Stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Sędziòw (EAJ) w sprawie sędzi Beaty Morawiec

Europejskie Stowarzyszenie Sędziòw.

Stanowisko, 12 października 2020 roku

W postanowieniu z dnia 8 kwietnia 2020 r. (Sprawa C-791/19 Komisja przeciwko Polsce) Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska musi natychmiast zawiesić stosowanie krajowych przepisów dotyczących kompetencji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Trybunał na podstawie pytania zadanego przez Sąd Najwyższy - Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych stwierdził między innymi, że prawo Unii stoi na przeszkodzie temu, by sprawy dotyczące stosowania prawa Unii były objęte  wyłączna jurysdykcja organu, który nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem.  Zdaniem Trybunału ma to miejsce w przypadku, gdy okoliczności, w jakich został utworzony dany organ, jego charakterystyka oraz sposób, w jaki powołano jego członków, mogą budzić uzasadnione wątpliwości w ocenie podmiotów prawa co do jego  niewrażliwości na czynniki zewnętrzne, w szczególności na bezpośredni lub pośredni wpływ władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz na jego neutralność w stosunku do rozstrzyganych spraw, a tym samym może prowadzić do tego, że organ ten nie będzie postrzegany jako niezależny i bezstronny, co skutkuje podważeniem zasady praworzadności w demokratycznym społeczeństwie.

 Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie jest sądem i nie może dalej działać jako sąd.

 Jednak z rażącym naruszeniem decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ten fałszywy organ uchylił dziś immunitet sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec, a także zawiesił ja w obowiazkach i obniżył jej wynagrodzenie  o 50%.

 Chociaż sprawa przeciwko sędzi Morawiec ma charakter karny, to jest oczywiste, iż organ nie będacy w istocie sadem nie był uprawniony do wydania tej decyzji.

 W związku z tym:

 Europejskie Stowarzyszenie Sędziów publicznie wyraża niezłomną solidarność z sędzią Beatą Morawiec i wszystkimi niezawisłymi sędziami polskimi.

 Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ponownie apeluje do Komisji Europejskiej o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu pilnego przywrócenia porządku prawnego UE w Polsce.

stanowisko (pdf - ang)


Drukuj   E-mail