Uchwała Zarządu Oddziału SSP "Iustitia" w Poznaniu z 26 sierpnia 2013 r. w sprawie formularza ocen okresowych sędziów

Zarząd Oddziału SSP „Iustitia” w Poznaniu po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia MS w sprawie wzorów ocen sędziów wnosi o niezwłoczne podjęcie prac w MS nad jego poprawieniem.


Wskazujemy, że wzór ocen zawiera w sobie błędy nie tylko natury "kompetencyjnej" wchodząc w niezawisłość sędziowską, ale również błędy natury merytorycznej związane z nieznajomością przez osoby je tworzące metodologii wykonywania jakichkolwiek ocen okresowych.


Jak wynika z treści projektu prawodawca  założył, że w ramach jednego narzędzia - oceny pracy - można dokonać ewaluacji wyników pracy ( a więc poziomu realizacji celu), postaw sędziego jako "pracownika" oraz - w pewnym zakresie - posiadanych przez niego kompetencji. Z punktu widzenia metodologii nie jest możliwe weryfikowanie wszystkich tych obszarów w ramach jednego narzędzia. Co więcej brak określenia celów czy  kompetencji kluczowych powoduje, że wykorzystane w  rozporządzeniu kryteria nie mają uzasadnienia.Część z dostrzeżonych przez nas błędów ma charakter szkolny, jak np. uznanie, że kryterium "poprawność językowa i umiejętność posługiwania się językiem prawniczym" jest odrębnym kryterium od "umiejętność posługiwania się jasną, logiczną argumentacją" podczas gdy poprawność językowa obejmuje umiejętność posługiwania się językiem, w tym poprawność konstrukcyjną, jednoznaczność i czytelność formułowanych treści, logiczność wypowiedzi, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.

Inne błędy wynikają z braku jednoznaczności kryteriów, albowiem prawodawca nie pokusił się o wprowadzenie słowniczka pojęć, zaś w przypadku wpisania kryterium "inne" pozostawił pełną uznaniowość.Część z kryteriów wskazanych we wzorcach sięga w swej treści do praktyk poprzedniego ustroju, albowiem kryterium "kultura osobista obejmująca stosunek do stron, przełożonych, współpracowników, podwładnych", jest w swej istocie kryterium niemierzalnym i nieweryfikowalnym zwłaszcza dla sędziego wizytatora, który nie nadzoruje na co dzień pracy danego sędziego, a zatem wydaje się, że podstawę do oceny kultury osobistej stanowiłaby: jego opinia w środowisku, plotki, czy nawet donosy.

Wiele z kryteriów wskazanych we wzorze stanowi ingerencję wprost w działalność orzeczniczą, albowiem odnosi się do kwestii oceny wydanych wyroków, czy też "jakości uzasadnień", które w swej istocie podlegają weryfikacji w postępowaniu odwoławczym.

Ostatecznie wskazujemy, że mierniki "z zastrzeżeniem/bez zastrzeżenia" nie tylko są uznaniowe, ale również nie są dopuszczalne w żadnej metodologii ocen. Taki miernik nie ma bowiem charakteru "mierzalnego".

 

Przypominamy, że jakakolwiek ocena pracy powinna mieć charakter przejrzysty zarówno dla ocenianego, jak i oceniającego, być identyczna dla wszystkich,  a także mieć charakter mierzalny i obiektywny.

Wnosimy zatem o jak najszybsze zrewidowanie rezultatu dotychczasowych prac, gdyż przedstawiony projekt rozporządzenia zawiera szereg błędów metodologicznych i nie uwzględnia specyfiki związanej ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości.

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

 

Zobacz podobne:
Zebranie oddziału
Poznań, 16 czerwca 2014 r.         ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU ODDZIAŁU     ...
Oddziały SSP "Iustitia" krytycznie o projekcie zm...
Oddział SSP "Iustitia" w Poznaniu krytycznie ocenia projekt zmiany Prawa o ustroju sąd...
Aktualności - wrzesień 2013
Przedstawiamy informację o działalności Stowarzyszenia w ostatnim czasie oraz zapraszam...
Relacja z wizyty sędziów niemieckich w Poznaniu
W dniach 14 - 17 maja 2013 r. na zaproszenie SSP "Iustitia" Oddziału Wielkopolskiego w Po...

Zostań Członkiem Stowarzyszenia