Uchwała Zarządu Oddziału SSP "Iustitia" w Poznaniu z 12 października 2013 r.

 

 

 

Iustitia czarnyStowarzyszenie Sędziów Polskich

IUSTITIA

Oddział Wielkopolski

Uchwała Zarządu

Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

podjęta w dniu 12 października 2013 r.

 

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec sprzecznych z prawem działań urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy nakłaniają sędziów, nie mogących wykonywać władzy jurysdykcyjnej, do orzekania, wbrew stanowisku Sądu Najwyższego, wyrażonemu w uchwale z 17 lipca 2013 r., sygn. akt III CZP 46/13.

W demokratycznym państwie prawa nie może mieć miejsca taka ingerencja władzy wykonawczej w niezawisłość sędziów i niezależność sądów. Podejmowanie przez tych sędziów czynności orzeczniczych stanowiłoby oczywiste naruszenie podstawowych dla porządku prawnego państwa i demokracji zasad, jakimi są ustrój wymiaru sprawiedliwości oraz prawo do sądu. Orzekanie przez sędziów wbrew prawu byłoby szkodliwe dla obywateli, których dotkną skutki nieważnych postępowań. Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, rozesłane do prezesów sądów apelacyjnych, wskazujące na brak podstaw do odstępowania od orzekania przez sędziów pozbawionych władzy jurysdykcyjnej, uderza w fundamenty państwa prawa i stanowi próbę zastraszenia sędziów. Powstrzymanie się od orzekania przez sędziów jest wyrazem ich odpowiedzialności. Poszukiwanie rozwiązań tej krytycznej sytuacji musi respektować zasady państwa prawa, w tym zasadę niedziałania prawa wstecz. Nie zgadzamy się na próby przerzucenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości na barki sędziów skutków nieudolności i lekceważenia prawa przez Ministra Sprawiedliwości.

Za całkowicie nieuprawnione uważamy krytykowanie Sądu Najwyższego, którego autorytet i pozycja ustrojowa są gwarancjami przestrzegania prawa w Polsce. Polemika urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości z najwybitniejszymi autorytetami prawniczymi jest próbą usprawiedliwienia braku kompetencji urzędników w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nawet długotrwała, ale błędna praktyka Ministerstwa, nie może stanowić podstawy prawnej wnioskowania o legalności działań tego urzędu, na co Sąd Najwyższy zwracał uwagę już w uzasadnieniu uchwały z dnia 17 lipca 2007 r., III CZP 81/07, OSNC 2007, nr 10, poz. 154. Sprzeciwiamy się wprowadzaniu społeczeństwa w błąd przez Ministerstwo Sprawiedliwości, że nastąpiła zmiana linii orzeczniczej Sądu Najwyższego. Bagatelizowanie rozmiarów błędu popełnionego przez Ministra Sprawiedliwości stanowi wyraz nihilizmu prawniczego.

Nie można zaakceptować sytuacji, w której wymogi stawiane zwykłym obywatelom nie obowiązują najwyższych urzędników państwowych.

 

Prezes zarządu SSR Bartłomiej Przymusiński

Wiceprezes Zarządu SSR Barbara Dolata

Wiceprezes zarządu SSR Andrzej Niewrzęda

Wiceprezes Zarządu SSR Marek Jaskulski

Wiceprezes Zarządu SSR Marek Winiecki

 

Zobacz podobne:
Zebranie oddziału
Poznań, 16 czerwca 2014 r.         ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU ODDZIAŁU     ...
Oddziały SSP "Iustitia" krytycznie o projekcie zm...
Oddział SSP "Iustitia" w Poznaniu krytycznie ocenia projekt zmiany Prawa o ustroju sąd...
Aktualności - wrzesień 2013
Przedstawiamy informację o działalności Stowarzyszenia w ostatnim czasie oraz zapraszam...
Relacja z wizyty sędziów niemieckich w Poznaniu
W dniach 14 - 17 maja 2013 r. na zaproszenie SSP "Iustitia" Oddziału Wielkopolskiego w Po...

Zostań Członkiem Stowarzyszenia