Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Oddział w Skierniewicach

Oddział w Skierniewicach działał w okresie od 7 grudnia 1995 r. do 19 lutego 2005 r.

       Zespół założycielski w Skierniewicach zawiązano na przełomie października i listopada 1995 r.

     Oddział utworzony został (jako Oddział Terenowy) uchwałą Walnego Zebrania Członków SSO „Iustitia" z dnia 7 grudnia 1995 r. jako siódmy oddział w Polsce, a ósma samodzielna jednostka organizacyjna.

     W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował województwo skierniewickie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. ówczesny okręg Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach (należały do niego Sądy Rejonowe w Brzezinach, w Łowiczu, w Rawie Mazowieckiej, w Skierniewicach, Sochaczewie i w Żyrardowie). Obszar ten nie był wcześniej objęty działalnością Stowarzyszenia.

    Od 29 maja 1999 r. obszar Oddziału, określony na nowo na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu, nie uległ zmianie. Po zniesieniu Sądu Okręgowego w Skierniewicach VI Sprawozdawcze Zebranie Delegatów 8 czerwca 2002 r., podjęło uchwałę, że Oddział działać ma „na dotychczasowym obszarze". Uchwałę przyjęto wbrew treści § 36 ust. 2 Statutu, gdyż nie zostały złożone przewidziane w tym przepisie wnioski zainteresowanych członków.

     Na początku 2004 r. Oddział w Skierniewicach zaprzestał działalności. Uchwałą VIII Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia" z 19 lutego 2005 r. rejon Sądu Rejonowego w Sochaczewie na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu przyłączono do Oddziału w Płocku, natomiast w trybie § 36 ust. 1 Statutu rejony Sądów Rejonowych w Brzezinach, w Łowiczu, w Rawie Mazowieckiej i w Skierniewicach przyłączono do Oddziału w Łodzi, a Sądu Rejonowego w Żyrardowie - do Oddziału w Warszawie. Tym samym Oddział w Skierniewicach, którego cały obszar został podzielony między trzy inne Oddziały, przestał istnieć i został rozwiązany w trybie § 46 ust. 2 Statutu. Oddział w Skierniewicach wraz z Oddziałami w Nowym Sączu i Słupsku (które później reaktywowano) zostały rozwiązane jako drugi, trzeci i czwarty Oddział w historii "Iustitii". Majątek zlikwidowanego Oddziału przekazano proporcjonalnie do nowej przynależności jego członków w połowie Oddziałowi w Łodzi, a po jednej czwartej Oddziałom w Płocku i w Warszawie.

     Prezesami Oddziału w Skierniewicach byli: Grażyna Grzegorczyk-Steć (X 1996 - XI 1998) Leszek Steć (XII 1998 - XII 2000) i Halina Leszczyńska (XII 2000 - I 2004).


Drukuj   E-mail