Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich dotyczące aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Pięć stowarzyszeń sędziowskich: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych przyjęły wspólne stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Poniżej prezentujemy pełną treśc stanowiska.

treść stanowiska (pdf)

Stanowisko pięciu stowarzyszeń sędziowskich
dotyczące aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Przełom sierpnia i września 2018 r. przyniósł w polskim wymiarze sprawiedliwości istotne zmiany, postępujące bardzo dynamicznie i wskazujące na dużą determinację władzy i rządzącej partii politycznej w tym, by „reformy” przeprowadzić zanim europejskie instytucje i trybunały zajmą kategoryczne stanowisko wobec Polski.
Upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa, w skład której weszli sędziowie wybrani przez polityków, podczas przyspieszonego w stosunku do zapowiadanego terminu posiedzenia w dniach 23-24 oraz 27-28 sierpnia br. dokonała wyboru kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Wśród kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej przeważają prokuratorzy różnych szczebli prokuratury, podlegli bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu a także osoby, które personalnie związane były ze Zbigniewem Ziobro (poprzez pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości lub jako pełnomocnicy w procesach skierowanych przeciwko niemu).
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo postanowień Sądu Najwyższego zawieszających działanie niektórych przepisów ustawy nowelizującej ustawę o Sądzie Najwyższym, będących efektem zadanych pytań prejudycjalnych, proceduje w odniesieniu do sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 rok życia. Okazując w ten sposób całkowitą ignorancję orzeczeń sądowych swoimi decyzjami pogłębia istniejący chaos wokół sędziów Sądu Najwyższego. Dodatkowo obwieszczenia Prezydenta o wolnych stanowiskach sędziowskich w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych obejmują etat, który zajmowany jest przez I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf.
Wskazać w tym miejscu trzeba na wypowiedzi polityków partii rządzące (poseł Stanislaw Piotrowicz), ale też sędziów (Maciej Nawacki) będących członkami upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa, negatywne, obraźliwe, szkalujące i odbierające godność sędziom Sądu Najwyższego. Nazwanie sędziów Sądu Najwyższego „złodziejami”, czy grożenie tym sędziom wszczynaniem postępowań dyscyplinarnych za legalne działania orzecznicze, jakimi jest zadawanie pytań prejudycjalnych oznacza całkowity brak poszanowania dla przedstawicieli władzy sądowniczej, niezrozumienie istoty praworządności i niedopuszczalną praktykę rządzących wobec środowisk sędziowskich.
W ostatnim czasie wyraźnie zaktywizowały się działania rzeczników dyscyplinarnych. Podejmowane przez nich - bez jakiejkolwiek umotywowanej podstawy prawnej - kroki, skierowane przeciwko sędziom, członkom stowarzyszeń sędziowskich, mają za zadanie wywołanie „efektu mrożącego”. Wzywanie sędziów do składania wyjaśnień w związku z uczestniczeniem w debacie publicznej i zajmowaniem stanowiska w sprawach istotnych z punktu widzenia obywateli, którymi sędziowie także są, jest zaprzeczeniem demokracji w życiu publicznym i oznacza naruszanie zasad praworządności.
Skutkiem takiego postępowanie jest próba zastraszenia sędziów, którzy publicznie wypowiadają się w obronie Konstytucji, niezależności sądów, niezawisłości sędziów i uczestniczą w akcjach edukacyjnych, uświadamiających obywatelom zagrożenia, jakie niesie łamanie Konstytucji i nieprzestrzeganie zasad trójpodziału władzy.
Apelujemy do wszystkich o podejmowanie działań, które zapewnią ochronę sędziów stojących na straży europejskich wartości.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”

Stowarzyszenie Sędziów Themis

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Pro Familia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych