Omówienie kolejnego projektu zmian w Sądzie Najwyższym

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Uchylenie immunitetu sędziemu:

Po wejściu w życie nowelizacji o aresztowaniu sędziego i pociągnięciu go do odpowiedzialności karnej decydować będą członkowie specjalnego sądu – Izby Dyscyplinarnej SN, wybrani przez upolitycznioną KRS

w większości spośród  prokuratorów związanych z Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym.

Uchylenie immunitetu sędziemu będzie kompetencją Izby Dyscyplinarnej SN w obu instancjach -w pierwszej instancji SN orzekałby w składzie jednego sędziego Izby Dyscyplinarnej, a w drugiej instancji w składzie trzech sędziów Izby Dyscyplinarnej.

Wybór I Prezesa SN:

Nowelizacja umożliwia Prezydentowi RP wybór I Prezesa SN oraz Prezesów poszczególnych Izb SN. W sierpniu 2019 roku kolegium SN może składać się w całości z nowo powołanych sędziów SN a na Prezesów Izb powołani zostaną przez Prezydenta RP również nowopowołani sędziowie.

Obecnie kandydatów na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego wybiera i przesyła nominacje do prezydenta Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN przy obecności minimum 2/3 z nich. Jeżeli to się nie uda, na kolejnym posiedzeniu wystarczy 3/5 sędziów. Zgodnie nowelizacją, jeżeli na drugim zgromadzeniu również nie będzie kworum, na kolejnym kandydaci mogą być zatwierdzani niezależnie od liczby obecnych sędziów. Jeżeli to też się nie uda i uchwała o kandydatach nie zostanie przesłana do prezydenta, I prezesa będzie mógł wybrać spośród wszystkich sędziów SN i powołać sam prezydent. To samo dotyczy Prezesów Izb.

Odwołanie od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa:

Po uchwaleniu ustawy nowelizującej nie będzie kontroli sądowej prawidłowości procedury konkursowej przed KRS.

Nowelizacja wpłynie na postępowania toczące się przed SN, a przede wszystkim na postępowanie w sprawie pytań prejudycjalnych, które toczy się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Zgodnie z nowelizacją postępowanie, w sprawach odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają umorzeniu (art. 8 ustawy nowelizującej). Wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczne z Konstytucją odwołanie od uchwały KRS do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tej sytuacji nowelizacja zmierza do unicestwienia pytań prejudycjalnych przekazanych przez Naczelny Sąd Administracyjny do TSUE w sprawie konkursu na stanowiska sędziowskie w SN i do umorzenia postępowania przed TSUE. Pytania zadano po skargach odrzuconych kandydatów, którzy powoływali się na nieważność postępowania konkursowego.

Projekt dostępny jest tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1302-2019/$file/8-020-1302-2019.pdf

18 kwietnia 2019r. projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego, Biura Analiz Sejmowych, do konsultacji (KRRP, KRS, NRA, PG, PGRP i SN).


Drukuj   E-mail