26 lutego 2020r. zebranie Członków Oddziału

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zaprasza Państwa na zebranie Członków Oddziału, które zostało zwołane na dzień:
 

26 lutego 2020 r., godz. 1700

 w auli nr 2 w budynku Wydziału Prawa i Administracji

 Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 11B w Katowicach

 

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie Zebrania Członków;

 2.Wybór komisji skrutacyjnej.

 3. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu i Komisarza Oddziału za rok 2019.

      4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019.

 5. Wybór delegatów na XXV Zebranie Delegatów, które odbędzie się 27-29 marca 2020r. w Katowicach;

 6. Wolne wnioski.

 7Zamknięcie zebrania.

Zarząd Śląskiego Oddziału

 SSP IUSTITIA