Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 26 lutego 2018 r.

W wykonaniu nałożonego na Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy obowiązku przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy zamieszcza się poniżej tekst uchwały podjętej w dniu 26.02.2018r.

Wyciąg z protokołu posiedzenia

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 26 lutego 2018 roku

 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie podjęło uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 26 lutego 2018 r.

Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy wyrażają dezaprobatę i stanowczy sprzeciw wobec nieuzasadnionej merytorycznie decyzji Ministra Sprawiedliwości, przesłanej faksem, o odwołaniu w trakcie trwania kadencji dotychczasowego Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy sędziego Anatola Gula.

Ten sposób odwołania z funkcji prezesa nie mieści się w standardach demokratycznego państwa prawnego, podważa zaufanie do sądu, godzi w zasadę jawności życia publicznego i stanowi wyraz lekceważenia zarówno opinii publicznej, jak i odwołanego Prezesa oraz Sędziów okręgu świdnickiego.

 

Pan Anatol Gul jest wieloletnim sędzią, który w czasie sprawowania funkcji prezesa sądu cieszył się powszechnym szacunkiem i aprobatą środowiska prawniczego. Postrzegany jest jako osoba skromna, kompetentna i zaangażowana, toteż arbitralna decyzja Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu jest krzywdząca nie tylko dla Pana Sędziego, ale przede wszystkim dla Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Brak uzasadnienia decyzji o odwołaniu skutkował pojawieniem się w środkach masowego przekazu spekulacji na temat przyczyn tego odwołania, w tym i takich, które opierały się na nieprawdziwych, krzywdzących, a nawet godzących w dobre imię sędziego, informacjach.

Decyzje Ministra Sprawiedliwości, w tym odwołująca bez żadnego uzasadnienia Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy, w powiązaniu z bezpodstawnym szkalowaniem sądów i sędziów przez przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, deprecjonowaniem pozycji sądów i sędziów, skutkuje osłabieniem autorytetu władzy sądowniczej, a przez to naruszana jest konstytucyjna zasada trójpodziału władzy. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów gwarantują obywatelom prawo do bezstronnego wymiaru sprawiedliwości, uczciwego procesu, nie są zaś przywilejami osób sprawujących urząd sędziego. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów jest fundamentem każdego demokratycznego i praworządnego państwa.

Jednocześnie sędziowie zgromadzenia wyrażają podziękowanie dla sędziego Anatola Gula za zaangażowanie w pełnieniu funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy, a także przekazują wyrazy podziękowania i szacunku sędziom odwołanym decyzjami Ministra Sprawiedliwości z pełnionych funkcji, w tym:

- SSA Grażynie Szyburskiej —Walczak — Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,

- SSA Jackowi Gołaczyńskiemu — Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,

- SSR Aleksandrze Abramowskiej - Podlińskiej — Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, - SSR Wioletcie Pawelec — Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

Wobec bardzo mocnych zastrzeżeń, co do konstytucyjności ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1452) szczególnie w zakresie odwoływania przed upływem kadencji prezesów i wiceprezesów sądu bez podania przyczyn, sędziowie Zgromadzenia apelują o nie przyjmowanie propozycji objęcia funkcji prezesa od Ministra Sprawiedliwości ponieważ, nie można tego pogodzić z rotą ślubowania sędziego.

Sędziowie Zgromadzenia zobowiązują Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu oraz jej przekazania Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesowi Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Prezesom Sądów Rejonowych na obszaru okręgu świdnickiego.

 

Komunikaty

Media