Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Okręgi sądowe, gdzie Zgromadzenia wstrzymały się od udziału w procesie nominacyjnym na stanowiska sędziowskie [stan na 13.01.2019]

wstrzymanie glosowan nominacyjnych 02

Pytania prejudycjalne przed TSUE - przeglad pytań

Pytania prejudycjalne – Sąd Najwyższy: - 12 lutego 2019 roku w Trybunale Sprawiedliwości UE odbędzie się rozprawa związana z pytaniem prejudycjalnym w sprawie C-522/18, w ramach odwołania D. Ś. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w J. o ustalenie obowiązku ubezpieczenia, (III UZ 10/18). Wniosek dotyczy wykładni art. 19 ust. 1 zdanie 2 w związku z art. 4 ust. 3 zdanie 3 i art. 2 TUE, art. 267 akapit 3 TFUE oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych. SN pyta, czy powy...

Już ponad 3300 sędziów ze 139 sądów wzięlo udział w referendum FWS

Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce (C-619/18) - wprowadzenie środków tymczasowych

17 grudnia 2018r. Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjęła decyzję o zastosowaniu środków tymczasowych o treści jak poniżej: Rzeczpospolita Polska zostaje zobowiązana, natychmiast i do czasu wydania wyroku kończącego postępowanie w sprawie C‑619/18, do: – zawieszenia stosowania przepisów art. 37 §§ 1–4 oraz art. 111 §§ 1 i 1a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o us...

Prezes TSUE objął trybem przyspieszonym sprawę 4 pytań powtórzonych przez Sąd Najwyższy (w tym s. Rączkę) w reakcji na wniosek o cofnięcie zażalenia w sprawie zusowskiej

Jak czytamy w treści postanowienia: "W tych okolicznościach należy zauważyć, że niezwłoczne udzielenie odpowiedzi przez Trybunał może rozwiać poważne wątpliwości, z jakimi boryka się sąd odsyłający, co do zasadniczych kwestii prawa Unii mających związek z niezawisłością sędziowską, którą prawo to gwarantuje, a także co do konsekwencji, jakie mogłaby mieć wykładnia tego prawa dla zasad funkcjonowania tego sądu jako najwyższej krajowej instancji sądowniczej. P...

Naczelny Sąd Administracyjny kieruje pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie usuwania sędziów Sądu Najwyższego

21 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał pięć odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r., nr 318/2018 oraz z dnia 28 sierpnia 2018 r., nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego (sygn. akt II GOK 2/18, II GOK 3/18, II GOK 5/18, II GOK 6/18 i II GOK 7/18). Po połączeniu powyższych odwołań do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt II G...