Ważna informacja dla kobiet – sędziów, którym Minister Sprawiedliwości nie wyraził zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego na podstawie art. 69 § 1, 1b i 3 zd. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016, poz

Zmiana art. 69  § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych,  uchwalona w dniu 12 lipca 2017 r . (Dz.U. z 2017 r., poz. .1452) w połączeniu ze zmianą  dokonaną w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  ( Dz.U. z 2017 r., poz. 38), która weszła w życie w dniu 1 października 2017 r., powoduje „automatyczne” przeniesienie w stan spoczynku kobiet – sędziów z chwilą ukończenia przez nie 60 roku życia.

Ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. dodano również do art. 69 § 1 podpunkt b, który to przepis oddał w ręce Ministra Sprawiedliwości decyzję w sprawie dalszego zajmowania stanowiska sędziego po ukończeniu określonego przez ustawę wieku.

Przepis art. 69 § 1 u.s.p.,  w wersji obowiązującej od 01 października 2017 r. budzi zasadnicze wątpliwości natury prawno-konstytucyjnej i wydaje się sprzeczny z art. 33 Konstytucji RP. Pozostaje również w kolizji z art. 113 Kodeksu pracy oraz stanowi naruszenie prawa Unii Europejskiej, w tym między innymi Dyrektywy Rady 2000/78/WE,  stanowi bowiem przejaw dyskryminacji ze względu na płeć.

Kobiety, które zostały objęte dyspozycją znowelizowanego art. 69  § 1 u.s.p.  przed dniem jego wejścia w życie mogły liczyć na to, że pozostaną w służbie sędziowskiej do ukończenia 67 roku życia. Tak nagłe obniżenie granicy wieku, z uzyskaniem którego obligatoryjnie ustaje służba sędziowska, zmusza kobiety do ostatecznego zaprzestania pracy, bez możliwości wcześniejszego zabezpieczenia, przede wszystkim ekonomicznego.

Z tej przyczyny  Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wraz z adwokatami Kancelarii Adwokatów Stańko i Partnerzy w Katowicach opracował projekt postępowania, celem zarówno zablokowania niekorzystnych zmian, jak i występowania przez osoby poszkodowane z indywidualnymi roszczeniami do sądu. Działania te wspierane będą również przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz eksperta z zakresu prawa pracy dr Urszulę Torbus – pracownika Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Kontakt dla osób zdecydowanych na podjęcie kroków prawnych:

Kancelaria Adwokatów Stańko i Partnerzy w Katowicach

Adwokat dr Marek Stańko (pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego)

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 32 203 99 33