Stanowisko 4 stowarzyszeń sędziowskich w sprawie ataków podważających autorytet RPO

W ostatnim czasie aktywni politycy partii rządzącej wielokrotnie dezawuowali osobę, sposób działania i samą instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. Działania te nasiliły się po opublikowaniu w dniu 30 października 2016 roku przez Komitet Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych rekomendacji będących wynikiem rozpatrzenia VII sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

W związku z tymi wypowiedziami stowarzyszenia sędziowskie przypominają, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności człowieka i obywatela. W swojej działalności jest przy tym niezawisły i niezależny od innych organów władzy państwowej.

W tej sytuacji wypowiedzi polityków i osób powiązanych z ugrupowaniem rządzącym, w których w sposób nieuprawniony krytykuje się podejmowane w interesie ogółu obywateli działania Rzecznika Praw Obywatelskich budzą nasz stanowczy sprzeciw.

Zarządy:

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”     Stowarzyszenia Sędziów Themis

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych                Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych  

                                            w Polsce                                             Pro Familia