Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sąd Apelacyjny w Katowicach pyta Sąd Najwyższy o skutki orzekania sędziego, w którego nominacji brała udział neoKRS

W toku postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, 11 grudnia 2019r. skład rozpoznający apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach postanowił zwrócić się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym o następującej treści: "Czy udział Krajowej Rady Sądownictwa, której skład ukształtowano w wyniku wyboru przez Sejm RP piętnastu sędziów w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych u...

Poland Ignores Supreme Court and EU With New Curbs on Judges - informuje Bloomberg

Poland’s government plans to place new restrictions on judges, ignoring concerns by the European Union and its own Supreme Court that it’s eroding the rule of law. Prime Minister Mateusz Morawiecki told Gazeta Polska newspaper Wednesday that his cabinet is analyzing regulations to ban judges from engaging in political activities or opposing the government. The move would escalate a stand-off over whether the ruling party is thwarting the EU’s values by politicizing courts. całość: htt...

19 listopada 2019r. ogłoszenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który może dotyczyć kilkuset tysięcy obywateli i ponad 300 sędziów

O godzinie 9.00 we wtorek 19 listopada 2019r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wydać wyrok, który może wywołać prawne trzęsienie ziemi. W tym czasie premier Mateusz i zapowiada wygłoszenie swojego expose. Wyrok ten: ✔✔Dotyczy to kilkuset tysięcy Polaków i ponad 300 sędziów ✔✔W orzeczeniu będzie się ważyć przyszłość nowej Krajowej Rady Sądownictwa i całego wymiaru sprawiedliwości. Krystian Markiewicz #Markiewicz, Prezes naszego Stowarzyszenia powiedz...

Sędziowie Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ponownie powstrzymują się od udziału w procedurze nominacyjnej

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 8 listopada 2019 roku po raz kolejny podjęło uchwałę o powstrzymaniu się od opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Sędziowie zdecydowali już po raz drugi, że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administr...

Stanowisko Iustitii po wyroku TSUE: Oczekujemy od polskich władz wycofania się z działań naruszających niezawisłość sędziowską i niezależność sądów oraz dobrowolnej wypłaty odszkodowań sędziom, których przeniesiono na tej podstawie w stan spoczynku

Ogłoszony dzisiaj wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C 192/18 Komisja Europejska przeciwko Polsce, w sprawie zasad przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku, ma istotne znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w innych państwach UE. Komisja Europejska zarzuciła Polsce, że zmiany wprowadzone w nowelizacji ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, naruszają prawo unijne. C...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Polskie przepisy dotyczące wieku przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów, przyjęte w lipcu 2017r., są niezgodne z prawem Unii

W wyroku Komisja/Polska (Niezawisłość sądów powszechnych) (C-192/18) ogłoszonym w dniu 5 listopada 2019r. Trybunał w składzie wielkiej izby uwzględnił skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wniesioną przez Komisję przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i stwierdził, że to państwo członkowskie uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy prawa Unii z jednej strony poprzez wprowadzenie odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet i ...