13 marca 2017 r. - Zebranie Członków Oddziału

Zarząd Oddziału zwołuje Zebranie Członków Oddziału Śląskiego SSP 

IUSTITIA na dzień 13 marca 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Katowicach, 

ul. Francuska 38, godz. 17.00, sala 0.058.

 

Porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu i Komisarza Oddziału za rok 2016.

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016.

5. Wniosek do Zebrania Delegatów SSP IUSTITIA o zmianę obszaru działania Oddziału Śląskiego SSP IUSTITIA poprzez poszerzenie go o aktualny obszar działania Bielskiego Oddziału SSP IUSTITIA.

6. Wybór delegatów na XXII Zebranie Delegatów Stowarzyszenia

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie zebrania.

 Wszystkich członków Oddziału serdecznie zapraszamy !

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 stycznia 2012r.

Uchwała
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach
z dnia 13 stycznia 2012 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach wyraża stanowczy protest przeciwko zapowiadanym zmianom dotyczącym: pogłębiającej się ingerencji władzy wykonawczej w konstytucyjne zasady niezależności sądów powszechnych i niezawisłości sędziowskiej, ograniczenia prawa sędziów do godnego uposażenia w stanie spoczynku oraz odstąpienia od wypracowanego w drodze kompromisu mechanizmu ustalania wynagrodzeń sędziów.

więcej

uchwała Oddziału z dn. 1.10.2008 r. (statut)

Śląski Oddział SSP "Iustitia" uważa za konieczne wprowadzenie do statutu Stowarzyszenia niżej przedstawionych zmian i zobowiązuje zarząd Oddziału, by przesłał ich treść zarządowi Stowarzyszenie z wnioskiem o wprowadzenie zaproponowanych zmian do porządku obrad XII Zebrania Delagatów w Zegrzu, który odbędzie się w dniach 25 - 26.10.2008 r.

więcej

UCHWAŁA ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU SSP ,,IUSTITIA’’ Z DNIA 1.10.2008 R. 08 r.

Działając w trosce o uzyskanie należnej pozycji ustrojowej sądownictwa powszechnego w funkcjonującej obecnie strukturze władz Państwa Polskiego, zagwarantowanej w Konstytucji RP, wobec permanentnego lekceważenia postulatów i opinii środowiska sędziowskiego przez władzę ustawodawczą i wykonawczą, dotyczących uregulowania zasad dojścia do zawodu sędziego w sposób realizujący powszechnie akceptowaną koncepcję zawodu sędziowskiego, jako „korony zawodów prawniczych”,

więcej

Uchwała Oddziału w Katowicach Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 12 maja 2008 r.

Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" apeluje do wszystkich sędziów o czynny udział w akcji przesyłania petycji do organizacji skupiających sędziów w krajach Unii Europejskiej oraz stojących na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, organizowanej i przygotowanej przez kilkusetosobową grupę sędziów z całej Polski - uczestników FORUM sędziów na stronie internetowej: www.sedziowie.net (lub www.maxima.webd.pl)

więcej

Uchwała Zarządu Oddziału w Katowicach Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA - styczeń 2008.

Drogie Koleżanki i Koledzy Sędziowie!

 

Zwracamy się do Was o poparcie działań już podjętych oraz tych, które będą podjęte w przyszłości przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2008 w kształcie usuwającym zapisy, przygotowane jeszcze przez poprzedni rząd, o przeznaczeniu środków na podwyżkę uposażeń sędziowskich, w związku z planowanym od 01.07.2008 roku zmianą rozporządzenia określającego współczynniki wynagrodzeń.

więcej