Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego P. Radzik ściga Prezesa Iustitii za wypowiedzi publiczne i stawia mu 55 zarzutów

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab wydał komunikat, w którym poinformował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i postawieniu 55 zarzutów dyscyplinarnych przez swojego zastępcę Przemysława Radzika. Poniżej link do komunikatu.

http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Komunikat-Krystian-M.pdf

KOMUNIKAT Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Krystianowi M., sędziemu Sądu Okręgowego w Katowicach

Informuję, że 3 grudnia 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów SądówPowszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Krystianowi M., sędziemu Sądu Okręgowego w Katowicach i przedstawił mu zarzuty popełnienia 55 przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawoo ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2019 r., poz. 52 ze zm.) polegających na tym,że w dniu 29 maja 2019 r., działając każdorazowo w różnych konfiguracjach osobowych,jako Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w upublicznionym i skierowanym do personalnie ustalonych prezesów i sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych, w pismach z datą jak wyżej, przedstawił manifest polityczny, w którym kwestionując niezależność i legalność działania konstytucyjnego organu państwa w postaci Krajowej Rady Sądownictwa oraz podważając konstytucyjność i apolityczność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego podżegał każdego z nich do popełnienia deliktu dyscyplinarnego polegającego na nierespektowaniu porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej poprzez powstrzymanie się od orzekania oraz zaniechanie przedstawiania odwołaństron i akt spraw dyscyplinarnych Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a w dalszej kolejności do zawieszania postępowań dyscyplinarnych „do czasu wyjaśnienia przezTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej statusu osób powołanych na urząd sędziegow Izbie Dyscyplinarnej”, przez co naruszył wynikającą z art. 178 ust. 3 Konstytucji zasadę apolityczności sędziów oraz wynikający z art. 82 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa, sumiennego wykonywania obowiązków sędziego, a także obowiązek strzeżenia w służbie i poza służbą powagi stanowiska sędziego oraz niestwarzania nawet pozorów nie przestrzegania porządku prawnego, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłościi bezstronności oraz naruszających zasady etyki zawodowej, określone w § 5 ust 2, § 10 i 16 uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie uchwalenia Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych.

Zgodnie z przywołanymi wyżej zasadami zbioru zasad etyki zawodowej sędziów:- sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciemobowiązku oraz przestrzegać zasad dobrych obyczajów,- sędzia powinien dbać o autorytet swojego urzędu, o dobro sądu, w którym pracuje,a także o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej,- sędzia nie może żadnym swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów nierespektowaniaporządku prawnego.

Równocześnie z wydaniem tego postanowienia Zastępca Rzecznika DyscyplinarnegoSędziów Sądów Powszechnych zwrócił się do Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego do rozpoznania sprawyw I instancji.

Bezpośrednio po tym, prowadzący postępowanie dyscyplinarne rozważy złożenie wniosku do sądu dyscyplinarnego o zawieszenie obwinionego sędziego w czynnościach służbowych z obniżeniem wysokości jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia (art. 129 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych).

(-) SSO Piotr Schab RZECZNIK DYSCYPLINARNY SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH


Drukuj   E-mail