Zebranie oddziału

Poznań, 16 czerwca 2014 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU ODDZIAŁU

 

                                                                                             

 

            W dniu  25 czerwca 2014 r. (środa) o godz. 17:45 w sali nr 100 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 32 odbędzie się zebranie oddziału, na które serdecznie zapraszam członków oddziału i osoby zainteresowane wstąpieniem do Stowarzyszenia.

 

 

            Przedmiotem zebrania będzie:

 

 1. Sprawozdanie zarządu.
 2. Sprawozdanie Komisarza Oddziału.
 3. Głosowanie w przedmiocie absolutorium dla członków zarządu.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 r.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 r.
 6. Sprawy organizacyjne.
 7. Wolne głosy i wnioski.

 

Apeluję o liczny udział.

 

 

Prezes Zarządu Oddziału

 

 

(-) Bartłomiej Przymusiński

Konferencja "Problemy intertemporalne prawa sądowego"

Zapraszamy wszystkich sędziów na konferencję "Problemy intertemporalne prawa sądowego", która odbędzie się w dniu 19 maja 2014 r. w Poznaniu.

Szczególnie ważne jest, aby w tej konferencji wzięli udział sędziowie orzekający. 

Czytaj więcej...

Szkolenie z postępowania cywilnego - 11 kwietnia 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółwym program szkolenia (lista uczestników już zamknięta).

Czytaj więcej...

Oddziały SSP "Iustitia" krytycznie o projekcie zmian Prawa o ustroju sądów powszechnych

Oddział SSP "Iustitia" w Poznaniu krytycznie ocenia projekt zmiany Prawa o ustroju sądów powszechnychprzygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.


Krytycznie oceniamy m.in.:
1. udostępnienie Ministrowi Sprawiedliwości elektronicznego wglądu do
wszystkich akt sądowych w Polsce,
2. delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości,
3. zwiększanie nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami
4. eliminowanie sędziów sądów rejonowych z ogranów samorządu sędziowskiego,
5. zasady wynagroadzanie sędziów delegowanych do innych sądów.

Podobne stanowisko zajęły także oddziały w: Katowicach, Gorzowie Wielkopolskim, Przemyślu, Łodzi i Wrocławiu.


Pełna treść opinii.

 


Zebranie oddziału


Poznań, 17 marca 2014 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU ODDZIAŁU

 

                                                                                             

 

            W dniu  1 kwietnia 2014 r. (wtorek) o godz. 17:00  w sali nr 100 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 32 odbędzie się zebranie oddziału, na które serdecznie zapraszam członków oddziału i osoby zainteresowane wstąpieniem do Stowarzyszenia.

 

 

            Przedmiotem zebrania będzie:

 

 1. Dyskusja o planie pracy na bieżący rok.
 2. Wybór delegatów na XVIII Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” w Kielcach (9-11 maja 2014 r.).
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Wolne głosy i wnioski.

 

Apeluję o liczny udział.

 

 

Prezes Zarządu Oddziału

 

(-) Bartłomiej Przymusiński

 

 

Uchwała Zarządu Oddziału SSP "Iustitia" w Poznaniu z 12 października 2013 r.

 

 

 

Iustitia czarnyStowarzyszenie Sędziów Polskich

IUSTITIA

Oddział Wielkopolski

Uchwała Zarządu

Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

podjęta w dniu 12 października 2013 r.

 

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec sprzecznych z prawem działań urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy nakłaniają sędziów, nie mogących wykonywać władzy jurysdykcyjnej, do orzekania, wbrew stanowisku Sądu Najwyższego, wyrażonemu w uchwale z 17 lipca 2013 r., sygn. akt III CZP 46/13.

W demokratycznym państwie prawa nie może mieć miejsca taka ingerencja władzy wykonawczej w niezawisłość sędziów i niezależność sądów. Podejmowanie przez tych sędziów czynności orzeczniczych stanowiłoby oczywiste naruszenie podstawowych dla porządku prawnego państwa i demokracji zasad, jakimi są ustrój wymiaru sprawiedliwości oraz prawo do sądu. Orzekanie przez sędziów wbrew prawu byłoby szkodliwe dla obywateli, których dotkną skutki nieważnych postępowań. Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, rozesłane do prezesów sądów apelacyjnych, wskazujące na brak podstaw do odstępowania od orzekania przez sędziów pozbawionych władzy jurysdykcyjnej, uderza w fundamenty państwa prawa i stanowi próbę zastraszenia sędziów. Powstrzymanie się od orzekania przez sędziów jest wyrazem ich odpowiedzialności. Poszukiwanie rozwiązań tej krytycznej sytuacji musi respektować zasady państwa prawa, w tym zasadę niedziałania prawa wstecz. Nie zgadzamy się na próby przerzucenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości na barki sędziów skutków nieudolności i lekceważenia prawa przez Ministra Sprawiedliwości.

Za całkowicie nieuprawnione uważamy krytykowanie Sądu Najwyższego, którego autorytet i pozycja ustrojowa są gwarancjami przestrzegania prawa w Polsce. Polemika urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości z najwybitniejszymi autorytetami prawniczymi jest próbą usprawiedliwienia braku kompetencji urzędników w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nawet długotrwała, ale błędna praktyka Ministerstwa, nie może stanowić podstawy prawnej wnioskowania o legalności działań tego urzędu, na co Sąd Najwyższy zwracał uwagę już w uzasadnieniu uchwały z dnia 17 lipca 2007 r., III CZP 81/07, OSNC 2007, nr 10, poz. 154. Sprzeciwiamy się wprowadzaniu społeczeństwa w błąd przez Ministerstwo Sprawiedliwości, że nastąpiła zmiana linii orzeczniczej Sądu Najwyższego. Bagatelizowanie rozmiarów błędu popełnionego przez Ministra Sprawiedliwości stanowi wyraz nihilizmu prawniczego.

Nie można zaakceptować sytuacji, w której wymogi stawiane zwykłym obywatelom nie obowiązują najwyższych urzędników państwowych.

 

Prezes zarządu SSR Bartłomiej Przymusiński

Wiceprezes Zarządu SSR Barbara Dolata

Wiceprezes zarządu SSR Andrzej Niewrzęda

Wiceprezes Zarządu SSR Marek Jaskulski

Wiceprezes Zarządu SSR Marek Winiecki

 

Aktualności - wrzesień 2013

Przedstawiamy informację o działalności Stowarzyszenia w ostatnim czasie oraz zapraszamy wszystkich sędziów zainteresowanych aktualną sytuacją w sądownictwie na zebranie oddziału w dniu 1 października 2013 r.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Oddziału SSP "Iustitia" w Poznaniu z 26 sierpnia 2013 r. w sprawie formularza ocen okresowych sędziów

Zarząd Oddziału SSP „Iustitia” w Poznaniu po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia MS w sprawie wzorów ocen sędziów wnosi o niezwłoczne podjęcie prac w MS nad jego poprawieniem.


Wskazujemy, że wzór ocen zawiera w sobie błędy nie tylko natury "kompetencyjnej" wchodząc w niezawisłość sędziowską, ale również błędy natury merytorycznej związane z nieznajomością przez osoby je tworzące metodologii wykonywania jakichkolwiek ocen okresowych.


Jak wynika z treści projektu prawodawca  założył, że w ramach jednego narzędzia - oceny pracy - można dokonać ewaluacji wyników pracy ( a więc poziomu realizacji celu), postaw sędziego jako "pracownika" oraz - w pewnym zakresie - posiadanych przez niego kompetencji. Z punktu widzenia metodologii nie jest możliwe weryfikowanie wszystkich tych obszarów w ramach jednego narzędzia. Co więcej brak określenia celów czy  kompetencji kluczowych powoduje, że wykorzystane w  rozporządzeniu kryteria nie mają uzasadnienia.Część z dostrzeżonych przez nas błędów ma charakter szkolny, jak np. uznanie, że kryterium "poprawność językowa i umiejętność posługiwania się językiem prawniczym" jest odrębnym kryterium od "umiejętność posługiwania się jasną, logiczną argumentacją" podczas gdy poprawność językowa obejmuje umiejętność posługiwania się językiem, w tym poprawność konstrukcyjną, jednoznaczność i czytelność formułowanych treści, logiczność wypowiedzi, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.

Inne błędy wynikają z braku jednoznaczności kryteriów, albowiem prawodawca nie pokusił się o wprowadzenie słowniczka pojęć, zaś w przypadku wpisania kryterium "inne" pozostawił pełną uznaniowość.Część z kryteriów wskazanych we wzorcach sięga w swej treści do praktyk poprzedniego ustroju, albowiem kryterium "kultura osobista obejmująca stosunek do stron, przełożonych, współpracowników, podwładnych", jest w swej istocie kryterium niemierzalnym i nieweryfikowalnym zwłaszcza dla sędziego wizytatora, który nie nadzoruje na co dzień pracy danego sędziego, a zatem wydaje się, że podstawę do oceny kultury osobistej stanowiłaby: jego opinia w środowisku, plotki, czy nawet donosy.

Wiele z kryteriów wskazanych we wzorze stanowi ingerencję wprost w działalność orzeczniczą, albowiem odnosi się do kwestii oceny wydanych wyroków, czy też "jakości uzasadnień", które w swej istocie podlegają weryfikacji w postępowaniu odwoławczym.

Ostatecznie wskazujemy, że mierniki "z zastrzeżeniem/bez zastrzeżenia" nie tylko są uznaniowe, ale również nie są dopuszczalne w żadnej metodologii ocen. Taki miernik nie ma bowiem charakteru "mierzalnego".

 

Przypominamy, że jakakolwiek ocena pracy powinna mieć charakter przejrzysty zarówno dla ocenianego, jak i oceniającego, być identyczna dla wszystkich,  a także mieć charakter mierzalny i obiektywny.

Wnosimy zatem o jak najszybsze zrewidowanie rezultatu dotychczasowych prac, gdyż przedstawiony projekt rozporządzenia zawiera szereg błędów metodologicznych i nie uwzględnia specyfiki związanej ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości.

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

 

Relacja z wizyty sędziów niemieckich w Poznaniu

W dniach 14 - 17 maja 2013 r. na zaproszenie SSP "Iustitia" Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej (Stiftung für Deutsch - Polnische Zusammenarbeit) gościło w Poznaniu pięcioro sędziów oraz prokurator (zarazem były sędzia na próbę) z Sądu Rejonowego (Amtsgericht) w Cuxhaven, w Dolnej Saksonii w Niemczech.

Czytaj więcej...

Zostań Członkiem Stowarzyszenia