Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Opolskiego Oddziału Iustitii w sprawie wsparcia sędzi Ireny Majcher, wobec której prokuratura wnosi o uchylenie immunitetu sędziowskiego

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Opolu

z dnia 12 października 2020 roku

w sprawie wsparcia sędzi Ireny Majcher, wobec której prokuratura wnosi o uchylenie immunitetu sędziowskiego.

Za rażąco naganne uznajemy działania prokuratury zmierzające do wszczęcia postępowania karnego i postawienia  sędzi Irenie Majcher z Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejowego w Opolu zarzutu niedopełnienia obowiązku z art. 231 § 3  kk mającego polegać na odmiennej od prezentowanej przez prokuratora wykładni przepisów prawa dotyczącego zakresu czynności sądu, na mocy których dochodziło do wykreślenia podmiotu gospodarczego z dawnego rejestru i przejęcia majątku na rzecz Skarbu Państwa.

Działania takie uznajemy za wpisujące się w podejmowane przez władzę wykonawczą i ustawodawczą niszczenie istoty władzy sądowniczej – jej  niezależności.

Znamiennym jest to, że wobec sędzi Ireny Majcher nie toczyło się wcześniej żadne postępowanie nadzorcze czy też dyscyplinarne. Prokuratura kierując wniosek o uchylenie immunitetu w ogóle nie odebrała żadnych wyjaśnień od sędzi Ireny Majcher. Obszerne zeznania sędzia złożyła dopiero w postępowaniu przez sądem dyscyplinarnym I instancji - sądem  apelacyjnym  we Wrocławiu, w którym to nasze stowarzyszenie ma status uczestnika - amicus curiae.

Sędzia Irena Majcher jest w środowisku cenionym znawcą tematyki związanej z rejestrami sądowymi. Sąd dyscyplinarny I instancji odmawiając uchylenia sędzi Irenie Majcher immunitetu, w sposób niezwykle krytyczny odniósł się  do argumentacji prokuratury przedstawianej we wniosku.

Prokuratura jednakże  wniosła zażalenie do II instancji - Izby Dyscyplinarnej oraz nie wycofała go pomimo treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2019 roku. Wyrokiem tym za niezgodny z Konstytucją został uznany przepis wprowadzający ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, na podstawie którego Skarb Państwa przejął nieodpłatnie z mocy prawa mienie po spółkach, które w terminie do 31 grudnia 2015 roku nie złożyły wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a w efekcie zostały wykreślone z rejestru (sygn. akt P 13/18).

Stanowczo sprzeciwiamy się takim działaniom prokuratury. Mamy świadomość, iż dzisiaj sędzia Irena Majcher, a jutro każdy z sędziów może spotkać się z podobnymi działaniami  prokuratorskimi  związanymi z pracą orzeczniczą, z którą to  prokuratura nie będzie  chciała się pogodzić.

W dniu 21 października 2020 roku Izba Dyscyplinarna w budynku Sądu Najwyższego ma rozpoznać zażalenie (pierwotny  termin wyznaczony na 13 stycznia 2021 roku został zmieniony).

Sędzia Irena Majcher nie może być sama, zwłaszcza w tym dniu.

Okażmy jej wsparcie!

Apelujemy do wszystkich sędziów i prawników oraz do niezależnych prokuratorów i Obywateli o okazanie jej wyrazów wsparcia, w każdej możliwej formie.

Solidarność naszą siłą!

Nie damy się zastraszyć!

https://www.facebook.com/2071792419759902/photos/a.2080912798847864/2801153936823743/?type=3&theater

https://oko.press/prokuratura-sciga-sedzie-z-opola/?fbclid=IwAR3k_tnn6w23LKvf7M-1lK2ehY_V8_5rszg_8KfD0Ne89Et7pJSOLINBrak


Drukuj   E-mail