Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Koninie z dn. 11 stycznia 2019r. w sprawie wstrzymania się od oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie

    Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 18 stycznia 2019r. wraz z Uchwałą numer 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Koninie z dn. 11 stycznia 2019r. w sprawie wstrzymania się od oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie.

Okręgi sądowe, gdzie Zgromadzenia wstrzymały się od udziału w procesie nominacyjnym na stanowiska sędziowskie [stan na 17.01.2019]

uchwaly perspektywa popr22

Okręgi sądowe, gdzie Zgromadzenia wstrzymały się od udziału w procesie nominacyjnym na stanowiska sędziowskie [stan na 13.01.2019]

wstrzymanie glosowan nominacyjnych 02

Już ponad 3300 sędziów ze 139 sądów wzięlo udział w referendum FWS

Prezes TSUE objął trybem przyspieszonym sprawę 4 pytań powtórzonych przez Sąd Najwyższy (w tym s. Rączkę) w reakcji na wniosek o cofnięcie zażalenia w sprawie zusowskiej

Jak czytamy w treści postanowienia: "W tych okolicznościach należy zauważyć, że niezwłoczne udzielenie odpowiedzi przez Trybunał może rozwiać poważne wątpliwości, z jakimi boryka się sąd odsyłający, co do zasadniczych kwestii prawa Unii mających związek z niezawisłością sędziowską, którą prawo to gwarantuje, a także co do konsekwencji, jakie mogłaby mieć wykładnia tego prawa dla zasad funkcjonowania tego sądu jako najwyższej krajowej instancji sądowniczej. P...

Naczelny Sąd Administracyjny kieruje pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie usuwania sędziów Sądu Najwyższego

21 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał pięć odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r., nr 318/2018 oraz z dnia 28 sierpnia 2018 r., nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego (sygn. akt II GOK 2/18, II GOK 3/18, II GOK 5/18, II GOK 6/18 i II GOK 7/18). Po połączeniu powyższych odwołań do wspólnego rozpoznania pod sygn. akt II G...