Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Prezes TSUE objął trybem przyspieszonym sprawę 4 pytań powtórzonych przez Sąd Najwyższy (w tym s. Rączkę) w reakcji na wniosek o cofnięcie zażalenia w sprawie zusowskiej

Jak czytamy w treści postanowienia: "W tych okolicznościach należy zauważyć, że niezwłoczne udzielenie odpowiedzi przez Trybunał może rozwiać poważne wątpliwości, z jakimi boryka się sąd odsyłający, co do zasadniczych kwestii prawa Unii mających związek z niezawisłością sędziowską, którą prawo to gwarantuje, a także co do konsekwencji, jakie mogłaby mieć wykładnia tego prawa dla zasad funkcjonowania tego sądu jako najwyższej krajowej instancji sądowniczej. P...

Naczelny Sąd Administracyjny kieruje pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie usuwania sędziów Sądu Najwyższego

21 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał pięć odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r., nr 318/2018 oraz z dnia 28 sierpnia 2018 r., nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego (sygn. akt II GOK 2/18, II GOK 3/18, II GOK 5/18, II GOK 6/18 i II GOK 7/18). Po połączeniu powyższych odwołań do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt II G...

Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce (C-619/18) - decyzja o trybie przyspieszonym

15 listopada 2018r Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie w sprawie C-619/18, które dotyczyło objęcia sprawy trybem przyspieszonym, zgodnie z art 23a statutu TSUE i art. 133 regulaminu postępowania przed TSUE. Link do postanowienia (kliknij tu). ...

2 sierpnia 2018r. Sąd Najwyższy skierował do TSUE 5 pytań prejudycjalnych

Postanowieniem z 2 sierpnia 2018r. Sąd Najwyższy w ramach Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w składzie: SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący), SSN Jolanta Frańczak, SSN Halina Kiryło, SSN Maciej Pacuda, SSN Krzysztof Rączka (sprawozdawca, uzasadnienie), SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca), SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie III UZP 4/18 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 5 ...

Postanowienie TSUE z 19 października 2018 r. w przedmiocie zawieszenia przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym

Przedstawiamy pełną treść postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 października 2018r. gdzie: a)zawieszono stosowanie przepisów art. 37 §§ 1–4 i art.111 §§ 1 i 1a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 5), art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.1045) (zwanych dalej „spornymi przepisami prawa krajowe...

Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce (C-619/18) - Polska zostaje zobowiązana natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego

Postanowienie wiceprezesa Trybunału znajduje zastosowanie z mocą wsteczną do sędziów Sądu Najwyższego, których te przepisy dotyczą W dniu 3 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowa polska ustawa o Sadzie Najwyższym (zwana dalej „ustawą o Sądzie Najwyższym”). Na mocy tej ustawy wiek przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego został obniżony do 65 lat. Nowa granica wieku znajduje zastosowanie od chwili wejścia w życie ustawy. Przedłużenie czynnej służby sędzi...