Zaproszenie na konferencję w sprawie szkód na osobie

 

 

 ZAPRASZAMY

 na

 

KONFERENCJĘ

 

Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela

 

organizowaną przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

przy współudziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz  Polskiej Izby Ubezpieczeń

 

14 kwietnia 2015 r.

 Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3,5 Warszawa

(Sady Żoliborskie)

 

honorowy patronat nad konferencją objęli:

 

 

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf 

 

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
prof. dr hab. Krzysztof Rączka

 

 

Celem konferencji jest rozważenie potrzeby  budowy standardu oceny stanu zdrowia i funkcjonowania poszkodowanego oraz związanej z tym oceny szkód osobowych. Niezmiernie istotne będzie omówienie tego zagadnienia z perspektywy zarówno sądów, zakładów ubezpieczeń jak i samego poszkodowanego. Ocena stanu zdrowia i jego wpływ na dalsze funkcjonowanie osób ma również duże znaczenie dla sprawnego działania systemu ochrony zdrowia, a także polityki społecznej.

Z tego względu Stowarzyszenie Iustitia wraz z partnerami – Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – postanowiło zorganizować konferencję, adresując to spotkanie do środowiska sędziowskiego, przedstawicieli ubezpieczeń społecznych oraz przedstawicieli branży ubezpieczeniowej.

Konferencja składać się będzie z trzech bloków tematycznych:

  1. rozbieżności w orzecznictwie różnych instytucji w zakresie uszczerbku na zdrowiu i niepełnosprawności,
  2. roli opisu funkcjonalnego Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia „ICF”*, oceniającej człowieka niepełnosprawnego,
  3. przewidywalności orzecznictwa sądowego – wyroki sądowe w aspekcie porównywalności orzeczonych przypadków, parametrów i rodzajów uwzględnianych krzywd.

Każdy z w/w bloków tematycznych zakończy się dyskusją. Mamy nadzieję, że merytoryczna dyskusja w szerokim gronie, pozwoli stwierdzić, czy standaryzacja w ocenie szkód osobowych w Polsce jest niezbędna. Rozbieżne orzeczenia i oceny wystawiane przez różnych interesariuszy rynku powodują u poszkodowanego strach i dezorientację, często współistniejące z brakiem skutecznych działań na rzecz poprawy stanu jego zdrowia. Istotne znaczenie ma w tym wypadku rehabilitacja medyczna, zarówno zawodowa jak i społeczna. W związku z tym, wychodząc naprzeciw potrzebie eliminacji wielu problemów związanych ze szkodami osobowymi, należy rozważyć wprowadzenie spójnych rozwiązań, które zostaną skierowane do wszystkich podejmujących decyzje dotyczące poszkodowanego, by przyczyniły się do posługiwania się jednym, wspólnym, zrozumiałym dla wszystkich językiem.

Prosimy o dokonanie rejestracji pod następującym linkiem do 31.03.2015 r.

Zgodnie z zasadą, że decyduje kolejność zgłoszeń oraz mając na uwadze, iż podany adres dotyczy zgłoszeń sędziów w ramach puli przysługujących im miejsc i wobec tego należy  wpisać  sąd swego miejsca służbowego w okienku pod danymi osobowymi/ : http://rejestracja.piu.org.pl/?p=489

 

PROGRAM

 

8.30 – 9.00

Rejestracja

9.00 – 9.10

Powitanie gości.

 

Hanna Kaflak – Januszko

 

Członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Przewodnicząca Zespołu ds. Prawa Cywilnego

 

9.10 – 10.00

 

Otwarcie konferencji. 

 

prof. dr hab.Małgorzata Gersdorf

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Jarosław Duda

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

prof. dr hab. Krzysztof Rączka

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Elżbieta Łopacińska

p.o. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Andrzej Maciążek

Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

 

I. Rozbieżności w orzecznictwie w zakresie uszczerbku na zdrowiu i niepełnosprawności

10.00 – 10.20

Szkoda i niepełnosprawność w ubezpieczeniowym postępowaniu odszkodowawczym.

 

Sława Cwalińska - Weychert

Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

 

10.20 – 10.40

Ocena niezdolności do pracy w ubezpieczeniu społecznym jako ocena stanu funkcjonowania.

 

dr n. med. Grażyna Hart

Naczelny Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

10.40 – 11.00

Aspekty niepełnosprawności, sposoby orzekania, przywileje i ułatwienia.

 

Krzysztof Kosiński

Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

 

 

11.00 – 11.15

Dyskusja

11.15 – 11.40

Przerwa kawowa

II. Rola opisu funkcjonalnego ICF w ocenie niepełnosprawności

11.40 – 12.00

Co to jest ICF ?

 

prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska - Pietruszyńska

Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego

 

12.00 – 12.20

Zawodowy i społeczny wymiar funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

 

Robert Jagodziński

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

 

12.20 – 12.40

Nowe spojrzenie na funkcjonowanie człowieka.

 

dr n. med. Witold Dudziński

Prezes Zarządu Kliniki Rehasport

 

12.40 – 13.00

Czy język ICF opisuje krzywdę poszkodowanego?

 

dr hab. Jakub Pokrzywniak

Radca Prawny, Partner w Kancelarii Wierciński Kwieciński Baehr

 

13.00 – 13.15

Dyskusja

13.15 – 14.20

Lunch

III. Przewidywalność orzecznictwa sądowego

14.20 - 14.40

Odszkodowanie przewidziane w art. 444 k.c. w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

 

dr hab. prof. UJ Marta Romańska

Sędzia Sądu Najwyższego, Izba Cywilna

 

14.40 – 15.00

Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną pracownikowi w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

 

Jolanta Strusińska-Żukowska

Sędzia Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

 

 

15.00 – 15.20

Orzecznictwo sądów powszechnych.

Odszkodowanie z art. 444 k.c. w orzecznictwie sądów powszechnych.

 

dr hab. Beata Janiszewska

Sędzia Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie

 

15.20 – 15.40

Szkoda na osobie w innych systemach prawnych w Europie.

 

dr Tomasz Kwieciński

Radca Prawny, Starszy Partner w Kancelarii Wierciński Kwieciński Baehr

 

15.40 – 16.00

Zadośćuczynienie  z art. 445  par. 1 k.c. w orzecznictwie sądowym.

 

Mikołaj Wild

Przewodniczący Sekcji Prawa Ustrojowego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

16.00 – 16.15

Dyskusja

16.15 – 16.20

Zakończenie konferencji. Wnioski.

 

dr Aneta Łazarska

Sędzia Sądu  Okręgowego w Warszawie 

 

 HKJ