Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Naczelny Sąd Administracyjny kieruje pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie usuwania sędziów Sądu Najwyższego

21 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał pięć odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r., nr 318/2018 oraz z dnia 28 sierpnia 2018 r., nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego (sygn. akt II GOK 2/18, II GOK 3/18, II GOK 5/18, II GOK 6/18 i II GOK 7/18). Po połączeniu powyższych odwołań do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt II G...

Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce (C-619/18) - decyzja o trybie przyspieszonym

15 listopada 2018r Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie w sprawie C-619/18, które dotyczyło objęcia sprawy trybem przyspieszonym, zgodnie z art 23a statutu TSUE i art. 133 regulaminu postępowania przed TSUE. Link do postanowienia (kliknij tu). ...

2 sierpnia 2018r. Sąd Najwyższy skierował do TSUE 5 pytań prejudycjalnych

Postanowieniem z 2 sierpnia 2018r. Sąd Najwyższy w ramach Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w składzie: SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący), SSN Jolanta Frańczak, SSN Halina Kiryło, SSN Maciej Pacuda, SSN Krzysztof Rączka (sprawozdawca, uzasadnienie), SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca), SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie III UZP 4/18 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 5 ...

Postanowienie TSUE z 19 października 2018 r. w przedmiocie zawieszenia przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym

Przedstawiamy pełną treść postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 października 2018r. gdzie: a)zawieszono stosowanie przepisów art. 37 §§ 1–4 i art.111 §§ 1 i 1a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 5), art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.1045) (zwanych dalej „spornymi przepisami prawa krajowe...

Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce (C-619/18) - Polska zostaje zobowiązana natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego

Postanowienie wiceprezesa Trybunału znajduje zastosowanie z mocą wsteczną do sędziów Sądu Najwyższego, których te przepisy dotyczą W dniu 3 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowa polska ustawa o Sadzie Najwyższym (zwana dalej „ustawą o Sądzie Najwyższym”). Na mocy tej ustawy wiek przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego został obniżony do 65 lat. Nowa granica wieku znajduje zastosowanie od chwili wejścia w życie ustawy. Przedłużenie czynnej służby sędzi...

Wg przedstawiciela Prezydenta RP - nikt nie przekazał Kancelarii Prezydenta odpisu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu. Dokumenty mówią co innego!

- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie jest stroną żadnego postępowania, które toczyło się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Panu prezydentowi ani Kancelarii Prezydenta nikt żadnego postanowienia nie doręczał - tłumaczył 11 października 2018r. w tvn24 Paweł Mucha. Dodał, że "medialnie to możemy wiedzieć różne rzeczy, ale nie jesteśmy stroną" w postępowaniu przed NSA. https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/mucha-o-powolaniu-nowych-sedziow-sadu-najwy...