Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Iustitia wczoraj i dziś

Jesteśmy największym stowarzyszeniem sędziowskim w Polsce, liczącym ponad 3500 członków, w 32 oddziałach, co stanowi ok. 1/3 ogólnej liczby sędziów.

Siłą naszego Stowarzyszenia jest nie tylko jego liczebność ale przede wszystkim fundamenty, na których jest zbudowane. Kamieniem węgielnym są zasady demokratycznego państwa prawa, w szczególności konstytucyjna zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Na tym fundamencie Stowarzyszenie, założone w 1990 r. (początkowo pod nazwą Stowarzyszenie Sędziów Orzekających "Iustitia") zbudowało piękną historię, którą w znacznym stopniu współtworzyła wieloletnia Prezes Zarządu Maria Teresa Romer.

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy sędzia sądu powszechnego, administracyjnego, wojskowego i Sądu Najwyższego, na tych samych zasadach. Wystarczy, że złoży deklarację członkowską.

Stowarzyszenie jest aktywne na wielu polach, zarówno na szczeblu centralnym, gdzie działa 10 zespołów problemowych, jak i w Oddziałach. Silne, autonomiczne Oddziały są podstawą funkcjonowania i rozwoju Stowarzyszenia.

Ważne są dla nas sprawy ustrojowe, szczególnie ustrój sądownictwa. Poprzez Zespół ds Organizacji Sądownictwa opiniujemy projekty aktów prawnych, przedstawiamy własne koncepcje. W tym kontekście należy też wspomnieć o Zespole ds Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa, który kilka lat temu przygotował projekt zmian w przepisach prawnych pn. "Sąd dla obywatela".

Działając w duchu współpracy i dialogu społecznego Stowarzyszenie zorganizowało, pod patronatem I Prezesa Sądu Najwyższego, Okrągły Stół dla Sądownictwa, do którego zaprosiło przedstawicieli pozostałych władz, samorządów i organizacji prawniczych oraz innych organizacji pozarządowych.

Rozwinięciem tej idei jest Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, które zostało utworzone 24.09.2015 r.

Ponieważ wiemy jak ważne jest dobre prawo i jak destrukcyjne jest jego psucie, znaczącą część naszej działalności stanowi opiniowanie projektów aktów prawnych. Zajmują się tym m.in. Zespoły ds Prawa Cywilnego i Prawa Karnego.

Podejmujemy działania na rzecz edukacji prawnej społeczeństwa. Powołano specjalny zespół, który rozwija inicjatywę podjęta w Oddziałach. Owocem tej aktywności jest unikalny poradnik prawny dla młodzieży "Apteczka Prawna - Lex bez łez", opracowany pod kierunkiem Oddziału Śląskiego.

Do statutowych celów Stowarzyszenia należy reprezentacja zawodowych i socjalnych interesów środowiska sędziowskiego, dbanie o autorytet sędziów i należną im pozycję w społeczeństwie. Szczególną rolę w tym zakresie mają dwa Zespoły: Informmacyjny oraz ds Monitorowania Postepowań Dyscyplinarnych i Imunitetowych. Podejmujemy szereg działań na rzecz poprawy wizerunku sędziów i sądów w opinii publicznej, także w mediach elektronicznych. Staramy się być głosem środowiska, które jest pozbawione ogólnopolskiego przedstawicielstwa. Zapewnienie sędziom wsparcia i prawa do obrony w postępowaniach dyscyplinarnych traktujemy jako jedną z gwarancji niezawisłości sędziowskiej.

Jesteśmy aktywni na arenie międzynarodowej, jako członek Światowej Uniii Sędziów (IAJ), Europejskiej Unii Sędziów (EAJ) i Stowarzyszenia "Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy dla Demokracji i Wolności" ( MEDEL). Intresujemy się sytuacją sądownictwa za granicą, zwłaszcza tam, gdzie zasady demokratycznego państwa prawa są naruszane. Okazujemy solidarność sędziom, których dotykają represje, np. w Turcji.

Jednym z najważniejszych elementów są działania na rzecz jedności i integracji środowiska oraz rozwoju zawodowego. Solidarność i brak podziałów między sędziami są warunkami osiągniecia naszych celów. Aby te cele zrealizować organizujemy szkolenia i konferencje. Działaniem bez precedensu, jeśli chodzi o znaczenie i skalę przedsięwzięcia, jest Nadzwyczajny Kongres Sędziów, zwołany wspólnie z innymi stowarzyszeniami sędziowskimi i Krajową Radą Sądownictwa na 3.09.2016 r., w którego organizacji, jak w soczewce, skupiły się wszystkie fundamentalne wartości "Iustitii".

Nasze Stowarzyszenie jest bowiem przede wszystkim wspólnotą tychże wartości. Łączy nas przekonanie o służebnej roli sędziów wobec obywateli, o konieczności aktywności sędziów w przestrzeni publicznej, opartej na współpracy wewnętrznej i z pozostałymi uczestnikami życia społecznego. Chcemy silnej, niezależnej władzy sądowniczej nie dla sędziów, lecz dla społeczeństwa, które w sądach upatruje obrońcy i gwaranta swoich praw.


Drukuj   E-mail