WYBORY CZŁONKÓW ZARZĄDU I KOMISARZA ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO

W dniu 03 grudnia 2012r. odbyło się zebranie członków Oddziału Śląskiego SSP Iustitia, w trakcie którego zostało udzielone absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Oddziału, a następnie z uwagi na upływ kadencji dotychczasowych członków zarządu, powołano nowy zarząd w składzie:

Prezes Zarządu - SSR Krystian Markiewicz

Wiceprezes Zarządu (Skarbnik) - SSO Marta Szczocarz - Krysiak

Wiceprezes Zarządu - SSO Agata Dybek- Zdyń

Wiceprezes Zarządu - SSR Anna Miś

Wiceprezes Zarządu - SSR Karolina Braszczyńska

Komisarz Oddziału SSA Rafał Dzyr

Życzenia świąteczne

W atmosferze oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2013 Rok

proszę przyjąć nasze najserdeczniejsze życzenia pomyślności i wszelkiego dobra.

Zarząd Oddziału Śląskiego

Zebranie Członków Oddziału

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA serdecznie zaprasza Państwa na zebranie Członków Oddziału, które zostało zwołane na dzień:

 

3 grudnia 2012 r. godz. 1700

w Sądzie Okręgowym w Katowicach, przy ul. Francuskiej 38 sala 0.0.58.

 

Porządek obrad

         1. Otwarcie zebrania.

         2. Wybór komisji skrutacyjnej.

         3. Głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

         4. Wybór Prezesa i Wiceprezesów Oddziału oraz Komisarza Oddziału na kolejną kadencję.

         5. Wolne wnioski.

         6. Zamknięcie zebrania.

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 stycznia 2012r.

Uchwała
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach
z dnia 13 stycznia 2012 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach wyraża stanowczy protest przeciwko zapowiadanym zmianom dotyczącym: pogłębiającej się ingerencji władzy wykonawczej w konstytucyjne zasady niezależności sądów powszechnych i niezawisłości sędziowskiej, ograniczenia prawa sędziów do godnego uposażenia w stanie spoczynku oraz odstąpienia od wypracowanego w drodze kompromisu mechanizmu ustalania wynagrodzeń sędziów.

więcej

Zebranie Członków Oddziału

Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA serdecznie zaprasza Państwa na zebranie Członków Oddziału, które zostało zwołane na dzień:

26 stycznia 2012 r. godz. 1700
w Sądzie Okręgowym w Katowicach, przy ul. Francuskiej 38 sala 0.0.58.

więcej