpowiedzialnej insynuacji zawartej w wywiadzie Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 13 czerwca 2018 r. dla „Gazety Polskiej”, jakoby wśród sędziów bliżej nieokreślonych sądów krakowskich działała zorganizowana grupa przestępcza;

- zapowiadanych działań Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących rzekomo „pozasądowej, politycznej działalności sędziów”, które nie służą realizacji konstytucyjnych zadań Rady, lecz mogą być wymierzone w sędziów stających w obronie, niezawisłości sędziów, niezależności sądów i praworządności;

 

2. uznaje zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym za niewystarczające dla przywrócenia przewidzianego w Konstytucji RP stanu równowagi między władzami ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą;

 

3. ocenia nowelizację art. 30 Prawa o ustroju sądów powszechnych, jako wprowadzoną z naruszeniem standardów rzetelnej legislacji ze względu na pominięcie przepisów przejściowych określających status dotychczas funkcjonujących kolegiów;

 

4. przyłącza się do apeli wzywających Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonywania ustawy;

 

5. zobowiązuje prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu.

Komunikaty

Media