Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

19 listopada 2019r. ogłoszenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który może dotyczyć kilkuset tysięcy obywateli i ponad 300 sędziów

O godzinie 9.00 we wtorek 19 listopada 2019r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wydać wyrok, który może wywołać prawne trzęsienie ziemi. W tym czasie premier Mateusz i zapowiada wygłoszenie swojego expose. Wyrok ten: ✔✔Dotyczy to kilkuset tysięcy Polaków i ponad 300 sędziów ✔✔W orzeczeniu będzie się ważyć przyszłość nowej Krajowej Rady Sądownictwa i całego wymiaru sprawiedliwości. Krystian Markiewicz #Markiewicz, Prezes naszego Stowarzyszenia powiedz...

Sędziowie Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ponownie powstrzymują się od udziału w procedurze nominacyjnej

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 8 listopada 2019 roku po raz kolejny podjęło uchwałę o powstrzymaniu się od opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Sędziowie zdecydowali już po raz drugi, że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administr...

Stanowisko Iustitii po wyroku TSUE: Oczekujemy od polskich władz wycofania się z działań naruszających niezawisłość sędziowską i niezależność sądów oraz dobrowolnej wypłaty odszkodowań sędziom, których przeniesiono na tej podstawie w stan spoczynku

Ogłoszony dzisiaj wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C 192/18 Komisja Europejska przeciwko Polsce, w sprawie zasad przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku, ma istotne znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w innych państwach UE. Komisja Europejska zarzuciła Polsce, że zmiany wprowadzone w nowelizacji ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, naruszają prawo unijne. C...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Polskie przepisy dotyczące wieku przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów, przyjęte w lipcu 2017r., są niezgodne z prawem Unii

W wyroku Komisja/Polska (Niezawisłość sądów powszechnych) (C-192/18) ogłoszonym w dniu 5 listopada 2019r. Trybunał w składzie wielkiej izby uwzględnił skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wniesioną przez Komisję przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i stwierdził, że to państwo członkowskie uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy prawa Unii z jednej strony poprzez wprowadzenie odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet i ...

KRS broni Rzecznika Schaba

Dziś wpłynęło do pismo datowane 11/10/2019

pismo KRS wp 0510 069519002Odpowiedz Wiceprzewodniczacy KRS 26092019

A tymczasem Krajowa Rada Sądownictwa nie widzi wypowiedzi swoich członków, które pozwalałyby na sformułowanie wobec nich zarzutów w związku z aferą hejterską

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 17 października 2019 r. w związku ze stanowiskiem Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zorganizowanej akcji insynuacji i oskarżeń wobec sędziów Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, co następuje: W związku z tzw. aferą hejterską, Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że wszyscy sędziowie (asesorzy) są zobowiązani do postępowania zgodnego ze złożonym ślubowaniem oraz Zasadami Etyki Zawodowej Sę...