Zapraszamy na Facebooka

Zarząd Śląskiego Oddziału Iustitii uprzejmie informuje, iż wszelkie aktualności z życia Oddziału są obecnie publikowane wyłącznie na profilu facebookowym. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na:

https://www.facebook.com/IustitiaKatowice

ANDRZEJKI 22-23.11.2013R.

ODDZIAŁ ŚLĄSKI STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH IUSTITIA

Zaprasza na Wieczór i Noc Andrzejkową, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2013 r. (piątek – sobota) w Hotelu Natura Residence w Siewierzu.

 

Czytaj więcej...

AKTUALNOŚCI Z REGIONU

W dniu 26 czerwca 2013r. odbyło się Zgromadzenie Przedstawicieli Zgromadzenia Ogólnego sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, w czasie którego odbyło się opiniowanie kandydatów na jedno ogłoszone wolne stanowisko  sędziego Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Spośród 35 kandydatów zgromadzenie najwyżej oceniło Agatę Walczak - Wasielwską.

ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA serdecznie zaprasza Państwa na zebranie Członków Oddziału, które zostało zwołane na dzień:

 

20 czerwca 2013 r. godz. 1700

w Sądzie Okręgowym w Katowicach, przy ul. Francuskiej 38 sala 0.0.58.

 

Czytaj więcej...

XVIII ZWYCZAJNE ZEBRANIE DELEGATÓW TORUŃ

XVIII ZWYCZAJNE ZEBRANIE DELEGATÓW W TORUNIU

12-14 kwietnia 2013r.

 

I.                  Delegaci Oddziału Śląskiego.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Rafał Dzyr - Komisarz Oddziału Śląskiego. Ponadto w Komisji Skrutacyjnej zasiedli delegaci naszego Oddziału : Anna Miś (jako przewodnicząca) i Marian Krzysztof Zawała. Prezes Oddziału Śląskiego Krystian Markiewicz uzyskał najwięcej głosów poparcia za udzieleniem absolutorium (132) z wszystkich dotychczasowych członków Zarządu Krajowego. Bartłomiej Przymusiński w swoim wystąpieniu (jako kandydat na Prezesa Zarządu ) zaproponował z Naszego Oddziału, dwie osoby z którymi chciałby współpracować w zarządzie:

- Krystiana Markiewicza  - podkreślając dobrą dotychczasową współpracę w zarządzie oraz Jego istotny wkład pracy jako Redaktora Naczelnego Kwartalnika Iustitia i Przewodniczącego Zespołu Prawa Cywilnego SSP Iustitia;

-  Martę Szczocarz - Krysiak  - wskazując na Jej sprawne zarządzanie finansami w Oddziale Śląskim oraz zwracając uwagę na organizację, rozwój i koordynację programu edukacyjnego, prowadzonego przez sędziów w szkołach na terenie właściwości oddziału.

 

II. W trakcie zebrania odbyły się WYBORY:

1. Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia:

stosunkiem głosów 84:73 przy jednym głosie nieważnym zwyciężył Maciej Strączyński z kontrkandydatem Bartłomiejem Przymusińskim

2.CzłonkówZarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia:

 (w II turach) wyłoniony został skład: Hanna Kaflak-Januszko,Katarzyna Kijowska-Kukulska,Jolanta Korwin-Piotrowska,Mariusz Królikowski, Dorota Marszałkowska, Ryszard Rutkowski, Andrzej Skowron, Piotr Wangler, Barbara Zawisza

3. Komisji Rewizyjnej,

w skład której weszli: Jan Leszczewski, Jacek Przygucki i Lech Wiśniewski

Po wyborach Prezesa wśród zgłaszanych wiele osób odmówiło kandydowania do Zarządu, w tym członkowie ustępującego Zarządu: Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński, Wojciech Buchajczuk,  Rafał Puchalski i Jacek Przygucki. Kandydowania do zarządu odmówili również zgłaszani z Oddziału Śląskiego delegaci.

 

Zarząd Oddziału Śląskiego SSP IUSTITIA gratuluje Prezesowi, członkom nowego Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej oraz życzy owocnej pracy.

 

III. W trakcie zebrania dyskutowano UCHWAŁY: 

1. Przyjęto kolejno:

Uchwałę Nr 1 - zobowiązującą członków Zarządu do złożenia rezygnacji w przypadku wyrażenia w trakcie kadencji zgody na delegację do Ministerstwa Sprawiedliwości ,

Uchwałę Nr 2 - wyrażającą zgodę na wystąpienie „Iustitii” w charakterze członka-założyciela federacji zrzeszającej polskie organizacje prawnicze ,

Uchwałę Nr 3 - pozostawiającą bez zmiany obszary działania Oddziałów mimo zniesienia 79 sądów dokonanego 1 stycznia 2013 r.,

Uchwałę Nr 4 - zobowiązującą Zarząd do stworzenia forum internetowego dostępnego wyłącznie dla członków „Iustitii”,

Uchwałę Nr 5 - popierającą postulaty pracowników sądów odnośnie podwyższenia ich wynagrodzeń i przeciwdziałaniu zróżnicowania ich warunków płacy,

Uchwałę Nr 6 - apelującą o zwoływanie zebrań i zgromadzeń sądów, które odniosą się do planowanej zmiany wprowadzającej „analizę i ocenę orzeczeń sądowych” w ramach nadzoru administracyjnego oraz o zwrócenie się w tym zakresie do KRS,

Uchwałę Nr 7 - zobowiązującą Zarząd do powołania zespołu ds. informatyzacji sądów i monitorowania działań dotyczących tego procesu,

Uchwałę Nr 8 - zobowiązującą Zarząd do przesyłania Oddziałom w terminie do 14 dni protokołów zebrań zarządów i podjętych uchwał, za wyjątkiem dotyczących spraw personalnych.

2. Odrzucono projekty uchwał:

- apelującej do sędziów funkcyjnych o złożenie rezygnacji z funkcji w ramach protestu przeciwko planowanym zmianom u.s.p. dotyczącym objęcia sfery orzeczniczej nadzorem administracyjnym ,

- zezwalającej „Iustitii” na udział w zakładaniu Fundacji zmierzającej do utworzenia Domu Sędziego Seniora, z uwagi na przedwczesność podjęcia uchwały w tym przedmiocie( brak zaawansowania prac na tym projektem,

- zezwalającej „Iustitii” na przyjmowanie darowizn w celu przeznaczenia ich na poprawę wizerunku wymiaru sprawiedliwości (uznano to za mieszczące się w statutowych granicach działalności i niewymagające odrębnej uchwały),

- dwie, zlecające Zarządowi wystąpienie do KRS i do I Prezesa SN o podjęcie działań w celu uregulowania prawnego zasad konsultacji zmian w prawie i w celu powołania ogólnopolskiego organu zamorządności sędziowskiej w myśl zasady „jeden sędzia - jedcen głos” (uznano, że po dokonaniu ustaleń z KRS Zarząd sam powinien podjąć decyzję, a bez ustaleń z ww. podmiotami nie należy tego robić),

- zobowiązującą Zarząd do ustalenia zasad partycypowania przez Oddziały Stowarzyszenia w ponoszeniu kosztów Zebań Delegatów bądź ustalającą, że Oddziały ponoszą 50 % kosztów ,

- o zmianie Statutu w zakresie dotyczącym przynależności doń sędziów trybunałów międzynarodowych (z uwagi na niemożność dopracowania projektu w trakcie zebrania, celem przełożenia jej na następne zebranie)

- o dodatku wielkomiejskim – projekt warszawski.