Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" wobec działań podjętych w zwiazku z uchwałą SPRP

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z podanymi przez Gazetę Wyborczą  z dnia 7-8 lipca 2007r. informacjami dotyczącymi podjęcia przez Prokuraturę Wojskową w Warszawie kroków zmierzających do przedstawienia Prezesowi Stowarzyszenia Prokuratorów RP zarzutu popełnieniaprzestępstwa. Zarzut ten wiąże się z apelem uczestników IX Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Prokuratorów RP., która odbyła się 23 czerwca br.

    W apelu tym uczestnicy Konferencji zwrócili się do prokuratorów RP. o zachowanie etycznych postaw, o  konsolidowanie a nie antagonizowanie  środowiska zawodowego, o zachowanie godności i troski o dobre imię prokuratury oraz pokreślili, że „nic nie może zdjąć z prokuratorów  obowiązku rzetelnej , obiektywnej i opierającej się wyłącznie  na przepisach ustawowych  pracy, wolnej od spełniania politycznych czy partyjnych oczekiwań .”

            Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jednolity Dz.U 2001r. Nr 79, poz. 855,) stowarzyszenia powstałe na mocy tej ustawy mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. Ustawa, odwołując się do gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych , umożliwia obywatelom równe, bez względu na przekonania , prawo czynnego uczestniczenia  w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych  poglądów.

    Stowarzyszenie Prokuratorów RP podjęło swój apel w ramach statutowych uprawnień wynikających z ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

W tej sytuacji próba wszczęcia postępowania karnego przeciwko przedstawicielowi tego Stowarzyszenia, połączona z żądaniem przedstawienia listy uczestników Konferencji na której apel został przyjęty, wskazuje na dążenie do ograniczenia działalności statutowej organizacji pozarządowej, której celem, podobnie jak innych tego rodzaju organizacji jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego –gwaranta demokratycznego państwa prawnego i wywołuje poważne obawy jako działanie niekonstytucyjne.

 

 Zarząd Stowarzyszenia

SSP IUSTITIA

Warszawa 8.07.2007