Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Igora Tulei za zadanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - etap wezwania do wyjaśnień

wezwanie TuleyaZastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Michał Lasota wezwał Igora Tuleyę Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie do złożenia pisemnych wyjaśnień w związku z przewinieniem dyscyplinarnym polegającym na zadaniu pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wbrew art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dla wyjaśnienia, zgodnie z artykuł 267 ToFUE(dawny artykuł 234 TWE):

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:a) o wykładni Traktatów; b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii.W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania. W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału. Jeżeli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym dotyczącej osoby pozbawionej wolności, Trybunał stanowi w jak najkrótszym terminie.

Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni artykułu 19 ust. 1akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (C‑563/18). 

źródło: bip.warszawa.so.gov.pl (pdf)

Jak do tej pory Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie skorzystał z możliwości, jakiej daje art. 53 §2 Regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, zgodnie z którym:jeżeli Trybunał jest oczywiście niewłaściwy do rozpoznania sprawy lub jeżeli wniosek lub skarga są oczywiście niedopuszczalne, Trybunał, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, może w każdej chwili wydać postanowienie z uzasadnieniem, bez dalszych czynności procesowych.

Relacja z przesłuchania poprzedzającego wszczęcie postępowania dyscyplinarnego tutaj: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/tuleya-i-markiewicz-sedziowie-przesluchani-przez-rzecznika-dyscyplinarnego,870089.html,3/tuleya-i-markiewicz-sedziowie-przesluchani-przez-rzecznika-dyscyplinarnego,870089.html


Drukuj   E-mail