Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2018 r.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego
w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2018 r.

Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wyraża sprzeciw wobec arbitralnego odwoływania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów w obszarze apelacji rzeszowskiej oraz powoływania w ich miejsce równie arbitralnie wyznaczonych osób, niemających wystarczającego doświadczenia w zarządzaniu lub których kompetencje nie znajdowały dotychczas uznania, a w jednym przypadku zobowiązaniu odwołanego prezesa do dalszego pełnienia tych obowiązków, co wskazuje na pozamerytoryczne cele tych czynności. Niepokoi przy tym forma, w jakiej odwołania te następują (fax czy e-mail), jak też zamieszczane - w niektórych przypadkach - uzasadnienia tej decyzji na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości nierzetelnej i niereprezentatywnej dla całościowej oceny pracy sądu i kierującego nim prezesa.

Zauważamy ponadto, że wbrew obowiązującym przepisom ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.), tj. art. 23 - 25 Minister Sprawiedliwości nie wypełnia obowiązku przedstawienia nowo powołanych prezesów sądów zgromadzeniom i zebraniom sędziów.

Składamy odwołanym prezesom i wiceprezesom sądów rejonowych apelacji rzeszowskiej podziękowania za dotychczasową pracę oraz przekazujemy wyrazy wsparcia.

Wyrażamy brak akceptacji dla legitymizowania niekonstytucyjnych działań związanych z powołaniem nowej Krajowej Rady Sądownictwa poprzez kandydowanie na jej członków, w szczególności sędziów z obszaru apelacji rzeszowskiej, a także poprzez uczestnictwo sędziów w procedurze wyboru członków poprzez reprezentowanie kandydatów, jako ich pełnomocników i udzieleniu kandydatom poparcia.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że działania kadrowe Ministerstwa Sprawiedliwości i innych organów władzy w odniesieniu do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie negatywnie rzutują na wyniki pracy tego sądu.

Na 23 etaty orzecznicze aktualnie obsadzonych jest jedynie 17, co jest wynikiem niedokonania przez Ministra Sprawiedliwości obwieszczeń o 4 wolnych stanowiskach sędziowskich, w sytuacji, gdy zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do dnia 21 czerwca 2017 r. Minister Sprawiedliwości miał obowiązek dokonania powyższych obwieszczeń niezwłocznie po zwolnieniu stanowiska. Trudną sytuację kadrową pogłębiło dodatkowo przeniesienie zwolnionego etatu sędziowskiego do jednego z sądów okręgowych, a w ostatnim czasie również odmowa Ministra Sprawiedliwości dalszego delegowania sędziego Sądu Okręgowego w Przemyślu do orzekania w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tutejszego Sądu Apelacyjnego, którego wyniki orzecznicze były dobrze oceniane. Pomimo złożenia wniosku o dalszą delegację z ponad dwumiesięcznym wyprzedzeniem, odmowa została przesłana w ostatnim dniu dotychczasowej delegacji.

Trudna do zaakceptowania jest także niewystarczająca obsada orzecznicza w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w którym orzeka faktycznie jedynie trzech sędziów sądu apelacyjnego oraz jeden sędzia sądu rejonowego, delegowany do orzekania w wydziale karnym sądu apelacyjnego na okres trwania kadencji, z chwilą powołania na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Tymczasem dwóch sędziów sądu okręgowego, z nienagannym przebiegiem służby sędziowskiej oraz wymaganą wiedzą i doświadczeniem właściwym dla orzekania w drugiej instancji, potwierdzoną ocenami pracy i pozytywnymi uchwałami Krajowej Rady Sądownictwa, bezskutecznie od ponad 10 miesięcy oczekuje na powołanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko Sędziego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Należy przy tym zauważyć, że delegowanie przez Ministra Sprawiedliwości na okres trwania kadencji tj. 6 lat sędziego sądu rejonowego do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie jest niezgodne z treścią art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, który przewiduje możliwość delegowania sędziego na czas nieokreślony lub dwóch lat.

Trudno oczekiwać, aby delegowany sędzia miał możliwość istotnego wzmocnienia orzeczniczego II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, także z tego względu, że będzie zaangażowany w obowiązki zarządzania Sądem Okręgowym w Rzeszowie, będącym największym sądem w obszarze apelacji rzeszowskiej, a jednocześnie może zostać obciążony czynnościami, jakie mogą mu być powierzone w związku z ubieganiem się o członkostwo w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Podejmując powyższą uchwałę mamy na względzie konieczność przybliżenia konstytucyjnym organom państwa i obywatelom problemów dotykających sądy apelacji rzeszowskiej, mając równocześnie nadzieję, że uwagi te przyczynią się do poprawy warunków gwarantujących sprawne rozpoznanie spraw z zapewnieniem wysokiej jakości wydawanych orzeczeń.

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie do opublikowania podjętej uchwały na stronie internetowej sądu oraz przesłania odpisu uchwały:

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Pierwszemu Prezesowi Sadu Najwyższego, prezesom sądów apelacyjnych oraz prezesom sądów okręgowych i rejonowych apelacji rzeszowskiej, stowarzyszeniom: Iustitia, Themis, Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych Pro Famila oraz Forum Współpracy Sędziów.

Komunikaty

Media