Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Niezawisłość polskich sędziów: Komisja Europejska zwraca się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o ukaranie Polski w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej.

Komisja Europejska podjęła dziś dwie odrębne decyzje, obie związane z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości, w których stwierdzono, że działania polskich władz w dalszym ciągu podważają funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości. - czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Po pierwsze, Komisja postanowiła zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Polskę kar finansowych w celu zapewnienia wykonania postanowienia Trybunału w sprawie środków tymczasowych.

️Po drugie, na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE Komisja podjęła również decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybień w związku z brakiem wdrożenia niezbędnych środków w celu pełnego wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2021 r.

Komunikat prasowy
Dnia 7 września 2021 r. Bruksela


Niezawisłość polskich sędziów: Komisja Europejska zwraca się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o ukaranie Polski w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej.
Komisja Europejska podjęła dziś dwie odrębne decyzje, obie związane z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości, w których stwierdzono, że działania polskich władz w dalszym ciągu podważają funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Po pierwsze, Komisja postanowiła zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Polskę kar finansowych w celu zapewnienia wykonania postanowienia Trybunału w sprawie środków tymczasowych wnioskowanego na podstawie art. 279 TFUE (z dnia 14 lipca 2021 r.). Postanowienie dotyczyło funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz zawieszenia stosowania dalszych przepisów prawa polskiego wpływających na niezawisłość sędziowską. Komisja zwróciła się do Trybunału o nałożenie na Polskę dziennej kary pieniężnej, do czasu kiedy to Polska zastosuje się do środków przewidzianych na mocy orzeczenia Trybunału.
Po drugie, na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE Komisja podjęła również decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybień w związku z brakiem wdrożenia niezbędnych środków w celu pełnego wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2021 r. W wyroku tym stwierdzono, że polskie prawo w zakresie dotyczącym systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest niezgodne z prawem UE.
W dniu 20 lipca Komisja wystosowała do polskiego rządu pismo dotyczące dwóch kwestii – postanowienia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie środków tymczasowych i wyroku z dnia 15 lipca 2021 r. Komisja zwróciła się do Polski o nadesłanie informacji na temat wszystkich środków podjętych lub planowanych w celu pełnego wykonania orzeczeń Trybunału oraz o wszelkich środkach niezbędnych do pełnego wykonania wyroku.
Polskie władze odpowiedziały Komisji w dniu 16 sierpnia 2021 r.
W zakresie dotyczącym postanowienia o środkach tymczasowych z dnia 14 lipca Komisja, po przeanalizowaniu odpowiedzi władz polskich uznała, że Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału. W szczególności nadal stosuje się przepisy, których dotyczy postanowienie. Na przykład polskie władze wszczęły niedawno postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziemu sądu powszechnego, który zastosował postanowienie z dnia 14 lipca w toczącej się przed nim sprawie. Dodatkowo Izba Dyscyplinarna nadal funkcjonuje.
Jeśli chodzi o wyrok Trybunału z dnia 15 lipca 2021 r., Komisja uważa, że Polska nie podjęła niezbędnych środków w celu jego wdrożenia. Polska poinformowała o zamiarze zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej w jej obecnym kształcie, nie podając jednak żadnych szczegółów. W tym czasie Prezes Izby Dyscyplinarnej nadal wyznaczał składy sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji w celu rozpoznawania spraw dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych. Jeżeli Komisja uzna, że polska odpowiedź na dzisiejsze wezwanie do usunięcia uchybienia jest niezadowalająca, w kolejnym kroku Komisja może ponownie wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: „Systemy wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej muszą być niezależne i sprawiedliwe. Prawa obywateli UE muszą być gwarantowane w ten sam sposób, bez względu na to, w którym kraju Unii Europejskiej mieszkają”.
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. wartości i przejrzystości Věra Jourová stwierdziła z kolei: „Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości muszą być przestrzegane w całej UE. Jest to konieczne do budowania i pielęgnowania niezbędnego wzajemnego zaufania zarówno między państwami członkowskimi, jak i obywatelami. Ostatnie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące niezależności polskich sędziów nie zostały w pełni wdrożone w Polsce. Na przykład Izba Dyscyplinarna kontynuuje część swoich działań wobec sędziów, mimo że wszystkie te działania miały zostać całkowicie zawieszone. Dziś podejmujemy kolejne kroki, aby zaradzić tej sytuacji i pozostajemy gotowi do współpracy z polskimi władzami w celu znalezienia rozwiązań”.
Komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders oświadczył zaś: „Zawsze mówiłem, że Komisja nie zawaha się podjąć wszelkich niezbędnych środków, aby zapewnić pełne stosowanie prawa UE. W lipcu Trybunał Sprawiedliwości wydał dwa kluczowe orzeczenia chroniące niezawisłość sądownictwa w Polsce. Niezbędne jest, aby Polska w pełni zastosowała się do tych orzeczeń. Właśnie dlatego Komisja, jako strażnik traktatów, podejmuje dzisiaj działania”.
Tło
W dniu 29 kwietnia 2020 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającej szereg aktów ustawodawczych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W dniu 31 marca 2021 r. Komisja postanowiła skierować przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Sprawiedliwości i zwróciła się o zastosowanie środków tymczasowych. 14 lipca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości nałożył na Polskę środki tymczasowe związane z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w Polsce, uwzględniając wniosek Komisji we wszystkich punktach. Sąd nakazał Polsce w szczególności niezwłoczne:
• zawiesić przepisy, na mocy których Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego może rozstrzygać wnioski o uchylenie immunitetu sędziowskiego, a także w sprawach zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych i stanu spoczynku sędziów Sądu Najwyższego;
• wstrzymać skutki decyzji już podjętych przez Izbę Dyscyplinarną w sprawie uchylenia immunitetów sędziów, oraz
• zawiesić przepisy uniemożliwiające polskim sędziom bezpośrednie stosowanie prawa unijnego chroniącego niezawisłość sędziowską oraz zadawanie pytań prejudycjalnych w takich sprawach do Trybunału Sprawiedliwości
W dniu 3 kwietnia 2019 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z tym, że nowy system dyscyplinarny podważa niezawisłość sędziów polskich i nie zapewnia niezbędnych gwarancji ochrony sędziów przed kontrolą polityczną, czego wymaga Trybunał Sprawiedliwości UE . W dniu 10 października 2019 r. Komisja skierowała tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, a w dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja postanowiła zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Polskę środków tymczasowych, nakazując jej zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W dniu 8 kwietnia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska musi niezwłocznie zawiesić stosowanie krajowych przepisów dotyczących kompetencji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych dotyczących sędziów, potwierdzając w pełni stanowisko Komisji.
W dniu 15 lipca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C-791/19 orzekł, że system dyscyplinarny sędziów w Polsce jest niezgodny z prawem UE. Sąd uwzględnił wszystkie zarzuty podniesione przez Komisję. Polski reżim dyscyplinarny podważa niezawisłość sędziów polskich i nie zapewnia niezbędnych gwarancji ochrony sędziów przed kontrolą polityczną.
Zgodnie z art. 260 ust. 1 TFUE, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi, że państwo członkowskie uchybiło zobowiązaniu wynikającemu z traktatu, państwo jest zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu pełnego wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4587


Drukuj   E-mail