Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z wyrazami solidarności z sędziami członkami Iustitii, którym postawiono zarzuty dyscyplinarne (Krystian Markiewicz, Monika Frąckowiak, Monika Ciemięga, Katarzyna Kałwak, Bartłomiej Starosta)

"W trudnych chwilach dla sędziego prof. Markiewicza oraz dla jego koleżanek i kolegów, którym także postawiono jednocześnie zarzuty dyscyplinarne (członkowie SSP „Iustitia” - SSR Monika Ciemięga, SSR Katarzyna Kałwak, SSR Monika Frąckowiak, SSR Bartłomiej Starosta) wyrażamy z nimi solidarność oraz jesteśmy im głęboko wdzięczni, że za cenę dobra osobistego bronią cywilizacyjnego osiągnięcia Polski, jakim jest niezależny wymiar sprawiedliwości".
- tak w stanowisku Pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

https://www.wpia.us.edu.pl/images/obrazy/temp/Stanowisko_pracownikow_naukowych.pdf?fbclid=IwAR3H2VM1tc3OcxIXltN7LrdWVL22qWGW7x6Cp-L-MzHiVr6nohgezVbW6oo

Stanowisko pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w sprawie nagannych praktyk Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnychwobec sędziego prof.Krystiana Markiewicza

W dniu 8 listopada 2019r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław W.Radzik wydał postanowienia,w których wszczął postępowania dyscyplinarne i przedstawił zarzuty dyscyplinarne wobec naszego kolegi profesora sędziego Krystiana Markiewicza oraz czterech innych sędziów sądów powszechnych.Sędziemu Markiewiczowi zarzucono popełnienie:

1) przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, poprzez „rażącenaruszenie” wynikającego z art.82 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązku „postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa, sumiennego wykonywania obowiązków sędziego, a także obowiązek strzeżenia w służbie i poza służbą powagi stanowiska sędziego oraz nie stwarzania nawet pozorów nie przestrzegania porządku prawnego, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłości ibezstronności oraz naruszających zasady etyki zawodowej”.Przewinienie to miałopolegać na tym, że„w dniu 12 września 2019 r.”sędzia Markiewicz „uchybił godności urzędu w ten sposób, że publicznie, w opublikowanym na stronie internetowej SSP Iustitia „oświadczeniu (...) -prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia”, wyrażając swoją opinię na temat toczącego się postępowania (czynności wyjaśniających) sygn. akt RDSP 712-69/19 Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w sprawie organizowania i zamieszczania w komunikatorach i portalach internetowych wpisów naruszających § 23 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów, oświadczył, że nie wykona ustawowego obowiązku stawiennictwa na wezwanie w charakterze świadka w tym postępowaniu (czynnościach wyjaśniających), a następnie wezwał wszystkie osoby wezwane w tymcharakterze przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców do nierespektowania porządku prawnego poprzez ignorowanie wynikającego z ustawy obowiązku stawiennictwa na wezwanie i złożenia zeznań”;

2) przewinienia dyscyplinarnegoz art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. –Prawo o ustroju sądów powszechnych,poprzez fakt, że w dniu w dniu 17 września 2019 r. w Warszawie, będąc prawidłowo wezwanym do osobistego stawiennictwa w charakterze świadka w sprawie sygn. akt RDSP 712-69/19 Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych dot. organizowania i zamieszczania w komunikatorach i portalach internetowych wpisów naruszających § 23 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów oraz będąc pouczony o skutkach niestawiennictwa na to wezwanie, uchybił godności urzędu w ten sposób, że nie dopełniając wynikającego z treści art. 128 Prawa o ustroju sądów powszechnych w zw. z art. 177 § 1 kpk obowiązku stawiennictwa i złożenia zeznań nie stawił się na to wezwanie, przez co uchylając się od ustawowego obowiązku złożenia zeznań rażąco naruszył wynikający z art. 82 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa, sumiennego wykonywaniaobowiązków sędziego, a także obowiązek strzeżenia w służbie i poza służbą powagi stanowiska sędziego oraz nie stwarzania nawet pozorów nie przestrzegania porządku prawnego, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufaniedo jego niezawisłości i bezstronności oraz naruszających zasady etyki zawodowej”.

Uważamy, że powyższe zarzuty są całkowicie bezpodstawne i stanowią przykład instrumentalneji nierzetelnej interpretacji faktów dla celów potrzeb politycznych.

Odnosząc się do zarzutów:

1) Sędzia prof.Markiewicz od kilku lat pozostaje jednym z symboli walki o niezależność systemu sądownictwa w Polsce, stanowiącego fundament zasady rządów prawa. Poświęcił tej walce ogromnie dużo energii, płacąctakże osobistą cenęza odwagę sprzeciwienia się władzy wykonawczej usiłującej podporządkować sobie wymiar sprawiedliwości. Jego postawa jest wzorem niezależności sędziowskiej i możebyć wskazywana sędziom jako przykład najwyższych standardów postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim. Nie jest prawdą, że swoim oświadczeniem z dnia 12 września 2019 r. sędzia prof.Markiewicz uchybił godności urzędu sędziego.Wbrew zarzutowi Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnegowyraził w nim nie tyle „publicznąopinięna temat toczącego się postępowania”, ale stwierdził oczywisty fakt nierzetelności prowadzonego postepowania. Fakt ten związany jest z tym, że w skład tzw.grupy dyskusyjnej „KASTA”, czyli działającej na komunikatorze WhatsApp zorganizowanej grupie osób, w tym wysokich urzędników państwowych,której celem działania było systemowe i planowe oczernianie, szkalowanie, znieważanie i poniżanie sędziów broniących praworządności, mieli wchodzić m.in.Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Michał Lasota i Przemysław W. Radzik. W oparciu o wytwarzane przez „Kastę”informacje, które nosiły także znamiona hejtu, ofiarą którego padł równieżsędzia prof.Markiewicz, wytaczano wobec sędziów postępowania dyscyplinarne. Udział w „Kaście” absolutnie dyskrecjonowałby Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnychi powodował, że nie dają oni gwarancji rzetelnego przeprowadzenie postepowania wyjaśniającego wobec sędziów. Dodatkowo podkreślić należy, że Rzecznicy Dyscyplinarnisą w pełni podlegli MinistrowiSprawiedliwości, stając sięw jego rękach bezwolnym narzędziem do dyscyplinowania sędziów niepoddających się naciskom politycznym. Fakt ten zauważa m.in.Komisja Europejska, podkreślająca, że system postępowań dyscyplinarnych w Polsce narusza zasadę niezawisłości sędziowskiej, ponieważ nie zapewnia niezbędnych gwarancji uniknięcia ryzyka wykorzystania tego systemu jako narzędzia kontroli politycznej treści orzeczeń sądowych. Z tego powodu Komisja Europejska na podstawie art.258TFUE wszczęła przeciwko Polsce postępowanie przed TSUE wsprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, twierdząc, iż nowy model postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów jest niezgodny art.19 ust.1 akapit drugiTUE wzwiązku zart.47 Karty praw podstawowych. W świetle powyższych okoliczności decyzja sędziego prof.Markiewicza o niestawiennictwie przed Rzecznikami Dyscyplinarnymi była w pełni odpowiedzialna. Sędzia Markiewicz deklarował jednocześnie stawiennictwo przed sądem dyscyplinarnym, co należy uznać za postawę nacechowaną poszanowaniem porządku prawnego i troską o dobro wymiaru sprawiedliwości. Decyzja sędziego prof.Markiewiczabyła tym bardziej zasadna, że z pisma, które wzywało go do stawiennictwaw biurze rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych w Warszawie w dniu12 września 2019 rokuw charakterze świadka, nie wynikało, czego dotyczy sprawa, jak również nie zawierało ono podpisu żadnego z rzeczników dyscyplinarnych. W treści tegoż pisma było jedynie zawarte sformułowanie: „Sekretariat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wzywa Pana w charakterze świadka do stawiennictwa w biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych”.Pismo to nie spełniało podstawowych kryteriów wezwania.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych rozmija się takżez prawdą, zarzucając sędziemu prof.Markiewiczowi, że„wezwał wszystkie osoby wezwane w charakterze świadka przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców do nierespektowania porządku prawnego poprzez ignorowanie wynikającego z ustawy obowiązku stawiennictwa na wezwanie i złożenia zeznań”. W swoim oświadczeniu z 12 września 2019 r. sędzia prof.Markiewicz poddaje jedynie swoje osobiste stanowisko „pod rozwagę wszystkim osobom wezwanym przez ww. rzeczników”.W żadnej mierze nie można tej wypowiedzi traktować jako zachęcenie do nierespektowania porządku prawnego, mieści się ona także w międzynarodowych standardach związanychz zachowaniem sędziów. Mogą oni bowiem, choć z zachowaniem powściągliwości,wypowiadać o sprawach „które są politycznie kontrowersyjne”, a które bezpośrednio wpływają na działalność sądów, niezależność sądownictwa, administrację systemem sądownictwa lub integralność osobistą sędziego (Commentary on The Bangalore Principlesof Judicial ConductSeptember 2007).

2) Niestawiennictwo sędziego prof.Markiewicza na wezwanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w dniu 17 września jest w pełni zrozumiałe biorąc pod uwagę argumenty przedstawione w odniesieniu do zarzutu pierwszego.Pokreślić jednak należy, że sędzia prof.Markiewicz w swoim oświadczeniu nie odmówił bezwzględnie stawiennictwa przez Rzecznikami Dyscyplinarnymi. Uczynił to jedynie tymczasowo, wyraźnie podkreślając, że czyni tak do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UniiEuropejskiej zarzutów dotyczących politycznego charakteru systemu dyscyplinarnegowobec sędziów w Polsce. Postawę taką należy uznać za przejaw odpowiedzialnościi najwyższych standardów zawodowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, jesteśmy zdania, żedziałania Rzeczników Dyscyplinarnych wobec sędziego prof.Markiewicza są wysoce naganną próbą wywołania przez polityków tzw. efektu mrożącego w stosunku do niepokornych sędziów. Czy gwarancje bezstronnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego mogą dawać osoby, które same prawdopodobnie uczestniczyły w grupie„Kasta” prowadzącej podłe działania wobec sędziów broniących wymiaru sprawiedliwości? Czy wobec takich osób zostanie w przyszłości wyciągnięta odpowiedzialność dyscyplinarna? Standardy etyczne zawodu sędziego obowiązują przez całe życie,funkcja Rzecznika Dyscyplinarnego jedynie czasowo.

W trudnych chwilach dla sędziego prof.Markiewicza oraz dla jego koleżanek i kolegów, którym także postawiono jednocześnie zarzuty dyscyplinarne (członkowie SSP „Iustitia” - SSR Monika Ciemięga, SSR Katarzyna Kałwak, SSR Monika Frąckowiak, SSR Bartłomiej Starosta) wyrażamy z nimi solidarność oraz jesteśmyim głęboko wdzięczni, że za cenę dobra osobistegobronią cywilizacyjnego osiągnięciaPolski, jakimjest niezależny wymiar sprawiedliwości.

My, niżej podpisani pracownicy naukowi:

Barcik Jacek, dr hab. prof. UŚ

Bek Dominika, dr

Bicz –Kordonets Anna, mgr

Bielska –Brodziak Agnieszka, dr hab.

Bożek Michał, dr hab.

Brodziak Arkadiusz, mgr

Czerwińska–Koral Katarzyna, dr

Abgaro Zachariasiewicz Maria Anna, dr hab. prof. UŚ

Dobrowolski Grzegorz, dr hab.prof.UŚ

Dolnicki Bogdan, prof. zw. dr hab.

Dukiet –Nagórska Teresa, prof. zw. dr hab.

Fras Mariusz, dr hab.

Gajda –Roszczynialska Katarzyna, dr

Grzybczyk Katarzyna, dr hab. prof. UŚ

Habdas Magdalena, dr hab.

Jagielska Monika, dr hab. prof. UŚ

Jagielski Mariusz, dr hab.

Jagoda Joanna, dr hab. prof. UŚ

Koper Radosław, dr hab. prof. UŚ

Kozioł Agata, dr Kurowski Witold, dr hab.

Łobos –Kotowska Dorota, dr hab. prof. UŚ

Marchaj Roman, dr

Martysz Czesław, prof. dr hab.

Pietrzykowski Tomasz, dr hab. prof. UŚ

Pinior Piotr, dr hab. prof UŚ

Pokryszka Katarzyna, dr hab.

Popiołek Wojciech, prof. zw. dr hab.

Półtorak Magdalena, dr

Sitarz Olga, dr hab. prof. UŚ

Stawarska –Rippel Anna, dr hab.

Sychta Katarzyna, dr

Tkacz Sławomir, dr hab. prof. UŚ

Tobor Zygmunt, prof. dr hab.

Torbus Andrzej, dr hab. prof. UŚ

Torbus Urszula, dr

Twardoch Paulina, dr

Wolwiak Ireneusz, dr

Wyrzykowski Wojciech, dr

Zagrodnik Jarosław, dr hab. prof. UŚ

Zgryzek Kazimierz, prof. dr hab.

Zrałek Jacek, dr hab.

Żaba Mateusz, dr

Katowice, 18 listopada 201


Drukuj   E-mail